Na òktober 2020 habitantenan di Sint Eustatius por bai urna atrobe pa skohe un Konseho Insular nobo. E elekshon ta forma e siguiente paso pa restablesimentu di un relashon gubernamental normal ku e isla despues di e intervenshon di Hulanda un aña i mei pasá. Esaki Sekretario di Estado Knops (di Asuntunan Interior i Relashon den Reino) a bisa durante un enkuentro públiko ku abitantenan di Statia tokante e situashon rondó di restablesimentu di órden gubernamental na e isla.

Sekretario di Estado Knops: “E situashon ku nos a topa un aña i mei pasá tabata hopi serio. Entretantu a realisá hopi trabou i e promé resultadonan ta visibel. Konsiderando e mehorashonnan i e echo ku mi ta haña importante pa abitantenan di Statia skohe nan mes representantenan, e intenshon ta pa riba 21 òktober 2020 organisá elekshon di Konseho Insular. Ku esaki nos ta pone un siguiente paso importante pa strukturalmente yega na un situashon di gobernashon normal.”

A hasi intervenshon na interes di habitante i kompanianan.

E Sekretario di Estado a rekordá ku e intervenshon di febrüari 2018 tabata nesesario pasobra e situashon gubernamental na Sint Eustatius tabata tipifiká pa negligensia grandi di tarea. Por a papia di anarkia i mal maneho finansiero, pero tambe diskriminashon, menasa, intimidashon i ofensa, kièr i buskamentu di poder personal a kosto di abitantenan di Sint Eustatius. E situashon gubernamental i e retaso físiko di e isla tabatin konsekuensia drástiko pa e bida diario di e abitantenan di Sint Eustatius.

E promé resultadonan visibel

Dor di entre otro esfuerso di e aparato gubernamental i abitantenan di Statia por mira despues di un aña i mei e promé resultadonan riba tereno físiko i sosial-ekonómiko. Asina a restorá e bahada na e klef ku tabata sufri di eroshon i trabou di stabilisashon di e klef ta kanando bon. Fangumentu di áwaseru ta keda un punto di atenshon pa e Sekretario di Estado pa evitá mas eroshon i pa sòru pa awa pa sektor di agrikultura i krio di bestia. Prosesamentu di shushi a mehorá ku un fòrnu nobo pa kima sushi i entretantu a saka mas ku 300 outo bieu for di e isla. Entrega di Cherry Tree tin retraso pero ta pronostiká ku pa mart di otro aña esaki ta kla. Banda di esei Ministerio di BZK ta reservá sèn strukturalmente e aña aki pa baha hür i a firma un akuerdo di koperashon entre Entidat Públiko i e koperashon di bibienda Woonlinie i BZK. Esaki ta enfatisá riba renobashon di bibienda sosial. Tambe a reservá 400.000 euro èkstra pa reparashon di kasnan. A hasi palabrashon tokante mínimo sosial kaminda ta subi benefisio sosial manera ònderstant i obligashonnan finansiero ta baha. Tambe ta introdusí e programa Bes(t) 4 kids kaminda ta regla akohida pa mucha promé i despues di skol mas mihó.

Kontinuashon awor pa un futuro duradero ta nesesario

Esaki no ta kita e echo ku negligensia riba sierto tereno ta grandi i ku mester di tempu pa trese kambio struktural den esakinan. Pa e motibu aki ta traha na un struktura gubernamental sólido, un organisashon di empleado públiko efisiente i un situashon finansiero sano. Asina ta krea un fundeshi sólido kaminda e gobernashon nobo ku elegí por sigui traha riba dje.


Volgend jaar nieuwe verkiezingen op Sint Eustatius

De inwoners van Sint Eustatius kunnen in oktober 2020 weer naar de stembus om een nieuwe eilandsraad te kiezen. De verkiezingen vormen de volgende stap op weg naar het herstel van normale bestuurlijke verhoudingen met het eiland na de ingreep door Nederland anderhalf jaar geleden. Dat heeft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gezegd tijdens een openbare ontmoeting met inwoners van Statia over de stand van zaken rondom het herstel van de bestuurlijke orde op het eiland.

Staatssecretaris Knops: “De situatie die we anderhalf jaar geleden aantroffen was zeer ernstig. Er is sindsdien veel werk verzet en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Gelet op die verbeteringen en het feit dat ik het belangrijk vind dat Statianen hun eigen vertegenwoordiging kunnen kiezen ben ik voornemens om op 21 oktober 2020 verkiezingen voor de eilandsraad te organiseren. Daarmee werken stap voor stap gefaseerd aan de terugkeer naar een normale bestuurlijke situatie.”

Ingreep gedaan in belang van burgers en bedrijven

De staatssecretaris bracht in herinnering dat de ingreep in februari 2018 noodzakelijk was omdat de bestuurlijke situatie op Sint Eustatius zich kenmerkte door grove taakverwaarlozing. Er was sprake van wetteloosheid en financieel wanbeheer, maar ook van discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht ten koste van de inwoners van Sint Eustatius. Die bestuurlijke situatie en de fysieke achterstanden op het eiland hadden ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven van de bevolking van Sint Eustatius.

Eerste resultaten zichtbaar

Mede door de inzet van de ambtelijke organisatie en de inwoners van Statia, tekenen anderhalf jaar later zich de eerste resultaten af op fysiek en sociaaleconomisch gebied. Zo is de geërodeerde cascade bij de klif hersteld en is de stabilisatie van de klif zelf in volle gang. De opvang van regenwater blijft ook de aandacht van de staatssecretaris houden om verdere erosie tegen te gaan en om de landbouw- en veeteeltsector van water te kunnen voorzien. De afvalverwerking is verbeterd met een nieuwe verbrandingsoven en er zijn inmiddels 300 autowrakken van het eiland weggehaald. De oplevering van Cherry Tree liep vertraging op, maar afronding is voorzien in maart volgende jaar. Verder maakt het ministerie van BZK dit jaar nog structureel geld vrij om de huren te verlagen en is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het openbaar lichaam, woningcorporatie Woonlinie en BZK gericht op renovatie en nieuwbouw van sociale huisvesting op het eiland. Ook is er 400.000 euro aan extra geld vrijgemaakt om huizen te herstellen en zijn er afspraken gemaakt over het sociaal minimum, waarbij uitkeringen worden verhoogd en lasten worden

verlaagd en wordt met het programma Bes(t) 4 kids kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen beter geregeld.

Doorpakken voor een duurzame toekomst noodzakelijk

Dat laat onverlet dat de achterstanden op bepaalde terreinen groot zijn en dat er tijd nodig is om daar structureel verandering in aan te brengen. Daarom wordt er gefaseerd verder gebouwd aan een solide bestuurlijke structuur, een slagvaardige ambtelijke organisatie en een gezond financieel beheer. Zo ontstaat een stevig fundament waarop een nieuwgekozen eilandsbestuur kan voortbouwen.


New elections to be held next year on St Eustatius

In October 2020 the people of St Eustatius will again go to the polls to elect a new island council. These elections are the next step towards the restoration of normal administrative relations with the island after the Netherlands’ intervention a year ago. This news was announced by State Secretary for the Interior and Kingdom Affairs Knops at a town-hall meeting with the Statian people about restoring order to the island’s governance.

‘The situation we found a year and a half ago was very serious,’ said Mr Knops. ‘A great deal of work has been done since then, and the initial results are already visible. Given the progress that has been made and my strong belief that the Statian people should be able to elect their own representative body, I intend to hold elections for the island council on 21 October 2020. This is a major step towards a gradual return to a normal administrative situation.’

Intervention is about protecting the interests of the public and business community

At the town-hall meeting the state secretary reiterated that the intervention in February 2018 was necessitated by the gross neglect of duty on the part of the authorities of St Eustatius at that time. It was a situation characterised not only by lawlessness and financial mismanagement but also by discrimination, intimidation, threats and insults, arbitrary practices and the pursuit of personal power at the expense of the residents of St Eustatius. That state of affairs and the physical neglect of the island had far-reaching consequences for the daily life of the island’s people.

Initial results

Thanks in part to the civil-service organisation and the residents of St Eustatius, the first results are now visible in both the physical and socioeconomic domains. For example, the eroded cascade on the cliff has been repaired, and efforts are now in full swing to stabilise the cliff itself. The State Secretary also remains focused on the issue of rainwater collection, in order to prevent further erosion and ensure that the agricultural and livestock sectors have an adequate water supply. Improvements have been made in the waste processing sector with the addition of a new incinerator, and 300 car wrecks have been removed from the island. The completion of the Cherry Tree project has been delayed, but it is expected to be complete in March next year. This year, the Ministry of the Interior and Kingdom Relations has set aside structural funding to lower rents, and a partnership agreement has been signed between the public body, the housing association Woonlinie and the Ministry aimed at the construction of new social housing on the island and the renovation of existing housing stock. An additional €400,000 euro has been earmarked to repair homes, and agreements have been made about the ‘social minimum’ (the reference points for socioeconomic security), which will

result in higher benefit payments and lower social insurance payments, and the Bes(t) 4 kids programme has improved the level of childcare and before- and after-school care.

Redoubling our efforts to achieve a sustainable future

Despite the progress that has been made, there are still major backlogs in certain areas, and more time will be needed to make systematic changes. For this reason the parties concerned will continue to work gradually towards a sound administrative structure, an effective civil-service organisation and healthy financial management. This will provide a solid foundation on which newly elected island authorities can build.

Share This
error: Content is protected !!