KRALENDIJK – E promé mitar aña ku a transkurí Rijksdienst Caribisch Nederland a kumpra 91 porshento di su pedidonan lokalmente. Ku esaki tabatin un montante di mas òf ménos 15 mion dòler metíden e promé mitar di 2020. Den 2019,a kumpra 88 porshento di e pedidonan di kompra, alrededor di 33 mion dòler, na Aruba, Kòrsou, Boneiru, Sint Maarten, Sint Eustatius i Saba.

Un di e metanan di e maneho di kompra di Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) ta, pa sostené e ekonomia lokal di e parti karibense di Reino. Den esei RCN ta aspirá kombenionan di largu plaso, di kuater te seis aña, pa brinda empresarionan lokal sufisiente siguridat. Esaki ta importante pa entre otro garantisá ku empresarionan lokal por hasi eventual invershonnan nesesario, por ehèmpel den personal.

Na 2019 a hasi 88 porshento di e pedidonan di kompra lokalmente. Dor di bolbe tira un mihó bista riba e posibilidatnan lokal, e kantidat akí a krese den e promé mitar di 2020 te na 91 porshento. Durante e krísis di corona RCN a disidí di kontinuá ku su kompranan riba e nivel normal i unda tabata posibel pa adelantá esakinan, pa evitá ku empresarionan lo a sufri pèrdida dientrada. Ta kalkulá ku e 91 porshento di otorgamentu di enkargo lo keda henter aña na vigor. E 9 porshento ku no ta kumpra lokalmente tin di aber ku kombenionan di largu plaso ku suministradónan na Hulanda, mayoria bia riba tereno di ICT. Pa e pedidonan akí tambe ta wak si por desviá di esakinan.

Prosedura di destaho públiko

Ora ta trata di kompra ku un volúmen di benta di $ 30.000 òf mas riba un periodo di kuater aña, RCN sèmper ta kuminsá un trayekto di destaho públiko lokal. Esaki ta tuma lugá mas òf ménos 50 bia pa añapromedio. Pa un trayekto di destaho públiko ta invitá empresarionan lokal pa partisipá pa medio di un aviso, pa ta sigur ku no ta lubidá ningun partido. Ora di inskripshon, empresarionan ta risibí tur dokumento rekerí pa por entregá un bon oferta.

Durante e prosedura,ofresedónan tin solamente kontakto ku e konseheronan di kompra. Un komishon di evaluashon interno ta evaluá independientemente di otro e kontestanan anonimisá,(no sa durante di e evaluashon di kua ofresedó ta trata)riba e preguntanan hasí. Despues di e evaluashon individual ta kompará e resultadonan ku otro i ta ekspresá esaki den un sifra promedio di kalidat. Despues numa ta anunsiá e preis ofresé i ta hasi e kombinashon ku e sifra di kalidat. Di e forma akí RCN kier garantisá un evaluashon mas independiente posibel i skohe pa e mihó relashondi preis-kalidat. Ta kompartí e resultadonan ku e ofresedónan. Nan tin e posibilidat pa hasi opheshon kontra e resultado.

Den kaso di enkargonan di kompra bou di $ 30.000 den kuater aña, ta sigui un prosedura di kompra lokal mas kòrtiku. Pa e prosedura di kompra mas kòrtiku ta pidi tres suministradó direktamente pa duna un oferta.


INKOOPBELEID RCN: 91 PROCENT LOKAAL IN EERSTE HELFT 2020

KRALENDIJK – Het afgelopen halfjaar kocht Rijksdienst Caribisch Nederland 91 procent van haar opdrachten lokaal in. Hiermee was in de eerste helft van 2020 een bedrag van ongeveer 15 miljoen dollar gemoeid. In 2019 werd 88 procent van de inkoopopdrachten, zo’n 33 miljoen dollar, besteed op Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Een van de doelen van het inkoopbeleid bij Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is het ondersteunen van de lokale economie van het Caribische deel van het Koninkrijk. Daarbij streeft RCN naar langlopende overeenkomsten van vier tot zes jaar om lokale ondernemers voldoende zekerheid te bieden. Dit is onder andere van belang om te waarborgen dat lokale ondernemers eventueel benodigde investeringen, bijvoorbeeld in personeel, kunnen doen.

In 2019 werd 88 procent van de inkoopopdrachten lokaal vervuld. Door nog eens goed te kijken naar de lokale mogelijkheden, groeide dit aantal in de eerste helft van 2020 naar 91 procent. Tijdens de coronacrises besloot RCN haar inkopen op het normale niveau voort te zetten en waar mogelijk naar voren te trekken, om te voorkomen dat ondernemers inkomsten zouden moeten missen. De inschatting is dat de 91 procent lokale opdrachtverlening voor het hele jaar blijft gelden. De 9 procent die niet lokaal wordt ingekocht, betreffen langlopende overeenkomsten met leveranciers in Nederland, veelal op ICT-gebied. Ook bij deze opdrachten wordt bekeken of hiervan afgeweken kan worden.

Aanbestedingsprocedure

Bij inkopen waarmee een omzet van $30.000 of meer gemoeid is over een periode van vier jaar, start RCN altijd een lokaal aanbestedingstraject. Dit is gemiddeld zo’n 50 maal per jaar.Bij een aanbestedingstraject worden lokale ondernemers middels een advertentie uitgenodigd om mee te doen, om er zeker van te zijn dat geen enkele partijvergeten wordt. Bij inschrijving krijgen ondernemers alle benodigde stukken om een goede offerte uit te kunnen brengen.

Aanbieders hebben tijdens de procedure enkel contact met inkoopadviseurs. Een interne beoordelingscommissie doet onafhankelijk van elkaar de beoordeling van de geanonimiseerde antwoorden op gestelde vragen (zij weten tijdens de beoordeling niet om welke aanbieder het gaat). Na de individuele beoordeling worden de resultaten vergeleken en in een gemiddeld kwaliteitscijfer uitgedrukt. Pas daarna wordt ook de prijsopgave bekend gemaakt en gecombineerd met het kwaliteitscijfer. Op deze wijze wil RCN een zo onafhankelijk mogelijke beoordeling waarborgen en kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. De uitslagen worden gedeeld met de aanbieders. Zij hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag.

Bij inkoopopdrachten onder de $ 30.000 in vier jaar, wordt een verkorte lokale inkoopprocedure gevolgd. Bij de verkorte inkoopprocedure worden drie leveranciers rechtstreeks gevraagd een offerte uit te brengen. 


PROCUREMENT POLICY RCN: 91 PER CENT LOCAL IN FIRST HALF 2020

KRALENDIJK – In the past half year, Rijksdienst Caribisch Nederland procured 91 per cent of its commissions locally. The amount involved in the first half of 2020 was about 15 million dollars. In 2019, 88 per cent of procurement commissions – approximately 33 million dollars – were spent in Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius and Saba.

One of the objects of the procurement policy of Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is to support the local economy of the Caribbean part of the Kingdom. In this effort, RCN aims at bringing about long-term agreements of four to six years to offer local entrepreneurs sufficient certainty. This is important, for safeguarding that local entrepreneurs can make investments for example, (e.g. in staff) whenever deemed necessary.

In 2019, 88 per cent of procurement commissions were carried out locally. Careful scrutiny of local possibilities led to an increase to 91 per cent in the first half of 2020. During the corona crisis, RCN decided that its procurements should remain at the same level and, if possible, be moved forward to prevent entrepreneurs from suffering loss of income. It is estimated that local commissioning will remain at 91 per cent throughout the year. The 9 per cent of commissions not procured locally pertains to long-term agreements with suppliers in the Netherlands, mainly in the field of ICT. With respect to these commissions too, it will be reconsidered if deviation is possible.

Tendering procedure

As to procurements involving a turnover of $30,000 or more over a four-year period RCN always conducts a tendering procedure. This occurs about 50 times a year on average. In a tendering procedure, an advertisement is published to invite local entrepreneurs to participate, to make sure that no party is forgotten. When they are registered, entrepreneurs receive all documents required for submitting a good quotation.

During the procedure, offerers exclusively have contact with procurement advisers. Independent of their fellow members, each member of an internal evaluation committee evaluates the anonymised answers to the questions (so during the evaluation, they do not know the respective offerer’s identity). After the individual evaluations, the results are compared and expressed in an average quality figure. Next, the price indication is disclosed and combined with the quality figure. In this way, RCN wants to safeguard the most independent evaluation possible and choose the best price/quality ratio. The results are shared with the offerers. They have the opportunity of filing an objection to the result.

In the event of procurement commissions not exceeding $30,000 in four years, an accelerated local procurement procedure is used: three suppliers are asked directly to submit an offer.

Share This
error: Content is protected !!