KRALENDIJK – Riba e islanan di Hulanda Karibense (Boneiru, Sint Eustatius i Saba) a yega mas di 1000 lèptòp den transkurso di e siman tras di lomba. Kolaboradónan di OCW na Hulanda Karibense a sòru pa distribushon di e ‘device’ nan aki bou di e skolnan ku a pidi pa nan. Ademas minister Slob a krea oportunidat pa skolnan na Hulanda Karibense por ofresé nan alumnonan aktividat èkstra pafó di e oranan di skol, pa superá retraso ku a surgi.

Durante e siere resien di skolnan na Hulanda Karibense, komo konsekuensia di e vírùs di corona, tur skol a hasi esfuerso pa kontinuá ku e enseñansa mas mihó posibel. Hopi skol a traha ku pakete di hùiswèrk riba papel pa e alumnonan, hopi biaha en kombinashon ku enseñansa via kanalnan digital. Mirando ku no tur famia ni maestro ta disponé di e rekursonan nesesario pa esaki – un lèptòp, tablet òf konekshon di internèt – no tur alumno por a partisipá optimalmente.

P’esei minister Arie Slob pa Enseñansa Básiko i Sekundario i Media a disidí di honra e petishon di e entidatnan públiko pa finansiamentu di lèptòp pa enseñansa digital riba distansia. “Ta importante pa tur alumno na Hulanda Karibense por keda risibí bon enseñansa ora ku nan ta traha hopi for di kas. E rekursonan adekuá ta krusial den esaki”, segun minister Slob.

Miéntras e provedornan di internèt riba e tres islanan tabata ofresé konekshonnan di wifi bou di tarifanan redusí òf grátis, a inventarisá pa kada isla kuantu lèptòp ta nesesario pa sòru pa tur maestro i alumno por partisipá na enseñansa digital riba distansia. Despues, den koperashon ku SIVON (koperashon di huntanan eskolar den enseñansa básiko i avansá) a bestèl e aparatonan i manda nan e tres islanan ku boto.

Aktualmente e skolnan ta mirando kon por integrá enseñansa digital riba distansia mihó den nan programa di edukashon. Banda di e rekursonan nesesario, ta trata aki tambe selekshon i kompra di programanan i software i stimulashon di abilidatnan digital nesesario serka maestro, alumnonan i nan mayornan.

Banda di esaki skolnan na Hulanda Karibense por hasi uso di OCW su areglo di supsidio programanan pa rekuperashon i sosten enseñansa 2020-2021. Nan por usa e finansiamentu adishonal aki pa ofresé èkstra sosten den e periodo entre fakansi grandi di 2020 te ku fin di fakansi grandi di 2021 na alumnonan ku a sufri retraso den nan estudio òf desaroyo, pa kousa di e krísis di Corona.


LAPTOPS EN SUBSIDIES VOOR SCHOLEN CARIBISCH NEDERLAND

KRALENDIJK – Op de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn afgelopen week in totaal ruim 1000 laptops gearriveerd. Medewerkers van OCW in Caribisch Nederland verzorgden de distributie van deze ‘devices’, onder de scholen die ze hebben aangevraagd. Ook stelt minister Slob de scholen in Caribisch Nederland in staat om leerlingen buiten de reguliere schooltijden extra activiteiten aan te bieden om opgelopen leerachterstanden in te halen.

Tijdens de recente sluiting van de scholen in Caribisch Nederland, als gevolg van het coronavirus, hebben alle scholen hun best gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Veel scholen werkten met papieren huiswerkpakketten voor de leerlingen, meestal in combinatie met onderwijs via digitale kanalen. Doordat niet alle gezinnen en leraren beschikten over de hiervoor noodzakelijke hulpmiddelen – een laptop of tablet en een internetaansluiting – , konden niet alle leerlingen volledig meedoen.

Daarom besloot minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Media om de aanvraag van de openbare lichamen, voor de financiering van laptops voor digitaal afstandsonderwijs, te honoreren. “Het is belangrijk dat alle leerlingen in Caribisch Nederland in deze tijd goed onderwijs kunnen blijven volgen als zij veel thuiswerken. De juiste hulpmiddelen zijn daarbij cruciaal’’, aldus minister Slob.

Terwijl de internetproviders op de drie eilanden waar nodig tegen korting of gratis Wi-Fi aansluitingen aanboden, werd per eiland geïnventariseerd hoeveel laptops nodig zijn om te zorgen dat iedere leraar en leerling aan het digitale afstandsonderwijs kan deelnemen. De apparaten zijn vervolgens in samenwerking met SIVON (coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs) besteld en naar de eilanden verscheept.

De scholen bekijken momenteel hoe het digitale afstandsonderwijs beter in hun onderwijs te integreren. Naast de benodigde hulpmiddelen gaat het hierbij onder meer om de selectie en aanschaf van programma’s en software en het bevorderen van noodzakelijke digitale vaardigheden bij leerkrachten,, leerlingen en hun ouders.

Daarnaast kunnen scholen in Caribisch Nederland gebruik maken van de OCW subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Zij kunnen deze extra financiering gebruiken om in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan het eind van de zomervakantie 2021 extra ondersteuning te bieden aan leerlingen en studenten die leer- en ontwikkelingsachterstanden hebben opgelopen, veroorzaakt door de coronacrisis.


LAPTOPS AND SUBSIDIES FOR SCHOOLS CARIBBEAN NETHERLANDS

KRALENDIJK – On the islands of the Caribbean Netherlands (Bonaire, St. Eustatius and Saba) more than 1000 laptops arrived last week. OCW employees in the Caribbean Netherlands took care of the distribution of these devices among the schools that applied for them. Minister Slob also enables schools in the Caribbean Netherlands to offer pupils extracurricular activities to catch up on incurred learning arrears.

During the recent closure of the schools in the Caribbean Netherlands as a result of the coronavirus, all schools did their best to continue education as well as possible. Many schools worked with paper homework packages for the students, usually in combination with education via digital channels. Because not all families and teachers had the necessary tools for this – a laptop or tablet and an internet connection – not all pupils were able to participate fully.

That is why Minister Arie Slob for Primary and Secondary Education and Media decided to honor the application of the public entities for the financing of laptops for digital distance learning. “It is important that all students in the Caribbean Netherlands can continue to receive good education during these times when they often work from home. The right tools are crucial in this respect”, said Minister Slob.

While the internet providers on the three islands offered discounted or free Wi-Fi connections where necessary, an inventory was made per island of how many laptops are needed to ensure that every teacher and student can participate in digital distance learning. The devices were subsequently ordered and shipped to the islands in collaboration with SIVON (cooperative of school boards in primary and secondary education).

Schools are currently examining how to integrate digital distance learning into their education in a better way. In addition to the necessary tools, this includes the selection and purchase of programs and software and the promotion of necessary digital skills for teachers, students and their parents.

In addition, schools in the Caribbean Netherlands can make use of the OCW subsidy regulation for catch up and support programs for education 2020-2021. They can use this additional funding between the period of the summer vacation of 2020 and the end of the summer vacation of 2021 to provide additional support to students who incurred a backlog in their learning or development, as a result of the Corona crisis.

Share This
error: Content is protected !!