KRALENDIJK – BelastingdienstCN ta konsiente di e konsekuensianan enorme ku corona  vírùs ta trese kuné i p’esei ta tuma medidanan pa suavisá e konsekuensianan pa empresario i individualnan dor di manehá un posponementu spesialdi pago.

Ken ta bini na remarke pa esaki?

Tur empresario i individual, ku komo konsekuensia di e medidanan tumá pa kombatí e vírùs corona, no por kumpli ku nan debernan.

Riba kiko e posponementu spesial di pago aki aplikabel?
Pa tur aanslag i aangifte di impuesto. Ta trata di AlgemeneBestedingsbelasting (ABB), Loonheffing (LH), Inkomstenbelasting (IB), Kansspelbelasting, Opbrengstbelasting i Vastgoedbelasting.

Pa kua período e posponementu ta aplikabel?
Di inmediato, pa un periodo di tres luna.

Ki ora por hasi petishon pa posponementu spesialdi pago?
Despues di a hasi aangifte òf si bo a risibí bo aanslag kaba, por hasi un petishon pa  posponementu spesialdi pago.

Tin gastu mará na e posponementu?
Na e petishon di posponementu aki no tin niun gastu mará ni no ta kobra niun interes.

Kon bo por bini na remarke pa posponementu spesialdi pago?
Dor di manda un petishon pa posponementu di pago den kua ta motivá e motibu ku a haña problema di pago en konekshon ku e vírùs corona.

Unda mi por manda mi petishon?

Via mail na:  helpdesk@belastingdienst-cn.nl

Via pòst: Boneiru, Pòstbùs 329, Sint Eustatius, Pòstbùs 24 i Saba, Matthew levenstone Street

Bo ta haña e posponementu spesialdi pago outomátikamente ora bo hasi petishon?

Nos ta evaluá kada petishon individualmente pa chèk si bo ta bin na remarke pa posponementuspesial di pago.

Kiko ta pasa ku mi petishon pa posponementu?

Si akaso bo ta bin na remarke pa posponementu spesialdi pago, den kombersashon ku bo ta drenta un areglo di pago adekuá.

Kon ta para ku ABB i LH?
Bo por hasi bo aangifte  via di e prosedura normal. Si bo hañá bo den problema pa kumpli ku bo aanslag, bo por manda un petishon pa posponementu. Posponementu di pago ta posibel solamente  riba e aanslag. Dor di entregá e aangifte  ta prepará e aanslag sin gastu adishonal te na e  suma korekto. Si bo no hasi aangifte, ta sigui un aanslag di e suma kalkulá pa nos plùs un but.

Mi por hasi aangifte Inkomstenbelasting 2020 ainda?
Si, por hasi e aangifteInkomstenbelasting (IB) 2019 online te ku 18 di mei 2020, via https://mijn.belastingdienst-cn.nl/ib.  dor di e situashon aktual dor di e vírùs corona por ta posibel ku bo no por logra esaki promé ku e fecha menshoná. E ora ei bo por hasi petishon pa posponementu.

Unda mi por akudí pa otro pregunta?

Pa tur otro pregunta por manda un e-mail na helpdesk@belastingdienst-cn.nl

Belastingdienst ta supliká bo pa kumpli ku bo deber di hasi aangifte te kaminda ta posibel.


BELASTINGDIENST CN MET BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING

KRALENDIJK – De Belastingdienst CN is zich bewust van de enorme gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt en treft daarom maatregelen om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en particulieren te verzachten, door het hanteren van bijzonder uitstel van betaling.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Alle ondernemers en particulieren, die als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn om het coronavirus te bestrijden, niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Waarop is deze bijzondere uitstel van betaling van toepassing?

Voor alle aanslagen en aangiften belastingen. Het gaat om de Algemene Bestedingsbelasting, Loonheffing, Inkomstenbelasting, Kansspelbelasting, Opbrengstbelasting en Vastgoedbelasting.

Voor welke periode is het uitstel van toepassing?

Per direct, voor een periode van drie maanden.

Wanneer kan bijzonder uitstel aangevraagd worden? Na het doen van aangifte of als u een aanslag heeft ontvangen, kunt u een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling.

Zijn er kosten verbonden aan het verzoeken van uitstel?

Voor deze uitstelverzoeken worden geen kosten of rente in rekening gebracht.

Hoe kom je in aanmerking voor bijzonder uitstel?

Door een verzoek met uw aanvraag om uitstel van betaling in te dienen, met een onderbouwing over hoe u in door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.

Waarheen stuur ik mijn verzoek? Per mail naar: helpdesk@belastingdienst-cn.nl

Per post naar:

Bonaire, Postbus 329, Sint Eustatius, Postbus 24 en Saba, Matthew Levenstone Street

Krijg je automatisch bijzonder uitstel van betaling wanneer je het hebt aangevraagd?

Wij beoordelen elk verzoek individueel om na te gaan of u wel of niet in aanmerking komt voor dit bijzonder uitstel van betaling.

Wat gebeurt er na mijn verzoek voor uitstel?

Indien u in aanmerking komt voor bijzonder uitstel van betaling, wordt er in gemeenschappelijk overleg met u een passende betalingsregeling aangegaan.

Hoe zit het met de ABB en LH?

U kunt uw aangifte via de normale procedure doen. Als u problemen krijgt met het voldoen van de aanslag, kunt u een verzoek om uitstel indienen. Uitstel van betaling is alleen mogelijk op aanslagen. Door het indienen van de aangifte wordt de aanslag normaal zonder extra kosten opgelegd tot het juiste bedrag. Doet u geen aangifte dan volgt een aanslag op een door ons geschat bedrag met een boete.

Kan ik nog aangifte Inkomstenbelasting 2019 doen?

Ja, de aangifte IB 2019 kan tot 18 mei 2020, online via https://mijn.belastingdienst-cn.nl/ib ingediend worden. Door de huidige omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, is het goed denkbaar dat dit niet voor deze datum lukt. U kunt dan uitstel aanvragen.

Waar kan ik terecht voor alle andere vragen?

Voor alle andere vragen kunt mailen naar helpdesk@belastingdienst-cn.nl

De belastingdienst verzoekt u om zoveel als mogelijk is aan de aangifteplicht te voldoen.


BELASTINGDIENTS CN WITH SPECIAL DEFERRAL OF PAYMENT

KRALENDIJK – Belastingdients CN is aware of the enormous consequences of the Corona virus and therefore takes measures to mitigate the consequences of the Corona virus for entrepreneurs and private individuals by applying special deferral of payment.

Who is eligible for this?

All entrepreneurs and private individuals who, as a result of the measures taken to fight the corona virus, can no longer fulfill their obligations.

To what does this special extension apply?

For all assessment and tax returns. These include Algemene Bestedingsbelasting (ABB), Loonheffing (LH), Inkomstenbelasting (IB), Kansspelbelasting, Opbrengstbelasting and Vastgoedbelasting.

For what period does the extension apply?

Immediately, for a period of three months.

When can special extension be applied for?

After filing a tax return or if you have received an assessment, you can submit a request for special deferral of payment.

Are there costs associated with requesting postponement?

No charges or interest will be charged for these deferral requests.

How do you qualify for special postponement?

By a request with your application for deferment of payment and a substantiation of how you got into payment problems in connection with the coronavirus.

Where do I send my request?

By e-mail to: helpdesk@belastingdienst-cn.nl

By post to:

Bonaire, PO Box 329, St. Eustatius, PO Box 24 and Saba, Matthew Levenstone Street

Do you automatically receive a special deferral of payment when you have applied for it?

We assess each request individually to determine whether or not you qualify for this particular deferral of payment.

What happens after my request for postponement?

If you qualify for special deferral of payment, an appropriate payment arrangement will be entered into in consultation with you.

What about the ABB and LH?

You can submit your declaration via the normal procedure. If you experience problems with payment, you can submit a request for postponement. Payment can only be postponed on assessments (‘aanslag’). By submitting the tax return, the assessment is normally imposed at no additional cost up to the correct amount. If you do not file a declaration, an assessment will follow on an amount estimated by us with a fine.

Can I still file my Income Tax return 2019?

Yes, the IB 2019 return can be submitted online via https://mijn.belastingdienst-cn.nl/ib until May 18th, 2020. Due to the current circumstances caused by the coronavirus, it is quite conceivable that this will not work before this date. You can then request an extension.

Where can I go for all other questions?

For all other questions you can e-mail helpdesk@belastingdienst-cn.nl

The tax authorities request you to comply with the declaration obligation as much as possible.

Share This
error: Content is protected !!