KRALENDIJK – Boneiru ta e promé isla den region karibense ku a strukturá i ta kategorisá e shushi ku ta piki na algun playa segun e método sientífiko OSPAR. E meta di CCB ta pa medio di investigashon por demostrá ku tin un nesesidat pa tuma medida konkreto ku ta kombatí e shushi ku ta subi kosta di Boneiru. E úniko manera pa realisá esaki ta di trese e sifranan preokupante di investigashon na konosementu di gobièrnu lokal i di gobièrnu di Reino. Clean Coast Bonaire (CCB) ta un programa sientífiko pa sivil ku a inisiá un aña pasá ku monitoreo di shushi ku ta subi kosta di Boneiru. E proyekto ta un inisiativa konhunto di Boneiru Duradero i Fondo Mundial pa Naturalesa (WNF). Boluntarionan durante selebrashon di e promé aña di CCB a kana piki 1.530 artefakto di shushi riba un distansia di 50 meter largu, na Te Amo Beach. Den esakinan tabatin 815 filter di sigaria. Te Amo ta un playa popular, ku tantu turista komo habitante lokal komo ta bishitá pa rekreá. E playa akí ta tambe un lugá kaminda turtuganan di laman ta bin traha nèshi. E kordinadó di CCB, Carolyn Caporusso, ta reportá ku despues di 1 aña a hasi registrashon di un total di 50.178 artefakto di shushi na tres diferente sitio na kosta. Dos di e sitionan akí ta riba bientu, Boka Onima na kosta nort i Piedra Pretu ta situá na e kosta pariba, sùit di Sorobon. “A skohe intenshonalmente pa hinka un sitio na e kosta pabou den e investigashon di manera ku por hasi komparashon entre e shushi ku subi kosta i e shushi ku usuarionan di playa ta laga atras na Te Amo Beach”, segun Carolyn Caporusso. E programa ta bira posibel grásias na partisipashon di sientífikonan sivil na Boneiru. Na kada di e sitionan di investigashon a hasi investigashon na sinku okashon. Na Boka Onima i Piedra Pretu a resultá ku 90% di e shushi ku a piki ta konsistí di plèstik i stirofom. Na Te Amo Beach a registrá mas ku 5.000 filter di sigaria. Filter di sigaria ta trahá di plèstik i pues ta forma un menasa pa e medioambiente marino. Clean Coast Bonaire ta hasi uso di método di ‘shushi marino di OSPAR’, ku ta enserá ku ta konta i kategorisá e shushi kolekshoná. Ademas ta trata di determiná e fuente di orígen di e shushi ku a subi kosta. Na e playanan na Hulanda ta piki un averahe di 313 artefakto riba 100 meter. E echo ku ta haña na e sitionan di investigashon na Boneiru por mínimo 1.400 artefakto i por máksimo 7.400 artefakto, ta un motibu pa preokupashon. Manera indiká kaba, por mara konklushon na e resultadonan di investigashon di CCB, ku mester kondusí na medida i maneho di gobièrnu den e lucha kontra shushi di plèstik na Boneiru i den region. Investigashon segun OSPAR na Oropa a kondusí 2 | Page Clean Coast Bonaire na un prohibishon di dies spesífiko produkto di plèstik desechabel den Union Oropeo. Clean Coast Bonaire ta traha riba konsientisashon pa medio di kompartí informashon ku e komunidat lokal, e gobièrnu lokal i di reino i ku otro programanan regional di shushi marino. Ademas CCB ta duna algun lès pa studiante di mbohospitality. CCB ta organisá riba kada di dos djasabra di luna un seshon di limpiesa for di 16.00 pa 18.00 or. Boluntarionan ta bonbiní pa bin yuda ku e investigashon. Pa mas informashon por bai na www.facebook.com/cleancoastbonaire.


MEER DAN 50.000 AANGESPOELDE ITEMS GETELD DOOR BURGERWETENSCHAPPERS IN 1 JAAR

KRALENDIJK – Bonaire is het eerste eiland in de Caribische regio dat het afval op een aantal stranden gestructureerd en volgens de wetenschappelijke OSPAR methode in kaart brengt. Het doel van CCB is om middels onderzoek aan te kunnen tonen dat er een noodzaak is om concrete maatregelen te treffen die het op Bonaire aangespoelde afval bestrijden. De enige manier om dit doel te realiseren, is de zorgwekkende onderzoekscijfers ten aanzien van zwerfvuil op Bonaire onder de aandacht te brengen bij de lokale en rijksoverheid. Clean Coast Bonaire (CCB) is een burgerwetenschapsprogramma dat een jaar geleden is gestart met de monitoring van aangespoeld afval op de kustlijn van Bonaire, Het project is een gezamenlijk inititatief van Boneiru Duradero en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Vrijwilligers verwijderden tijdens de viering van het 1- jarig bestaan van CCB 1.530 items op Te Amo Beach over een afstand van 50 strekkende meters, waarvan 815 sigaretten filters. Te Amo is een populair strand en wordt zowel door toeristen als lokale bewoners gebruikt voor recreatie. Tegelijkertijd is dit strand een belangrijke nestlocatie voor zeeschildpadden. CCB-coördinator Carolyn Caporusso rapporteert na 1 jaar dat er een totaal van 50.178 items is geïnventariseerd op drie verschillende kustlocaties. Twee van deze locaties bevinden zich aan de oostkust van het eiland, Boka Onima in het noordoosten en Piedra Pretu in het zuidoosten. “Er is met opzet een locatie aan de westkust toegevoegd aan het onderzoek om zo een vergelijking te kunnen maken tussen het soort afval dat aanspoelt en het afval dat wordt achtergelaten door strandgebruikers van Te Amo Beach”, aldus Carolyn Caporusso. Het onderzoeksprogramma wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van burgerwetenschappers op Bonaire. Op elk van de onderzoekslocaties is vijf keer onderzoek verricht. Op Boka Onima en Piedra Pretu bestaat 90% van het gevonden afval uit plastic en Styrofoam. Op Te Amo Beach werden meer dan 5.000 sigaretten filters geregistreerd. Sigarettenfilters zijn gemaakt van plastic en vormen daarmee een bedreiging voor het mariene milieu. Clean Coast Bonaire maakt gebruik van de ‘OSPAR marine litter’ methode, zodat het verzamelde afval geteld en gecategoriseerd wordt. Daarnaast wordt ook getracht de herkomst van het aangespoelde afval te achterhalen. Gemiddeld worden er op Nederlandse stranden 313 items per 100 meter aangetroffen. Het feit dat we op de onderzoekslocaties op Bonaire minimaal 1.400 items en maximaal 7.400 items vinden, is reden voor zorg. 2 | Page Clean Coast Bonaire Zoals eerder aangegeven, kunnen aan de onderzoeksresultaten van CCB conclusies worden verbonden, die zouden moeten leiden tot maatregelen en overheidsbeleid in de strijd tegen plastic afval op Bonaire en in de regio. OSPAR onderzoek in Europa heeft geleid tot een verbod binnen de EU op tien specifieke plastic wegwerpproducten. Clean Coast Bonaire werkt aan bewustwording door informatie te delen met de lokale gemeenschap, de lokale en rijksoverheid en andere regionale ‘marine litter’ programma’s. Daarnaast verzorgt CCB een aantal lessen voor de studenten van mbo-hospitality. CCB organiseert elke tweede zaterdag van de maand een clean up van 16.00 tot 18.00 uur. Vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te helpen met het onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/cleancoastbonaire.


OVER 50,000 ITEMS OF MARINE LITTER COUNTED BY CITIZEN SCIENTISTS IN ONE YEAR

KRALENDIJK – Bonaire is the first island in the Caribbean conducting regularly scheduled, scientific marine litter monitoring on a number of beaches using to the OSPAR methodology. The purpose of the program is to be able to demonstrate through research that there is a need to take concrete measures to combat marine litter washing ashore on Bonaire. The only way to achieve this goal is to bring the worrying research figures regarding litter on Bonaire to the attention of the local and national government. Clean Coast Bonaire (CCB) is a citizen science program that started a year ago to collect data regarding marine litter washing ashore on the coastline of Bonaire. The project is a joint initiative of Boneiru Duradero and the World Wildlife Fund (WNF). During the celebration of the 1-year anniversary of CCB, volunteers removed 1,530 items on Te Amo Beach over a distance of 50 meters, including 815 cigarette butts. Te Amo is a popular beach and is used by tourists and locals for recreation. At the same time, this beach is an important nesting site for sea turtles. CCB coordinator Carolyn Caporusso reports after 1 year that a total of 50,178 items have been inventoried at three different coastal locations. Two of these locations are on the windward coast of the island, Boka Onima to the northeast and Piedra Pretu to the southeast. “A location on the west coast was specifically added to the survey to make a comparison between the type of waste that was washed up and the waste left by beach users of Te Amo Beach,” said Carolyn Caporusso. The research program is made possible thanks to the efforts of citizen scientists on Bonaire. Research was carried out five times at each of the research sites. On Boka Onima and Piedra Pretu, over 90% of the marine litter found consists of plastic and Styrofoam. More than 5,000 cigarette filters were collected and counted at Te Amo Beach. Cigarette filters are made of plastic and therefore pose a threat to the marine environment. Clean Coast Bonaire uses the OSPAR Marine Litter Monitoring method, so that the collected waste is counted and categorized. In addition, an attempt is made to find out the origin of the washed-up waste. On average, 313 items per 100 meters are found on Dutch beaches. The fact that at least 1,400 items and at most 7,400 items are found at the monitoring sites on Bonaire is a cause for concern. Conclusions can be drawn from CCB’s research results, which should lead to measures and government policy in the fight against plastic waste on Bonaire and in the region. OSPAR research in Europe has led to a ban within the EU on ten specific plastic disposable products. 2 | Page Clean Coast Bonaire Clean Coast Bonaire is working on raising awareness by sharing information with the local community, local and national government and other regional marine litter programs. CCB also provides a number of lessons for students of MBO hospitality. Volunteers are always welcome at the clean-up surveys on the second Saturday of each month, from 4:00pm to 6:00pm. More information can be found on www.facebook.com/cleancoastbonaire.

Share This
error: Content is protected !!