KRALENDIJK – Empresario i personanan ku a pèrdè trabou pa motibu di e krísis di corona, ta haña sosten finansiero durante e lunanan benidero tambe. Ta prolongá tantu e areglo di emergensia di SZW pa sosten den gastunan salarial, komo e kompensashon di EZK pa gastunan fiho di negoshi, te ku mas tardá 12 di òktober 2020. 

Areglo di emergensia SZW
Pa evitá ku dunadónan di trabou ta haña nan mes obligá pa kita empleado, nan por a hasi uso kaba di e areglo di emergensia di SZW den e periodo di 13 di mart te ku 12 di yüni 2020. Empresarionan independiente òf personanan ku a pèrdè trabou pa motibu di e epidemia di corona, tambe por a bini na remarke pa e areglo aki. En konekshon ku e impakto kontinuo di e medidanan rondó di e vírùs di corona, ta prolongá e areglo aki.

Dunadónan di trabou ku ya ta hasi uso di e areglo, no mester hasi un petishon di nobo. Sí, nan mester entregá un deklarashon den kua nan ta indiká e situashon di personal sperá te ku 12 di òktober 2020. Tambe si e situashon kompará ku nan aplikashon promé no kambia, nan mester entregá e deklarashon. Despues ku unidat SZW di RCN a risibí e deklarashon i despues di a prosesá e datonan, por sigui ku prosesamentu di e siguiente pagonan.


Empresarionan independiente i èks empleado ku ta risibí e kompensashon riba nan nòmber propio, no mester entregá deklarashon. Si surgi kambio ku ta resultá den entrada atrobe pa nan, nan mester mèldu esaki na unidat SZW di RCN, meskos ku ta e kaso awor.


Kompensashon EZK
Empresarionan afektá pa e medidanan di corona i ku tin di aber ku gastunan fiho haltu den e periodo di 13 di mart te ku 12 di yüni 2020, por a bini na remarke pa un kompensashon di Ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima (EZK) for di 23 di aprel último. E kompensashon ta den forma di un pago di 4400 dòler òf 2200 dòler di un solo bia. Komo ku e ministerio di EZK no tin un instansia di ehekushon na Hulanda Karibense, e unidat SZW di RCN ta ehekutá e areglo aki.


Unidat SZW ta den kombersashon ku e ministerio di EZK, Kámaranan di Komèrsio lokal i representantenan for di industria i komèrsio pa mira di ki manera por duna kontenido na e prolongashon di e kompensashon aki. E prolongashon lo toka e periodo di 13 di yüni te ku 12 di òktober 2020. Pa por ehekutá e areglo, medidanan na midí pa Hulanda Karibense ta nesesario.


Informashon adishonal
Manera ku e kondishonnan eksakto ta konosí, lo kompartí esakinan via www.rijksdienstcn.com/covid-19 bou di ‘Pakete di emergensia di gobièrnu’. Lo publiká e formulario di deklarashon pa prolongashon tambe aki. Pa pregunta òf konseho, empresarionan na Boneiru por dirigí nan mes na Kámara di Komèrsio via steunloket@kvkbonaire.com.


VERLENGING NOODMAATREGELEN CARIBISCH NEDERLAND
           

KRALENDIJK –  Ondernemers en mensen die hun baan hebben verloren vanwege de coronacrisis, krijgen ook de komende maanden financiële ondersteuning. Zowel de noodregeling SZW voor ondersteuning in de loonkosten, als de tegemoetkoming van EZK voor zakelijke vaste lasten wordt verlengd met een periode van vier maanden, tot uiterlijk 12 oktober 2020.

Noodregeling SZW
Om te voorkomen dat werkgevers noodgedwongen werknemers moeten ontslaan, konden zij voor de periode van 13 maart tot en met 12 juni 2020 al gebruik maken van de noodregeling van SZW. Ook zelfstandig ondernemers of mensen die vanwege het coronavirus geen werkgever meer hebben, maakten al aanspraak op deze voorziening. Vanwege de aanhoudende impact van de maatregelen rondom het coronavirus, wordt deze regeling verlengd.

Werkgevers die al gebruik maken van de regeling, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Wel moeten zij een verklaring indienen waarin zij de verwachte personeelssituatie tot en met 12 oktober 2020 invullen. Ook als de situatie niet verandert ten opzichte van hun oorspronkelijke aanvraag, moet een verklaring worden ingediend. Na ontvangst van deze verklaring en na verwerking van de gegevens, kan de RCN-unit SZW overgaan tot verdere uitbetaling.

Zelfstandig ondernemers en werknemers die op eigen naam de tegemoetkoming ontvangen, hoeven geen verklaring in te dienen. Als er wijzigingen optreden waardoor zij weer inkomen hebben, moeten ze dit, net zoals momenteel het geval is, direct doorgeven aan de RCN-unit SZW.


Tegemoetkoming EZK
Ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen en te maken hebben met hoge vaste lasten in de periode van 13 maart tot en met 12 juni 2020, konden sinds 23 april een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De tegemoetkoming is eenmalig 4400 dollar of 2200 dollar. Omdat het Ministerie van EZK geen uitvoeringsinstantie heeft in Caribisch Nederland, voert de RCN-unit SZW deze regeling uit.

De unit SZW is in gesprek met het Ministerie van EZK, de lokale Kamers van Koophandel en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om te kijken op welke manier invulling gegeven kan worden aan een verlenging van deze tegemoetkoming. De verlenging zal betrekking hebben op de periode van 13 juni tot en met 12 oktober 2020. Maatwerk voor Caribisch Nederland is nodig voor de uitvoerbaarheid van de regeling.


Aanvullende informatie
Wanneer de exacte voorwaarden bekend zijn, worden deze gedeeld via www.rijksdienstcn.com/covid-19 onder ‘Noodpakket overheid’. Ook het formulier voor de verklaring voor verlenging zal hier gepubliceerd worden. Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor vragen en advies richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com.


EXTENSION OF EMERGENCY MEASURES IN THE CARIBBEAN

KRALENDIJK – Entrepreneurs and people who have lost their jobs because of the corona crisis will also receive financial support in the coming months. Both the emergency regulation from SZW for support in wage costs and the contribution from EZK for fixed business expenses will be extended by a period of four months, until October 12th 2020 at the latest.

Emergency regulation SZW
To prevent employers from having to fire employees, they could already make use of SZW’s emergency regulation for the period between March 13th to June 12th, 2020. Independent entrepreneurs or people who no longer have an employer because of the coronavirus, were already entitled to this provision. Due to the continuing impact of the measures regarding the coronavirus, this regulation is extended.

Employers who already use the regulation, do not have to submit a new application. However, they must submit a statement in which they fill in the expected deployment of their personnel until October 12th, 2020. Even if the situation does not change from their original application, a statement must be submitted. After receipt of this statement and after processing the data, the RCN-unit SZW can proceed with further payment.

Independent entrepreneurs and former employees who receive the allowance directly do not have to submit a statement. If there are any changes regarding their income, they must, as is currently the case, report this immediately to the RCN unit SZW.

EZK allowance
Entrepreneurs who are affected by the corona measures and who have to deal with high fixed costs in the period from March 13th to June 12th, 2020, were already able to receive a contribution from the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK) since April 23rd. The allowance is a one-time payment of $ 4400 or $ 2200. Because the Ministry of EZK has no implementing organization in the Caribbean Netherlands, the RCN-unit SZW implements this regulation.

The SZW unit is having conversations with the Ministry of EZK, the local Chambers of Commerce and representatives from the business community to find out how an extension of this allowance can be implemented. The extension will cover the period from June 13th to October 12th, 2020. Customization for the Caribbean Netherlands is necessary for the feasibility of the regulation.

Additional information
As soon as the exact conditions are known, they will be shared via www.rijksdienstcn.com/covid-19 under ‘Government Emergency Package’. The renewal statement form will also be published on this website. Entrepreneurs on Bonaire can address questions to and request advice from the Chamber of Commerce via steunloket@kvkbonaire.com.

Share This
error: Content is protected !!