KRALENDIJK – Den oranan di anochi di djabièrnè 4 di sèptèmber, diferente instansia gubernamental den kolaborashon a ehekutá kontrolnan multidisiplinario na dos establesimentu nokturno. Tur instansia a ehekutá kontrolnan for di nan mes un outorisashon i kaminda tabata nesesario a sostené otro.

Duana a ehekutá kontrol riba e prosedura korekto en konekshon ku bienes di akseins. Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) a hasi e bishita en konekshon ku stipulashon di e identidat di e kantidat di persona ku probablemente ta hasi trabou pagá den e negoshi. Tambe a kontrolási akumpli ku e debernan di dunadó di trabou. Inspekshon di Labor a supervisá e kumplimentu ku lei pa kua Inspekshon di Labor tin apuntá. Na nòmber di Entidat Públiko Boneiru, e Direktorado di Supervishon i Mantenshon diÒrdu (DTH) a kontrolá riba kumplimentu ku e reglanan rondó di e ordenansa di Bebida i hóreka. KPCN a ehekutá kontrol pa prevení i kombatí eksplotashon, trafikashon di hende, eksplotashon di prostitushon (ilegal) i kontrol di papel di identidat di e personanan presente. KMar a sostené kontrol pa kombatíkrímen ku ta surpasá frontera en partikularmente pa kombatí trafikashon di hende. Tambe tabatin atenshon spesial pa  kontrol di identidat i posibel dokumentu falsu.

E servisionan a konstatá e siguiente echonan kastigabel:

  • Den e negoshinan di hóreka ku a kontrolá, a topa ku situashon a-higiéniko. DTH lo vigilá pa e doñonan atendé ku e situashon aki mas lihé posibel.
  • Durante di e kontrolnan Inspekshon di Labor a konstatá violashon di e ‘Wet Arbeidsvreemdelingen BES’ i e ‘Arbeidstwet 2000 BES’.

MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLES IN DE HORECA

KRALENDIJK – In de avonduren op vrijdag 4 september, hebben verschillende samenwerkende overheidsinstanties multidisciplinaire controles uitgevoerd bij twee uitgaansgelegenheden. Alle instanties hebben vanuit hun eigen bevoegdheden controles uitgevoerd en waar nodig elkaar ondersteund.

Door de Douane werden controles uitgevoerd op de juiste procedures m.b.t. de accijnsgoederen. Namens de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) werd het bezoek afgelegd in verband met het vaststellen van de identiteit van het aantal in de onderneming kennelijk in loondienst werkzame personen.  Ook werd gecontroleerd of er aan de werkgeversverplichtingen was voldaan. Door de Arbeidsinspectie werd toezicht gehouden op  de naleving van de wetten waarvoor de Arbeidsinspectie is aangewezen. Namens het Openbaar Lichaam Bonaire werd door Directie Toezicht & Handhaving (DTH) gecontroleerd op de naleving van de regelgeving rondom de Drank- en horeca verordening. Door KPCN werden controles uitgevoerd ter voorkoming en tegengaan van uitbuiting, mensenhandel en mensensmokkel, exploitatie van (illegale) prostitutie en de controle van de identiteitspapieren van aanwezige personen. De KMar heeft ondersteund bij de controle om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan, en dan met name ook om mensensmokkel en mensenhandel tegen te gaan. Ook was er speciale aandacht voor identiteitscontrole en mogelijk valse documenten.

De diensten hebben de volgende strafbare feiten geconstateerd:

  • In de gecontroleerde horecabedrijven zijn onhygiënische toestanden aangetroffen. DTH zal erop toezien dat deze situaties zo snel mogelijk door de uitbaters zullen worden verholpen.
  • Tijdens de controles werden er door de Arbeidsinspectie overtredingen van de Wet arbeidsvreemdelingen BES en Arbeidswet 2000 BES geconstateerd.

MULTIDISCIPLINARY INSPECTIONS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

KRALENDIJK – In the evening hours of Friday, September 4th, several cooperating government agencies conducted multidisciplinary checks at two entertainment venues. All authorities have carried out inspections based on their own authorities and supported each other where necessary.

Customs carried out checks on the correct procedures with regard to the excise goods. The visit was made on behalf of the Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) to establish the identity of the number of persons apparently employed in the company. It was also checked whether the employer’s obligations had been met. The Labor Inspectorate supervised compliance with the laws for which the Labor Inspectorate has been appointed. On behalf of the Public Entity Bonaire, the Supervision & Enforcement Directorate (DTH) checked compliance with the regulations surrounding the Drinks and Catering Regulation. KPCN carried out checks to prevent and counteract exploitation, human trafficking and smuggling, exploitation of (illegal) prostitution and checking the identity papers of persons present. The KMar has provided support in inspections to combat cross-border crime, and in particular to combat human smuggling and human trafficking. Special attention was also paid to identity checks and possible false documents.

The services have established the following criminal offenses:

  • Unhygienic conditions were found in the inspected catering establishments. DTH will ensure that these situations are remedied by the operators as soon as possible.
  • During the checks, the Labor Inspectorate found violations of the Workers’ Aliens Act BES and the BES Labor Act 2000.
Share This
error: Content is protected !!