Riba 1 di yanüari 2020 Hulanda Karibense tabatin kasi 26 mil habitante, 830 mas ku un aña anterior. E oumentu aki ta práktikamente den su totalidat pa kuenta di Boneiru. Na Saba i Sint Eustatius e poblashon no òf apénas a krese. Tin mas hende for di otro pais a establesé nan mes na Hulanda Karibense ku a sali. Kresementu natural a hunga un papel modesto den e kresementu di poblashon. Asina CBS ta informá a base di sifranan di poblashon nobo tokante Hulanda Karibense.

Kasi 9 di 10 habitante nobo na Boneiru ta migrante

Riba 1 di yanüari 2020 Boneiru tabatin 20,9 mil habitante, un oumento di 811 persona (4 porshento) kompará ku un aña anterior. Por atribuí e kresementu aki pa gran parti (pa 87 porshento) na un saldo di migrashon positivo: mas hende a establesé nan mes for di un otro pais na Boneiru (kasi 1,5 mil) ku tin ku a bai (770). E saldo di nasementu tabata 106: 203 nasementu, i 97 kaso di fayesimentu. Ku esaki e kresementu natural a kontribuí ku 13 porshento na kresementu di e poblashon riba e isla aki.

Pa saldo, mayoria migrante tabata prosedente di Kòrsou, siguí na basta distansia pa Repúblika Dominicano, Venezuela, Perú, Hulanda (Oropeo) i Merka. E kantidat di persona ku a kambia Kòrsou pa Boneiru, tabata muchu mas haltu den 2019 mas ku un aña anterior. Tambe mas hende di Repúblika Dominicano a bin Boneiru. Migrashon for di Venezuela pa Boneiru al kontrario a baha. For di komienso di 2019 no ta posibel mas pa muda di Venezuela direktamente pa Boneiru.

Miéntras ku den 2018 na final mas hende a bai Hulanda for di Boneiru ku vise versa, esaki a kambia den 2019 den un surplus di hulandesnan oropeo ku a bin establesé na Boneiru.

Kantidat di habitante Sint Eustatius ta keda igual

E kantidat di habitante di Sint Eustatius riba 1 di yanüari 2020, ku 3,1 mil, tabata kasi igual na e kantidat un aña anterior. Ku 30 nasementu i 15 fayesimentu tabatin un kresementu natural leve di e poblashon. E saldo di migrashon tabata negativo: 201 migrante nobo a establesé nan mes na Sint Eustatius, miéntras ku 215 persona a bandoná e isla den 2019.

Mas hende a bin Sint Eustatius for di Repúblika Dominicano i Colombia den 2019 ku vise versa. Esei ta konta tambe pa Hulanda (Oropeo) Nederland, miéntras ku den 2018 pa saldo al kontrario mas habitante for di Sint Eustatius a bai Hulanda. Na Sint Eustatius na 2018 a hasi korekshonan na e registro sivil, di manera ku e tempu ei a ahustá e kantidat di habitante na un kantidat mas abou. Na 2019 no a tuma lugá korekshonan di e registro sivil. Mas aleu ta hala atenshon ku e kantidat di personanan ku a muda den Sint Eustatius den 2019 a bira dos biaha mas tantu. Esaki ta relashoná ku kontròlnan ku a tuma lugá, kaminda a bishitá e adrèsnan pa kontrolá ken realmente ta biba einan. Esaki a kondusí na korekshon i mehorashon di e registro sivil.

Oumento leve di migrashon na Saba

Na komienso di 2020 Saba tabatin 1,9 mil habitante, 18 mas ku un aña anterior (kresementu di 1 porshento). E saldo di nasementu tabata negativo, ku 11 nasementu i 13 fayesimentu. E kresementu di poblashon leve tabata pa motibu di un saldo di migrashon positivo (20), partikularmente pa motibu ku na final ta resultá ku un poko mas hende for di Merka i Repúblika Dominicano a establesé na Saba. Al kontrario mas hende a bai Hulanda Oropeo for di Saba ku a bin di direkshon kontrario.

Den 2018 e kantidat di habitante di Saba a baha pa motibu di korekshon di e registro sivil. Durante e korekshon aki a saka personanan ku tabata inskribí ainda, pero ku en realidat entretantu a bandoná e isla, for di e registro sivil. Esaki a kondusí den 2018 na un redukshon di e kantidat di personanan prosedente di Merka i Canada, inskribí na Saba. Den 2019 no a tuma lugá un korekshon di e registro sivil.

Fuentenan

StatLine – Stand van de bevolking http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83698NED/table?ts=1588152777610

StatLine – Bevolkingsontwikkeling http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83774NED/table?ts=1588152691884


BEVOLKING CARIBISCH NEDERLAND IN 2019 MET RUIM 800 TOEGENOMEN

Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland bijna 26 duizend inwoners, 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire, op Saba en Sint Eustatius groeide de bevolking niet of nauwelijks. Per saldo vestigden zich meer mensen vanuit andere landen op Caribisch Nederland dan er vertrokken. Natuurlijke aanwas speelde een bescheiden rol in de bevolkingsgroei. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe bevolkingscijfers over Caribisch Nederland.

Bijna 9 op de 10 nieuwe inwoners Bonaire is migrant

Op 1 januari 2020 telde Bonaire 20,9 duizend inwoners, een toename van 811 personen (4 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei kan grotendeels (voor 87 procent) worden toegeschreven aan een positief migratiesaldo: er vestigden zich meer mensen vanuit een ander land op Bonaire (bijna 1,5 duizend) dan er vertrokken (770). Het geboortesaldo bedroeg 106: 203 geboortes, en 97 sterfgevallen.

Hiermee droeg natuurlijke aanwas voor 13 procent bij aan de bevolkingsgroei op dit eiland.

Per saldo waren de meeste migranten afkomstig van Curaçao, op flinke afstand gevolgd door de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, (Europees) Nederland en de Verenigde Staten. Het aantal mensen dat Curaçao voor Bonaire verruilde, lag in 2019 een stuk hoger dan een jaar eerder. Ook kwamen er meer mensen van de Dominicaanse Republiek naar Bonaire.

De migratie vanuit Venezuela naar Bonaire nam juist af. Vanaf begin 2019 is het niet langer mogelijk om rechtstreeks vanuit Venezuela naar Bonaire te verhuizen.

Terwijl in 2018 per saldo meer mensen vanuit Bonaire naar Europees Nederland vertrokken dan andersom, is dit in 2019 veranderd in een vestigingsoverschot van Europese Nederlanders op Bonaire.

Inwonertal Sint Eustatius blijft gelijk

Het aantal inwoners van Sint Eustatius was op 1 januari 2020 met 3,1 duizend nagenoeg gelijk aan het aantal een jaar eerder. Met 30 geboortes en 15 sterftes was sprake van een lichte natuurlijke aanwas van de bevolking. Het migratiesaldo was negatief: 201 nieuwe migranten vestigden zich op Sint Eustatius, terwijl 215 personen het eiland in 2019 verlieten.

Per saldo kwamen er in 2019 meer mensen vanuit de Dominicaanse Republiek en vanuit Colombia naar Sint Eustatius dan vice versa. Dat geldt ook voor (Europees) Nederland, terwijl er in 2018 per saldo juist meer mensen vanuit Sint Eustatius naar Nederland vertrokken. Op Sint Eustatius heeft in 2018 een opschoning van de bevolkingsadministratie plaats gevonden, waardoor het aantal inwoners destijds naar beneden is bijgesteld. In 2019 was geen sprake van een opschoning. Verder valt op dat het aantal verhuisde personen op Sint Eustatius in 2019 is verdubbeld. Dit hangt samen met correcties in de bevolkingsadministratie die hebben plaatsgevonden, waarbij adressen zijn bezocht om te controleren wie er daadwerkelijk wonen. Dat heeft geleid tot correcties en verbetering van de bevolkingsadministratie.

Lichte toename migratie op Saba

Begin 2020 telde Saba 1,9 duizend inwoners, 18 meer dan een jaar eerder (1 procent groei). Het geboortesaldo was negatief, met 11 geboortes en 13 sterfgevallen. De lichte bevolkingsgroei was het gevolg van een positief migratiesaldo (20), vooral doordat zich per saldo iets meer mensen op Saba vestigden vanuit de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek. Er vertrokken juist meer personen van Saba naar Europees Nederland dan in omgekeerde richting.

In 2018 daalde het aantal inwoners van Saba nog door een opschoning van de bevolkingsadministratie. Bij deze opschoning zijn personen die nog stonden ingeschreven maar die in werkelijkheid het eiland inmiddels hadden verlaten, verwijderd uit de bevolkingsadministratie.

Dit heeft in 2018 geleid tot een afname van het aantal op Saba ingeschreven personen uit de Verenigde Staten en Canada. In 2019 was geen sprake van een dergelijke opschoning.

Bronnen

StatLine – Stand van de bevolking http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83698NED/table?ts=1588152777610

StatLine – Bevolkingsontwikkeling http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83774NED/table?ts=1588152691884


CARIBBEAN DUTCH POPULATION UP BY OVER 800 IN 2019

On 1 January 2020, the population of the Caribbean Netherlands stood at nearly 26 thousand, i.e. 830 more than one year previously. This increase is almost entirely on account of Bonaire, as Saba’s and Statia’s population hardly grew or did not grow at all. On balance, more people settled in the Caribbean Netherlands than left the islands. Natural growth played a modest role in the population increase. This is reported by Statistics Netherlands (CBS) on the basis of the most recent population figures for the Caribbean Netherlands.

Nearly 9 in 10 new Bonaire residents are migrants

On 1 January 2020, Bonaire had 20.9 thousand inhabitants. This is an increase of 811 persons (4 percent) relative to one year previously. Most (87 percent) of this growth can be attributed to positive net migration: more people migrated to Bonaire (nearly 1.5 thousand) than left the island (770). The balance of births and deaths amounted to 106 (203 live births minus 97 deaths), contributing 13 percent to the island’s population increase.

On balance, the majority of migrants were from Curaçao, followed at a great distance by the Dominican Republic, Venezuela, Peru, the (European) Netherlands and the United States. In 2019, the number of people trading Curaçao for Bonaire was considerably higher than in the previous year. There were also more people from the Dominican Republic arriving on the island. Migration from Venezuela, on the other hand, declined. As of the beginning of 2019, it is no longer possible to move directly from Venezuela to Bonaire.

In 2018, on balance there were more people who left Bonaire for the European Netherlands than vice versa. However, in 2019 more people moved from the European Netherlands to Bonaire.

Population on St Eustatius remains the same

At 3.1 thousand, the number of inhabitants on St Eustatius on 1 January 2020 was virtually the same as one year previously. The balance of births and deaths was slightly positive (30 versus 15). Net migration was negative: 201 immigrants settled on St Eustatius, while 215 emigrants left the island last year.

On balance, more people came to St Eustatius from the Dominican Republic and from Colombia than vice versa. The same held true for the (European) Netherlands; by contrast, in 2018 more people moved from St Eustatius to the Netherlands on balance. This was when a clean-up of Statia’s population register took place, which then caused a downward adjustment of the number of inhabitants. There was no such clean-up in 2019. It is also noteworthy that the number of persons moved on St Eustatius almost doubled last year. This is related to population registry with visits to people’s home address to check who actually lives there. This has resulted in corrections and an improved population register.

Slightly more migration on Saba

At the beginning of 2020, Saba had 1.9 thousand inhabitants, 18 more (1 percent) than one year previously. With 11 live births and 13 deaths, natural population growth was negative. The small population growth was on account of a positive migration balance (20); the main reason was that, on balance, slightly more people from the United States and the Dominican Republic settled on Saba. Conversely, migration from Saba to the European Netherlands was higher than vice versa.

In 2018, there was still a decline in the number of residents on Saba due to a clean-up of the population register. During this process, persons who were still registered but in reality had already left the island were removed from the population register. In 2018, this led to a decline in the number of US and Canadian nationals registered on Saba. There was no such clean-up in 2019.

Sources

StatLine – Population on January 1st https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83698ENG/table?ts=1589256342304

StatLine – Population Dynamics https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83774ENG/table?ts=1589256280470

Share This
error: Content is protected !!