KRALENDIJK – Entrante promé di yüli 2020, organisashonnan pa akohida di mucha i akohida pafó di skol na Boneiru i Sint Eustatius por bin na remarke pa un supsidio pa baha preis di kosto. E supsidio akí ta un siguiente paso di e programa BES(t) 4 kids pa hasi akohida di mucha mas aksesibel pa mayornan. Ku e supsidio akí un organisashon di akohida di mucha por baha e kontribushon di mayornan i tuma medidanan pa mehorá kalidat di akohida. Intenshon ta pa den 2022 introdusí un areglo finansiero struktural pa akohida di mucha.


E programa BES(t) 4 kids ta dirigí riba mehorashon di kalidat di akohida di mucha i akohida pafó di skol i pa hasi akohida (finansieramente) aksesibel pa tur mucha na Hulanda Karibense. Anualmente a pone alrededor di 10 mion euro disponibel p’esaki. E intenshon ta pa na 2022 akohida di mucha i akohida pafó di skol na Hulanda Karibense ta (finansieramente) aksesibel pa tur mucha te alrededor di 12 aña.

Areglo di supsidio temporal

Organisashonnan di akohida di mucha na Boneiru i Sint Eustatius ku tin un pèrmit di operá a base di e Ordenansa Insular Akohida di Mucha, por bin na remarke pa e supsidio pa baha preis di kosto entrante promé di yüli 2020. Pa organisashonnan di akohida di mucha ku ya a akohé mucha kaba den 2019, ta sufisiente si nan a entregá un petishon pa un pèrmit di operashon asina serka e Entidat Públiko.

Ta ehekutá e areglo di supsidio temporal bou di responsabilidat di Gobièrnu Sentral. Den e konteksto ei ta traha estrecho ku e entidatnan públiko. Organisashonnan di akohida di mucha por entregá un petishon pa supsidio serka ‘Uitvoering van Beleid’ (UVB) i ta haña sosten den esei di e frontoffice ku pa e motibu akí a keda ekipá serka  Entidat Públiko.

Boneiru

Organisashonnan di akohida di mucha na Boneiru por entregá un petishon pa supsidio asina ku Konseho Insular aprobá e Ordenansa Insular Akohida di Mucha. Si esaki sosodé promé ku promé di yüli 2020, organisashonnan di akohida di mucha por pidi supsidio promé ku promé di ougùstùs pa e di tres kuartal di 2020.

Na Boneiru e supsidio pa baha preis di kosto ta 200 dòler pa luna pa mucha pa pasadia i 150 dòler pa mucha pa luna pa akohida pafó di skol. Organisashonnan di akohida di mucha na Boneiru ku ta risibí supsidio, por pidi un kontribushon di mayor di maksimal 200 dòler pa luna pa pasadia i akohida pafó di skol. E organisashonnan di akohida di mucha akí e ora ei mester pidi un kontribushon di mayor di 150 dòler minimal pa luna pa pasadia i 100 dòler pa luna pa akohida despues di skol. Esaki ta pa garantisá ku ta usa e supsidio pa organisashonnan di akohida di mucha tambe pa mehorá kalidat di akohida di mucha. E kriterio di kontribushon minimal di mayor no ta konta pa organisashonnan ku ya ta risibí un (otro) supsidio di e Entidat Públiko. Mayornan ku no por paga e kontribushon minimal di mayor, por pidi un supsidio pa kupo pa mucha.

Sint Eustatius

Organisashonnan di akohida di mucha na Sint Eustatius ku ya a entregá un petishon pa un pèrmit di operashon serka e entidat públiko, desde awe, den konsulta ku e frontoffice, por entregá un petishon pa supsidio. E montantenan di supsidio na Sint Eustatius ta varia di 80 dòler pa yu pa luna pa pasadia te 200 dòler pa yu pa luna pa akohida pafó di skol. Mayornan ku no por paga e kontribushon di mayor, por pidi un supsidio pa kupo pa mucha serka Entidat Públiko.

Saba

E supsidio pa baha preis di kosto no ta aplikabel den 2020 pa organisashonnan di akohida di mucha establesé na Saba. Na Saba e gastunan di akohida di mucha pa mayornan ya ta mas abou kaba ku e kontribushon minimal di mayor den e areglo di supsidio. Ku e finansiamentu a base di BES(t) 4 kids, Entidat Públiko Saba (OLS) ta invertí den mehorashon di kalidat i siguridat di fasilidatnan di akohida di mucha. Ademas OLS ta sostené mayornan ku un entrada abou. Mayornan ku no por paga e kontribushon di mayor, por pidi OLS un supsidio pa kupo pa mucha.

Mas informashon ta disponibel riba www.best4kids.nu i www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/best4kids


TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING MOET KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS VERLAGEN

KRALENDIJK – Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Bonaire en Sint Eustatius kunnen vanaf 1 juli 2020 in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Deze subsidie is een volgende stap van het programma BES(t) 4 kids om de kinderopvang voor ouders meer toegankelijk te maken. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang. De bedoeling is dat in 2022 een structurele financieringsregeling voor de kinderopvang ingevoerd wordt.

Het programma BES(t) 4 kids is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en buitenschoolse opvang en het (financieel) toegankelijk maken van de opvang voor alle kinderen in Caribisch Nederland. Hiervoor is jaarlijks circa 10 miljoen euro beschikbaar. De bedoeling is dat de kinder- en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland in 2022 (financieel) toegankelijk is voor alle kinderen tot circa 12 jaar.

Tijdelijke subsidieregeling

Kinderopvangorganisaties op Bonaire en Sint Eustatius die in het bezit zijn van een exploitatievergunning op grond van de Eilandsverordening Kinderopvang kunnen vanaf 1 juli 2020 in aanmerking komen voor de kostprijs verlagende subsidie. Voor kinderopvangorganisaties die in 2019 reeds kinderen hebben opgevangen, is voldoende dat zij een dergelijke aanvraag voor een exploitatievergunning bij het openbaar lichaam hebben ingediend.

De tijdelijke subsidieregeling wordt onder verantwoordelijkheid van het Rijk uitgevoerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de openbare lichamen. Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB) en worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het openbaar lichaam.

Bonaire

Kinderopvangorganisaties op Bonaire kunnen een subsidieaanvraag indienen vanaf het moment dat de Eilandsverordening Kinderopvang is goedgekeurd door de Eilandsraad. Als dit voor 1 juli 2020 gebeurt, kunnen kinderopvangorganisaties voor 1 augustus 2020 subsidie aanvragen voor het derde kwartaal van 2020.

Op Bonaire bedraagt de kostprijs verlagende subsidie 200 dollar per kind per maand voor de dagopvang en 150 dollar per kind per maand in de buitenschoolse opvang. Kinderopvangorganisaties op Bonaire die de subsidie krijgen, mogen voor dagopvang en buitenschoolse opvang een ouderbijdrage vragen van maximaal 200 dollar per maand. Deze kinderopvangorganisaties moeten dan een minimum ouderbijdrage van 150 dollar per maand voor dagopvang en 100 dollar per maand voor buitenschoolse opvang vragen. Dit is om te waarborgen dat de subsidie door de kinderopvangorganisaties ook wordt gebruikt om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. De voorwaarde van de minimale

ouderbijdrage geldt niet voor organisaties die van het openbaar lichaam al een (andere) subsidie ontvangen. Ouders die de minimale ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het openbaar lichaam een kindplaatssubsidie aanvragen.

Sint Eustatius

Kinderopvangorganisaties op Sint Eustatius die bij het openbaar lichaam al een aanvraag hebben ingediend voor een exploitatievergunning kunnen vanaf vandaag in overleg met de frontoffice een subsidieaanvraag indienen. De subsidiebedragen op Sint Eustatius variëren van 80 dollar per kind per maand in de dagopvang tot 200 dollar per kind per maand in de buitenschoolse opvang. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het openbaar lichaam een kindplaatssubsidie aanvragen.

Saba

De kostprijs verlagende subsidie is in 2020 niet van toepassing voor kinderopvangorganisaties gevestigd op Saba. Op Saba zijn de kosten voor kinderopvang voor ouders al lager dan de minimale ouderbijdrage in de subsidieregeling. Met de financiering vanuit BES(t) 4 kids investeert het Openbaar Lichaam Saba (OLS) dit jaar in het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van kinderopvang faciliteiten. Daarnaast ondersteunt OLS ouders met een laag inkomen. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij OLS een kindplaatssubsidie aanvragen.  

Meer informatie is beschikbaar op www.best4kids.nu en www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/best4kids


THE TEMPORARY SUBSIDY SCHEME SHOULD REDUCE CHILDCARE COSTS FOR PARENTS

KRALENDIJK – As of July 1st, 2020 childcare and out-of-school care organizations in Bonaire and St. Eustatius can qualify for a cost-price reducing subsidy. This subsidy is a next step in the BES(t) 4 kids program to make childcare more accessible to parents. With the subsidy, a childcare organization can reduce the parental contribution and take measures to improve the quality of childcare. The intention is to implement a structural financing scheme for childcare in 2022.

The BES(t) 4 kids program is aimed at improving the quality of childcare and out-of-school care, and making the care (financially) accessible to all children in the Caribbean Netherlands. Approximately 10 million euros will be made available for this purpose, on an annual basis. The intention is to make childcare and out-of-school care in the Caribbean Netherlands financially accessible to all children up to approximately 12 years in 2022.

Temporary subsidy scheme

Childcare organizations in Bonaire and St. Eustatius holding an operating license under the Childcare Island Ordinance can qualify for the cost-price reducing subsidy as of July 1st, 2020. For childcare organizations that have already taken care of children in 2019, it is sufficient that they have submitted an application for an operating license to the public entity.

The temporary subsidy scheme will be implemented under the responsibility of the Central Government in close collaboration with the public entities. Childcare organizations can submit a subsidy application to Implementation and Policy (in Dutch: Uitvoering van Beleid, UVB) and will be supported in this process by the front office which has been established at the public entity for this purpose.

Bonaire

Childcare organizations in Bonaire can submit a subsidy application from the moment that the Childcare Island Ordinance has been approved by the Island Council. If this happens before July 1st, 2020, childcare organizations can apply for subsidy for the third quarter of 2020 before August 1st, 2020.

In Bonaire the cost-reducing subsidy is 200 dollars per child per month for day care and 150 dollars per child per month for out-of-school care. Childcare organizations in Bonaire that receive the subsidy, may request a parental contribution of up to 200 dollars per month for day care and out-of-school care. These childcare organizations must then request a minimum parental contribution of 150 dollars per month for day care and of 100 dollars per month for out-of-school care. This is to ensure that the childcare organizations will actually use the subsidy to improve the quality of childcare. The condition of the minimum parental contribution does not apply to organizations that already receive another subsidy from the Public Entity. Parents who cannot afford the minimum parental contribution, can apply for a supplementary childcare subsidy at the Public Entity.

St. Eustatius

Childcare organizations in St. Eustatius that have already submitted an application for an operating license to the Public Entity, can submit a subsidy application as of today in consultation with the front office. The subsidy amounts in St. Eustatius vary from 80 dollars per child per month for day care to 200 dollars per child per month for out-of-school care. Parents who cannot afford the parental contribution, can apply for a supplementary childcare subsidy at the Public Entity.

Saba

For the year 2020, the cost-price reducing subsidy does not apply to childcare organizations established in Saba. The childcare costs for parents in Saba are already lower than the minimum parental contribution in the subsidy scheme. With the financing from BES(t) 4 kids, the Public Entity Saba this year is investing in improving the quality and safety of childcare facilities. In addition, the Public Entity supports parents with a low income. Parents who cannot afford the parental contribution, can apply for a supplementary childcare subsidy at the Public Entity Saba.  

More information is available on www.best4kids.nu and www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/best4kids

Share This
error: Content is protected !!