Barku di marina Zr.Ms. Karel Doorman ta sali djaluna awor for di Den Helder rumbo pa Karibe. Marina Real ta pone e barku aki disponibel  pa sostené outoridatnan sivil den e krísis di corona, ora e situashon rekerí esaki. Lo manda e barku aki inisialmente pa un durashon di tres luna. 

Ku presensia di e barku logístiko pa duna asistensia aki, banda di Zr. Ms. Zeeland, e islanan por kai bèk riba un kapasidat disponibel ku ta amplio i rápido. Zr. Ms.  Doorman por ofresé sosten den transporte pa por ehèmpel garantisá seguridat di alimentashon. Banda di esei e barku di marina aki por sostené wardakosta ku vigilansia marítimo di nos fronteranan i e por yuda komo base pa sostené órden públiko dor di pone personal i material rápido riba tera. 

Finalmente e barku tin fasilidatnan médiko tambe pa sostené e salubridat lokal ora ta trata kasonan di emergensia ku no ta relatá na COVID.

E gobièrnunan lokal den Karibe ku ta forma parti di Reino, durante e último simannan, a entregá diferente petishon pa asistensia na Defensie,  pa sostené e kombatimentu di e vírùs di Corona. Aktualmente Defensie ta sostené kaba ku unidatnan lokal pa entre otro vigilá fronteranan marítimo i pa mantené e órden  públiko. Ku Zr. Ms. Doorman den serkania, Defensie ta sòru ku sosten èkstra por yega rápido, na momento ku hasi un petishon pa esaki. 

Zr. Ms. Karel Doorman banda di su propio  kapasidat di barku di transporte i di suministrashon, tambe ta reforsá ku 2 helikòpter Cougar di forsa aéreo pa transporte médiko i evakuashon médiko, un tim médiko ku kapasidat di hasi operashon, un tim médiko pa kuido básiko na tera i ‘drones’ di ehérsito i di marina pa konstrukshon di imágen. Banda di esei lo bai tambe unidatnan di marina ku vehíkulonan i lanchanan di desembarkamentu. Si ta nesesario por laga buska un unidat di marina èkstra. E barku ta hiba tambe pakete di emergensia pa orkan. 

Fransia i Reino Uní (UK), tambe tin un barku di marina den region. Ku e paisnan aki a establesé un sélula di kordinashon na Martinique pa si tin mester, nan traha huntu. Asina Karel Doorman por suministrá kombustibel na e barkunan aki. 


MARINESCHIP ZR.MS. KAREL DOORMAN SCHIET CARIBISCH GEBIED TE HULP

Marineschip Zr.Ms. Karel Doorman vertrekt aanstaande maandag vanuit Den Helder naar het Caribisch Gebied. Defensie zet het schip in om de civiele autoriteiten direct te kunnen ondersteunen in de coronacrisis wanneer de situatie daar om vraagt. Het schip wordt initieel ingezet voor een duur van drie maanden. 

Met de aanwezigheid van het logistieke ondersteuningsschip kunnen de eilanden naast het al aanwezige stationsschip Zr.Ms. Zeeland terugvallen op een veelzijdige en snel inzetbare capaciteit. Zr.Ms. Karel Doorman kan transportondersteuning bieden om bijvoorbeeld de voedselzekerheid te garanderen. Daarnaast kan het marineschip de kustwacht ondersteunen bij de maritieme grensbewaking en kan zij als uitvalsbasis dienen bij het ondersteunen van de openbare orde door personeel en materieel snel aan land te zetten. Tot slot beschikt het schip ook over medische faciliteiten om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen bij niet COVID-gerelateerde spoedzorg.

De lokale overheden van het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben de afgelopen weken diverse bijstandsverzoeken ingediend bij Defensie ter ondersteuning van het bestrijden van het coronavirus. Defensie ondersteunt momenteel al met lokale eenheden bij onder meer de maritieme grensbewaking en het handhaven van de openbare orde. Met de nabijheid van Zr.Ms. Karel Doorman zorgt Defensie dat er snel extra ondersteuning ter plaatse is, wanneer daar om wordt gevraagd.

Zr.Ms. Karel Doorman wordt naast haar eigen capaciteiten als transport- en bevoorradingsschip, versterkt met 2 Cougar-helikopters van de luchtmacht voor medisch transport en medische evacuaties, een medisch team met chirurgische capaciteit, een medisch team voor basiszorg aan de wal en drones van de landmacht en marine voor beeldopbouw. Daarnaast gaan er marinierseenheden met voertuigen en landingsvaartuigen mee voor transport. Indien nodig kan er een extra marinierseenheid worden ingevlogen. Het schip heeft ook een orkaannoodhulppakket mee.

Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een marineschip in het gebied. Met deze landen is een coördinatie-cel ingericht op Martinique om waar nodig samen te werken. Zo kan de Karel Doorman deze schepen voorzien van brandstof.


NAVY SHIP ZR.MS. KAREL DOORMAN COMES TO THE AID OF THE CARIBBEAN


Next Monday navy vessel His Majesty (Zr. Ms.) Karel Doorman leaves for the Caribbean from Den Helder. Defence is deploying the vessel to support the civil authorities instantly in the coronavirus crisis, if the situation requires this. The vessel is initially deployed for a period of three months. 

With the presence of the logistic support vessel the islands can, apart from the already available station vessel His Majesty Zeeland, rely on a versatile capacity that can be deployed fast. His Majesty (Zr. Ms.) Karel Doorman can offer transport support to guarantee, for instance, the food certainty. In addition, the navy vessel can support the Coast Guard in the maritime border control and it can serve as an operational base during the support of the public order by quickly putting staff and equipment ashore. Finally, the vessel also disposes of medical facilities to support the local healthcare in non-COVID-19 related emergency care.

In recent weeks, the local authorities of the Caribbean part of the Kingdom have submitted various requests for assistance in the prevention of the coronavirus to Defence. At the moment Defence is already supporting among other the maritime border control and the enforcement of the public order with local units. With the vicinity of His Majesty (Zr. Ms.) Karel Doorman, Defence ensures that additional support is quickly available on location, if so requested.

His Majesty (Zr. Ms.) Karel Doorman is, apart from its own capacities as a transport and supply vessel, strengthened with 2 Cougar helicopters of the Airforce for medical transport and medical evacuations, a medical team with surgical capacity, a medical team for basic care ashore and drones of the Army and Navy for image composition. Moreover, navy units with vehicles and landing crafts are included for transport. If so required, an additional navy unit can be flown in. The vessel also brings along a hurricane emergency package. 

France and the United Kingdom also have a navy vessel in the area. A coordination cell was set up with these countries on  Martinique to cooperate, where required. For instance, the Karel Doorman can provide these vessels with fuel.

Share This
error: Content is protected !!