KRALENDIJK – Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) a publiká un edishon spesial di nan boletin di notisia digital grátis BioNews, enfokando riba e retonan ku Hulanda Karibense ta konfrontá den e lucha kontra kambio di klima.  Nan ta hasi uso di pronóstikonan i rapòrtnan (di investigashon) akseptá internashonalmente, impaktonan tantu riba i komo bou di awa ku a deskribí pa tur e seis islanan, ku ta enfatisá e nesesidat pa akshon inmediato pa krea fleksibilidat pa e efektonan di kambio di klima. Pèrdida di naturalesa tin konsekuensianan ku efektonan negativo grandi pa poblashon lokal komo ku naturalesa ta fungi tantu komo un di e fuente mas importante di entrada i tambe ta duna protekshon kontra situashon ekstremo di wer.

Fuente di Kresementu di Kambio di Klima òf impakto

Nivelnan haltu di emishon di karbon ta e fuentenan mayor di subimentu di temperatura na mundu, anto ekspertonan ta pronostiká ku si esaki kontinuá sin kontrol, subimentu di temperatura na mundu lo krea efektonan katastrófiko. Pa nashonnan ku ta isla chikitu, spesialmente esunnan denter di region Karibense, esaki ta di importansia sumamente grandi. Hasta ku oumentu chikitu di temperatura, por sinti kambionan drástiko denter di e region akí. Skarsedat di awa fresku i intensifikashon di sekura i mal tempu ta algun di e preokupashonnan di mas urgente denter di e region di Karibe.

Importansia di naturalesa

Efektonan di kambio di klima manera awa di laman mas kayente i mas zür (blikiamentu di koral) i sirkunstansianan ekstremo di wer (periodonan mas largu di sekura i orkannan mas fuerte) por kousa daño na ekosistemanan manera refnan di koral, mondinan di palu di mangel, sabananan di yerba di laman, selvanan di áwaseru tropikal i kuebanan. E deterioro di sirkunstansianan ku nos medioambiente ta konfrontá, lo tin banda di e konsekuensianan adishonal pa un kantidat di espesie di mata i animal, konsekuensianan ekonómiko hopi grandi. E ekosistemanan ta fungi komo atrakshon turístiko importante. Ménos naturalesa ta nifiká ménos turista, ku resultado di un bahada di empleo i entrada. Ademas e pèrdida di ref di koral, palu di mangel i vegetashon lo duna ménos protekshon (na kosta) den

kaso di sirkunstansianan di wer ekstremo. Ehèmpelnan di e kasonan akí por a mira despues di e orkannan Irma ku Maria, ku a kousa daño grandi na Islariba na 2017.

Proofing di Klima (prepará pa situashon di futuro)

Na Hulanda Karibense, nos no por influensiá kentamentu di mundu, pero nos por krea fleksibilidat kontra e efektonan di kambio di klima. Nos por redusí nos aktornan lokal di strès di manera ku nos ekosistemanan ta bira mas fuerte pa resistí e efektonan di kambio di klima.  Proofing di Klima ta e konsepto ku pa medio di invershon finansiero i akshon, por trese kambio pa hasi nos medioambiente mas fleksibel pa kambio di klima. Ora hasi esaki korektamente, e kambionan akí lo no hasi e islanan akí mas fleksibel pa e kambionan akí, pero nan lo kousa ku ta hisa e kalidat di bida pa tantu e habitantenan komo e bishitantenan, mas aleu drecha ekonomia i e areglonan sosial na e islanan.

E Konsiderashonnan Fundamental di Maneho di Medio ambiente

E maneranan mas efektivo pa gobièrnunan redusí pèrdida kousá pa kambio di klima na Hulanda Karibense mester ta, oumentá intentonan den planifikashon di uso di área di tera i kreashon di zona (por ehèmpel: limitashon di desaroyo di tereno na kosta i oumento di reforestashon) i alabes konservashon riba tera i den laman. Otro akshonnan urgente mester inkluí komementu eksesivo di vegetashon den naturalesa dor di animalnan ku ta kana rònt sin kontrol i drechamentu di tratamentu di awa di kloaka i maneho di atendé ku shushi.

E Ministerionan di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda, Infrastruktura i Maneho di Awa i Relashonnan Interno denter di Reino Hulandes a publiká resientemente un Nota di Maneho pa Naturalesa i Medioambiente pa Hulanda Karibense (2020-2030). E rapòrt akí spesífikamente ta proklamá e nesesidat pa krea fleksibilidat pa e efektonan di kambio di klima. Aktualmente e islanan BES ta traha ku agèndanan di implementashon pa kada isla spesífiko.

Kon Abo por yuda

Tin hopi kambio diario ku nos por hasi pa yuda krea un medioambiente mas saludabel i mas fleksibel rondó di nos. Esaki ta inkluí: minimalisá bo rastronan di karbon (por ehèmpel paga lusnan promé ku sali di kas), minimalisá shushi, minimalisá interakshon físiko ku naturalesa, praktiká hortikultura, skohe pa kuminda di laman i práktika di piska di forma duradero, krema solar ku no ta malu pa koral (sin oxybenzon) òf bisti paña ku ta duna protekshon, i krea interes pa un relashon ku naturalesa dor di por ehèmpel partisipá na akshon di limpiesa di playanan, na akshon di reforestashon i na proyektonan di restorashon di koral.

Kada isla di Hulanda Karibense ta ofresé oportunidat úniko pa krea interes pa un relashon ku naturalesa, pues no keda sin chèk ku e organisashonnan lokal di konservashon di naturalesa pa wak kua oportunidat tin disponibel den bo besindario. Respetá e reglanan i leinan di konservashon lokal i no lubidá di paga e ficho di naturalesa. Huntu nos por yuda krea fleksibilidat i forsa denter di nos rekursonan di naturalesa pa minimalisá e efektonan di kambio di klima.


SAMEN KUNNEN WE ONS WEERBAARDER MAKEN TEGEN DE EFFECTEN VAN KLIMAATVERANDERING

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft een speciale editie van hun gratis digitale nieuwsbrief BioNews uitgebracht, waarin de uitdagingen worden belicht waarmee het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden wordt geconfronteerd in de strijd tegen klimaatverandering. Aan de hand van internationaal aanvaarde klimaatveranderingsvoorspellingen en (onderzoeks) rapporten zijn effecten zowel boven als onder water samengevat voor alle zes eilanden, waarbij de noodzaak wordt benadrukt voor onmiddellijke actie om veerkracht op te bouwen tegen de effecten van klimaatverandering. Verlies van natuur heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, aangezien de natuur één van de belangrijkste inkomstenbronnen is en bescherming biedt tegen extreme weersomstandigheden.

Impact van Klimaatverandering

Het versterkte broeikaseffect op aarde wordt vooral veroorzaakt door hoge concentraties van de stoffen koolstofdioxide en methaan. Experts voorspellen dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen zal hebben als er niet wordt ingegrepen. Voor kleine eilandstaten, vooral die in het Caribisch gebied, is dit van groot belang. Met zelfs kleine temperatuurstijgingen zijn er drastische veranderingen voelbaar in deze regio. Schaarste aan zoet water en toenemende droogte en stormen zijn enkele van de meest urgente problemen in het Caribisch gebied.

Klimaatbestendig

In het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden hebben we geen invloed op de opwarming van de aarde, maar we kunnen wel onze weerbaarheid en veerkracht vergroten tegen de gevolgen van klimaatverandering. We kunnen onze lokale stressfactoren verminderen, zodat onze ecosystemen beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatbestendig (of te wel “climate proofing”) is het concept dat door middel van financiële investeringen en actie veranderingen kunnen worden aangebracht om onze omgeving beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Als ze op de juiste manier worden uitgevoerd, zullen deze veranderingen niet alleen deze eilanden veerkrachtiger maken, maar ook de kwaliteit van leven verhogen voor zowel bewoners als bezoekers, waardoor de economische en sociale voordelen voor de eilanden zullen toenemen.

Belangrijke beleidsoverwegingen

De meest effectieve manier voor regeringen om verliezen als gevolg van klimaatverandering in Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te beperken, is door meer inspanningen te leveren op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen (bijvoorbeeld: beperkingen van kustontwikkeling en toename van herbebossing) en op het behoud van natuurgebieden op land en zee. Andere urgente maatregelen zijn onder meer het terugdringen van overbegrazing door vrij grazende dieren en het aanleggen van een riolering, verbeteren van de afvalwaterbehandeling en afvalbeheer.

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onlangs een Beleidsplan Natuur en Milieu voor Caribisch Nederland (2020-2030) gepubliceerd. In dit rapport wordt specifiek gewezen op de noodzaak om veerkracht te vergroten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Momenteel werken de BES-eilanden aan eilandspecifieke uitvoeringsagenda’s.

Hoe jij kan helpen

Er zijn veel dagelijkse veranderingen die we kunnen aanbrengen die helpen voor een gezondere en veerkrachtigere omgeving. Zoals: het minimaliseren van uw ecologische voetafdruk (doe bijvoorbeeld het licht uit voordat u het huis verlaat), minimaliseer afval, minimaliseer fysieke interacties met de natuur, tuinieren, kies duurzame vis- en vismethoden, gebruik koraalvriendelijke zonnebrandcrème (zonder oxybenzone) of draag beschermende kleding en help bij acties zoals strandopruimingen, herbebossing en koraalherstelprojecten.

Elk Caribisch eiland biedt unieke mogelijkheden om te helpen, dus neem contact op met de lokale natuurbeschermingsorganisaties om te zien welke mogelijkheden er bij u in de buurt zijn. Respecteer de natuur en bekijk de lokale natuurbeschermingsregels en -voorschriften en vergeet niet uw “nature fee” te betalen. Samen kunnen we helpen bij het vegroten van veerkracht van onze natuurlijke hulpbronnen om de effecten van klimaatverandering te minimaliseren.


TOGETHER WE CAN BUILD RESILIENCE AGAINST CLIMATE CHANGE

KRALENDIJK – The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) released a special edition of their free digital newsletter BioNews highlighting the challenges facing the Dutch Caribbean in the fight against climate change. Using internationally accepted climate change predictions and (research) reports, impacts both above and below water have been defined for all six islands, stressing the need for immediate action to build resilience against the effects of climate change. Loss of nature has far reaching negative consequences for the local population since nature serves as both one of the most important sources of income and offers protection against extreme weather conditions.

Climate Change Related Drivers of Impact

High levels of carbon emission are the main drivers of global warming, and experts predict that if gone unchecked global warming will have catastrophic effects. For small island nations, especially those within the Caribbean, this is of dire importance. With even small increases in temperatures, drastic changes can be felt within this region. Scarcity of freshwater and intensifying of droughts and storms are some of the most pressing concerns within the Caribbean.

Importance of nature

Effects of climate changes such as warmer and acidic seawater (coral bleaching) and extreme weather conditions (longer periods of drought and more powerful hurricanes) can damage ecosystems such as coral reefs, mangrove forests, seagrass fields, tropical rain forests and caves. The deterioration of the environmental conditions has, in addition to negative consequences for the number of plant and animal species, major economic consequences. The ecosystems serve as important tourist attractions. Less nature means fewer tourists, resulting in a decrease in employment and income. In addition, the loss of coral reefs, mangroves and vegetation will provide less (coastal) protection in extreme weather conditions. Examples of this were seen after hurricanes Irma and Maria, which caused major damage in the windward islands in 2017.

Climate Proofing

In the Dutch Caribbean, we cannot influence global warming, but we can build resilience against the effects of climate change. We can reduce our local stressors so our ecosystems are better able to withstand the effects of climate change. Climate proofing is the concept that through financial investment and action, changes can be made to make our environment more resilient to climate change. When done properly, these changes will not only make these islands more resilient, but will provide a quality of life increase for residents and visitors alike, further increasing economic and social benefits to the islands.

Key Environmental Policy Considerations

The most effective ways for governments to mitigate losses due to climate change in the Dutch Caribbean would be to increase efforts in land-use planning and zoning (for example: limitations on coastal development and increase reforestation) as well as terrestrial and marine conservation. Other urgent actions should include limiting overgrazing by free roaming animals and improve waste water treatment and waste management.

The Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality, Infrastructure and Water Management and Interior and Kingdom relations of The Netherlands recently published a Nature and Environment Policy Plan for the Caribbean Netherlands (2020-2030). This report specifically calls out the need to build resilience against the effects of climate change. Currently the BES-islands are working on island specific implementation agendas.

How YOU can help

There are many daily changes we can make to help build a healthier more resilient environment around us. This includes: minimize your carbon footprint (for example turn off lights before leaving the house), minimize waste, minimize physical interactions with nature, gardening, choose sustainable seafood and fishing practices, coral friendly sunscreen (without oxybenzone) or wear protective clothing, and get involved by for example participating in beach cleanups, reforestation and coral restoration projects.

Each Dutch Caribbean island offers unique opportunities to get involved, so make sure to check in with the local nature conservation organizations to see what opportunities are available near you. Respect nature and check out the local nature conservation rules and regulations and do not forget to pay your nature fee. Together we can help build resilience and strength within our nature resources to minimize the effects of climate change.

Share This
error: Content is protected !!