KRALENDIJK – Entrante 8 di mei ta duna siudadanonan di Boneiru ku ta pegá riba Kòrsou, Saba òf Sint Eustatius, e posibilidat pa bai kas bèk. Esaki ta sinembargo solamente posibel ku pèrmit di gezaghèber. Esnan ku regresá, ta bai 2 siman den karentena.

Na Kòrsou, Saba i Sint Eustatius transmishon di e vírùs di corona a keda limitá te ku awor. E riesgo di importashon di e vírùs for di e islanan akí p’esei ta hopi chikitu. Pa e motibu akí regreso di personanan ku ta pegá riba un di e tres islanan i ku ke bai nan isla bèk ta responsabel.

Na Kòrsou (16 kaso konfirmá) tambe e transmishon a keda limitá te ku awor. Desde 17 di aprel ningun infekshon a tuma lugá. Na Sint Eustatius infekshon a keda limitá na 2 kaso importá ku no a kondusí na mas transmishon. Na Saba tabatin dos kaso konfirmá di orígen deskonosí, pero for di e tempu ei no a raportá ningun infekshon mas. Na Saba ainda tin medidanan riguroso na vigor.

Karentena na kas

Ounke e riesgo di importashon di e vírùs for di tres islanan ta chikitu, ta pidi e personanan ku regresá Boneiru, pa tòg di forma inmediato bai den karentena. Pa asina ekskluí riesgonan. E karentena por tuma lugá den e propio ambiente di kas.

A pone algun kondishon pa karentena na kas. E siudadano ta firma un deklarashon di karentena i ta duna e adrès unda e lo keda dos siman. Sali pafó di kas, si no ta den propio hardin òf pòrch, no ta permití. Otro kompañeronan di kas por keda den e mes kas solamente si ta posibel pa hasi un partishon eksplísitamente entre esun ku ta den karentena na kas i e otro kompañeronan di kas. Sekshon di Salubridat Públiko ta embolbí ku evaluashon di esaki.

Un otro kondishon ta ku kompra mester ser hasí dor di un persona den e ret sosial. Si esun ku ta den karentena tin mester di kuido di famia i konosí, e ora ei e persona ku ta duna e kuido akí tambe ta bai den karentena. Pa e persona ku ta duna kuido di famia i konosí e mesun kondishonnan ta na vigor i tambe e instrukshonnan di higiena personal i doméstiko.

Pa Hulanda, Merka i e otro paisnan, e portanan di Boneiru ta keda será. Esaki ta keda nesesario pa motibu di e plamamentu amplio di e vírùs den e paisnan akí i e riesgo di transmishon real ku esaki ta trese kuné na Boneiru. Pa bonerianonan ku ta na Hulanda i otro pais i ku ke regresá, ta tuma medidanan. Esaki ta e kaso tambe pa siudadanonan ku profeshonnan krítiko. Karentena na un sitio sentral e ora ei ta e úniko método seif pa laga personanan for di Hulanda i di otro pais drenta atrobe.


TERUGKEREN NAAR BONAIRE MOGELIJK VANUIT DE ANDERE EILANDEN

KRALENDIJK – Ingezeten van Bonaire die vastzitten op Curaçao, Saba of Sint Eustatius krijgen vanaf 8 mei, de mogelijkheid om terug naar huis te keren. Dit kan echter alleen met toestemming van de Gezaghebber. Degenen die terugkeren, gaan 2 weken in thuisquarantaine.

Op Curaçao, Saba en Sint Eustatius is de transmissie van het coronavirus tot nu toe beperkt gebleven. Het risico op import van het virus uit deze drie eilanden is daarom heel klein. Hierdoor is de terugkeer van mensen die vast zitten op één van de drie eilanden en naar Bonaire willen terugkeren, verantwoord.

Op Curaçao (16 bevestigde gevallen) is de transmissie tot nu toe ook beperkt gebleven. Sinds 17 april heeft er geen nieuwe besmetting plaats gevonden. Op Sint Eustatius is de besmetting beperkt gebleven tot 2 import casussen die niet tot verdere transmissie hebben geleid. Op Saba zijn twee bevestigde casussen geweest met een onbekende oorsprong, maar sindsdien zijn er geen nieuwe besmettingen gemeld. Er gelden op Saba nog steeds strenge maatregelen.

Thuisquarantaine

Ook al is het risico op import van het virus uit de drie eilanden klein, worden de mensen die naar Bonaire terugkomen, toch verzocht om meteen in quarantaine te gaan. Dit om risico’s uit te sluiten. De quarantaine kan plaatsvinden in de eigen woonomgeving.

Aan de thuisquarantaine zijn een aantal voorwaarden gesteld. De ingezetene tekent een quarantaineverklaring en geeft het adres op waar hij twee weken zal verblijven. Naar buiten gaan is, anders dan in de eigen tuin of porch, niet toegestaan. Andere huisgenoten mogen alleen in hetzelfde huis blijven als er een duidelijke scheiding mogelijk is tussen degene die in thuisquarantaine is en de andere huisgenoten. De afdeling Publieke Gezondheid is betrokken bij de beoordeling daarvan.

Een andere voorwaarde is dat boodschappen gedaan moeten worden door iemand uit het sociale netwerk.  Als degene die in quarantaine is behoefte heeft aan mantelzorg, dan gaat de mantelzorger mee in quarantaine. Voor de mantelzorger gelden dezelfde voorwaarden en tevens de richtlijnen voor persoonlijke en huishoudelijke hygiëne.

Voor Nederland, de Verenigde Staten en voor andere landen blijven de poorten van Bonaire gesloten. Dit blijft noodzakelijk door de wijde verspreiding van het virus in deze landen en daarmee gepaard gaand een reëel transmissierisico op Bonaire. Voor de Bonairianen die in Nederland en in andere landen verblijven en terug willen, worden maatregelen genomen. Dit geldt ook voor ingezetenen met kritische beroepen. Quarantaine op een centrale locatie is dan de enige veilige methode om mensen uit Nederland en andere landen weer binnen te laten.


RETURNING TO BONAIRE FROM OTHER ISLANDS NOW POSSIBLE

KRALENDIJK – Residents of Bonaire who are stuck on Curaçao, Saba and St. Eustatius have the opportunity to return home as of t May 8th. This is, however, only possible with the permission of the Island Governor. Those returning home will be home quarantined for two weeks.

The transmission of the coronavirus on Curaçao, Saba and St. Eustatius has so far been limited. The risk of importing the virus into these islands is therefore very small. This is why the return of people who are stuck on one of the three islands and want to return to their own island is justified.

In Curaçao (16 confirmed cases) transmission has so far also been limited. Since April 17th there has been no new case of infection. In St. Eustatius infection has remained limited to two import cases which did not lead to any further transmission. In Saba there have been two confirmed cases with an unknown source but since then no new cases of infection have been reported. Saba still has strict measures in place.

Home quarantine

Although the risk of importing the virus from the three islands is small, people who return to Bonaire are still requested to quarantine. This is to eliminate risks. The quarantine can take place in the own living environment.

Home quarantine is subject to several conditions. The resident will sign a declaration of quarantine and will state the address where they will stay for a period of two weeks. Going outside is not allowed, other than in one’s own garden or on one’s own porch. Other housemates are only allowed to live in the same house if a clear physical separation can be maintained between the person in home quarantine and the other housemates. The Public Health department is involved in the assessment of this situation.

Another condition is that groceries must be done by someone from the social network. If the person in quarantine needs informal care, the informal caregiver will also stay in quarantine. The same conditions and guidelines for personal and domestic hygiene will then apply to the informal caregiver.

The borders of Bonaire will remain closed to the Netherlands, the United States and to other countries. This is still necessary due to the wide spread of the virus in these countries and the associated real risk of transmission in Bonaire. For Bonairians staying in the Netherlands and other countries who want to return home, measures are being taken. This also applies to residents who are essential workers. In these cases quarantine at a central location is the only safe way for people from the Netherlands and other countries to re-enter. 

Share This
error: Content is protected !!