KRALENDIJK – No ta nesesario pa laga mucha te ku 17 aña tene distansia sosial ora di hunga, hasi deporte òf ora nan bai skol atrobe entrante 11 di mei. No tin indikashon ku mucha ta hunga un papel relevante den e transmishon di e vírùs pa famia i otronan, asina ta resultá for di investigashon di epidemiológiko mundialmente.

Esaki ta nifiká ku masha poko bia ta sosodé ku hendenan ta keda infektá na kas pa un mucha ku ta bai skol. RIVM banda di esei ta mustra ku na Hulanda i otro paisnan, ménos ku 1 porshento di e pashèntnan ku coronavírùs, ta menor di 20 aña.

For di investigashon a resultá por sierto si ku muchanan por ta kargadó di e vírùs. Sinembargo, e riesgo ku nan ta traspas’é pa otro mucha i adulto, ta chikitu. Mester evitá e riesgo chikitu ei dor di apliká higiena di man korekto i di tosamentu serka muchanan. Adultonan mester siña muchanan pa tosa i nister den kokoti di man òf den un lensu di papel. Mester tira e lensu despues mesora afó. Mucha- i maestronan ku ta malu ku keintura i/òf tosamentu mester keda kas te ora tur síntomanan pasa.

Mas aleu ta importante pa muchanan siña laba man regularmente i bon, promé nan bai skol, durante skol òf despues di hasi deporte i mesora ora yega kas bèk for di skol. Esaki mester sosodé ku un sèrbètè limpi òf un sèrbètè di papel.

Un otro bon motibu pa no apliká distansia sosial pa mucha, ta e efektonan negativo ku e medidanan aktual tin riba nan desaroyo. Muchanan ta adaptá nan mes rápido na nan ambiente nobo i ta aseptá e realidat nobo komo ‘normal’. Esaki ta nifiká ku e muchanan ta siña ku ta normal ku nan no por bai skol, no mag hunga ku otro, no mag hasi deporte i no mag di tin kontakto físiko. Muchanan pa e motibu ei ta lanta ku un imágen robes di  sosiedat. Di e manera akí nan no ta desaroyá nan mes komo individuo sosial, ku posiblemente konsekuensia desbentahoso.

Muchanan tin mag di ta gewon den klas i hunga pafó. Gruponan grandi di mucha pegá riba otro no ta konsehabel, partikularmente paden no. Si e espasio pafó ta sufisiente grandi e muchanan tin mag di ta huntu pafó. Si e espasio pafó ta chikitu e ora ei ta mihó pa separá gruponan for di otro.

Pa e adultonan na skol si e regla di distansia sosial  di 1,5 meter ta na vigor.

Skolnan habrí atrobe

A tuma e desishon pa laga muchanan bai skol atrobe entrante 11 di mei, entre otro pa motibu ku pa algun mucha no ta seif pa nan tin ku keda kas henter ora. Den sierto kaso e hogar ademas no ofresé un bon ambiente pa siña. Ta resultá ku no ta tur mayor por duna guia adekuado i ku skol no ta alkansá tur mucha. Ademas enseñansa na kas ta ménos aksesibel pa mucha den situashon vulnerabel i tin ménos sosten di mayor. No ta tur hende tampoko tin kòmpiuter i internèt ku mester; den e kasonan akí hopi bia tin falta di instrukshon di dosente. Ku otro palabra, dor di seramentu di e skolnan algun siman pasá, hopi kos a bai for di kòntròl. Mayornan a haña un enkargo adishonal pa motibu ku muchanan tabata na kas i mester a yuda nan ku enseñansa na kas. Banda di esei nan mester a regla mas bia hende pa wak yu.

Habrimentu di skolnan bèk ta bon tambe pa ritmo di e muchanan i e desaroyo kognitivo i sosial. Dosentenan ademas por tira bista mas riba bienestar sosial i emoshonal di alumnonan i unda ta nesesario ofresé sosten inmediato. Awor por hunga atrobe ku amigu- i amiganan. Ora muchanan ta na skol e ta un alivio pa mayornan. Na skol muchanan ademas por papia ku otro den un ambiente seif tokante Covid19, i kompartí nan eksperensianan di e último simannan. Ku habrimentu di skolnan ta logra tambe ku mas òf ménos 800 alumno ku ta bai skol ta haña desayuno na skol atrobe tur dia i asina nan ta sigurá di un komienso salú di e dia.


KINDEREN HOEVEN GEEN ‘SOCIAL DISTANCE’ TE HOUDEN

KRALENDIJK – Het is onnodig om kinderen tot en met 17 jaar ‘social distance’ te laten toepassen tijdens het spelen, sporten of als ze vanaf 11 mei weer naar school gaan. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen een relevante rol spelen in de transmissie naar familie en anderen, blijkt uit epidemiologisch onderzoek wereldwijd.

Dit betekent dat het heel zelden voorkomt dat mensen thuis besmet worden door een schoolgaand kind. Het RIVM geeft daarnaast aan dat in Nederland en in andere landen minder dan 1 % van de patiënten met het coronavirus, jonger is dan 20 jaar.

Uit onderzoek is overigens wel gebleken dat kinderen het virus bij zich kunnen dragen. Echter, het risico dat ze het overbrengen op andere kinderen en volwassenen, is klein. Dit kleine risico moet worden ondervangen door het toepassen van goede hoest- en handhygiëne bij kinderen. Toezichthouders en ouders moeten kinderen leren om in de elleboog of in een papieren zakdoek te hoesten en te niezen. De zakdoek moet daarna worden weggegooid.  Kinderen en leerkrachten die ziek zijn met koorts en/of hoesten moeten thuis blijven tot alle klachten over zijn.

Verder is het belangrijk dat kinderen leren om regelmatig en grondig de handen te wassen, vòòr ze naar school gaan, tijdens school of na sport en direct na terugkomst uit school. Dit moet met een schone handdoek of met een papieren handdoek.

Een andere reden om de sociale afstand niet bij kinderen toe te passen, is de negatieve effecten van de huidige maatregelen op hun ontwikkeling. Kinderenpassen zich snel aan de nieuwe omgeving aan en nemen de nieuwe werkelijkheid aan als ‘normaal’. Dit betekent dat kinderen leren dat het normaal is dat ze niet naar school kunnen, niet samen mogen spelen, niet mogen sporten en er geen fysiek contact mag zijn. Kinderen groeien daardoor op met een verwrongen beeld van de samenleving. Zij ontwikkelen zich op deze manier niet als sociale individuen, met mogelijk nadelige gevolgen.

Kinderen mogen gewoon in de klas zitten en buiten spelen. Grote groepen kinderen dicht op elkaar is niet gewenst, vooral niet binnenshuis. Als de buitenruimte groot genoeg is mogen kinderen samen buiten zijn. Als de buitenruimte klein is, is het beter groepen van elkaar te scheiden. 

Voor de volwassenen op de scholen is de regel van het houden van 1,5 meter afstand wèl van kracht.

Scholen weer open

Het besluit om kinderen vanaf 11 mei weer naar school te laten gaan, is onder meer genomen omdat het voor sommige kinderen niet veilig is om altijd thuis te moeten blijven. In enkele gevallen biedt het huis bovendien geen goede leeromgeving. Niet alle ouders blijken in staat om adequate begeleiding te geven en niet alle kinderen worden door de scholen bereikt. Bovendien hebben kinderen in kwetsbare situaties minder toegang tot thuisonderwijs en minder ondersteuning van ouders. Ook heeft niet iedereen de benodigde ICT ondersteuning; in deze gevallen ontbreken vaak de instructies van docenten. Kortom, door de sluiting van de scholen enkele weken terug, is er veel ontregeld geraakt. Ouders werden extra belast doordat kinderen thuis zaten en geholpen moesten worden met het thuisonderwijs. Daarnaast moesten zij vaker oppas regelen.

Het weer openen van scholen is ook goed voor het ritme van kinderen en de cognitieve en sociale ontwikkeling. Docenten kunnen bovendien meer zicht houden op het sociaal en emotioneel welzijn van de scholieren en waar nodig directe ondersteuning bieden. Met vriendjes en vriendinnetjes kan nu weer gespeeld worden. Als kinderen op school zitten, is er een ontlasting bij ouders. Op school kunnen kinderen daarnaast in een veilige omgeving met anderen praten over Covid19, en hun ervaringen van de afgelopen weken delen. Met het openen van de scholen wordt tevens gerealiseerd dat ongeveer  800 schoolgaande scholieren weer elke dag ontbijt op school krijgen en hiermee verzekerd zijn van een gezonde start van de dag.


CHILDREN DO NOT HAVE TO MAINTAIN SOCIAL DISTANCE

KRALENDIJK – It is not necessary for children up to 17 years old to maintain social distance while playing, doing sports or when they go back to school on May 11th. Epidemiological studies worldwide show no evidence of children playing a relevant role in the transmission to family members and others.

This means that cases of people being infected at home by a child attending school are very rare. Additionally, the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) reports that less than 1% of the patients with the coronavirus in the Netherlands and other countries are younger than 20 years.

At the same time, research has shown that children can carry the virus. However, the risk of transmission to other children and adults is small. This small risk needs to be addressed by having children practice good cough and hand hygiene. Minders and parents must teach children to cough or sneeze into the crook of the elbow or into a tissue. The tissue must be disposed of afterwards. Children and teachers who are ill with fever and/or cough should stay at home until all symptoms have disappeared.

Furthermore, it is important that children learn to wash their hands regularly and thoroughly, before they go to school, at school or after sports and immediately after coming home from school. This should be done with a clean hand towel or with a paper hand towel.

Another reason for children not to maintain social distance is the negative effects of the current measures on their development. Children adapt quickly to the new environment and accept the new reality as ‘normal’. This means that children learn that it is normal that they cannot go to school, cannot play together, cannot do sports and that there cannot be any physical contact. As result, children grow up with a distorted picture of society. This way they will not develop as social individuals, with potentially negative consequences.

Children are allowed to sit in class and play outside. Large groups of children packed closely together is undesirable, especially in indoor areas. If the outdoor area is large enough, children can be outside together. If the outdoor area is small, it is better to separate groups.

The adults at school must, however, adhere to the 1.5 meter distance rule.

Schools reopen

The decision to send children back to school on May 11th was made, among others, because for some children it is not safe to stay at home all the time. In addition, in some cases the home does not provide a proper learning environment. Not all parents seem to be capable of providing adequate guidance and the schools cannot reach all children. Moreover, children in vulnerable situations have less access to learning opportunities at home and receive less support from parents. Neither does everybody has access to the required ICT aids; in these cases instructions by teachers are often absent. In short, the closing of schools a couple of weeks ago has disrupted many things.  Parents were under extra pressure because children were at home and needed help with their learning at home. In addition, parents had to arrange a babysitter more frequently.

Reopening the schools is also positive for the children’s rhythm and their cognitive and social development. Furthermore, teachers can monitor the social and emotional well-being of pupils better and they can offer direct support where needed. Children can now play with their friends again. When children are back at school this will relieve the strain on parents. Additionally, at school children can talk to others about Covid-19 and share their experiences over the past few weeks in a safe environment. As a result of reopening the schools, approximately 800 children attending school will also receive breakfast at school again every day for a healthy start of the day.

Share This
error: Content is protected !!