Kralendijk – Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) ta anunsiá ku a stipulá i publiká e tarifanan ku lo ta na vigor entrante di 1 di yanüari 2021. E kambionan pa ku e tarifanan di 2021 ta debí na oumentonan di kosto di kombustibel.

Kada aña ACM ta stipulá i publiká e tarifanan ku WEB por kobra su klientenan. Dia 9 di desèmber 2020, ACM a publiká e tarifanan ku WEB por kobra su klientenan kuminsando 1 di yanüari 2021 (*).

Pa mantené e tarifanan na preis rasonabel, WEB por pidi supsidio pa kada aña di tarifa. Pa 2021 WEB – den konsulta ku Kolegio Ehekutivo di Entidat Públiko Boneiru (OLB) – a pidi supsidio na Ministerionan. Despues, teniendo kuenta ku e supsidionan ku a haña, a stipulá e tarifanan final pa tur kliente.

Medidanan adishonal COVID-19

E medidanan ku a stipulá na promé instante pa 8 luna, kaminda ministerionan lo a sòru pa baha e gastunan di uso fiho (na sero) komo resultado di COVID-19 a keda ekstendé ku 12 luna mas.

E kambionan mas relevante ta lo siguiente:

Tarifanan periódiko elektrisidat

E tarifa di uso variabel ( i usuarionan di Pagabon ) ta subi di USD 0.2277 pa kWh pa 0.2554 pa kWh.

E oumento ta debí na e uso ( temporal) di un tipo di kombustibel mas karu pa produkshon di elektrisidat. E situashon di Bonaire Petroleum Corporation NV ( BOPEC) a nifiká ku temporalmente mester a usa e kombustibel “Light Fuel Oil” (LFO,) ku ta mas karu,na lugá di e kombustibel “Heavy Fuel Oil “ (HFO). Entidat Públiko Boneiru (OLB) ta trahando riba un solushon ku lo mester keda kla pa e promé mitar di 2021.

Tarifanan periódiko awa di bebe

E tarifa di uso variabel ta subi di USD 3.768 m3 pa USD 3.812 pa m3.

Pa klientenan ku entrega ku trùk di awa, tarifa ta subi di USD 4.513 pa m3 na USD 4.548 pa m3.

E oumento di e tarifanan di uso variabel i esun pa entrega ku trùk di awa ta pa motibu di oumento di kosto di elektrisidat, pues indirektamente tambe dor di oumento di kosto pa kombustibel.

Methodo di fakturashon

Ta apliká e tarifanan periódiko nobo di elektrisidat i awa di bebe riba e fakturanan entrante febrüari 2021 (ku un fecha inisial pa e uzo den yanüari i un fecha final na febrüari). Pa Pagabon i trùk di awa e tarifanan nobo ta visibel dirèkt for di 1 di yanüari 2021.

(*) Pa 1 di yüli  2021, dependiendo di e desaroyo di preis di kombustibel, e tarifa variabel pa elektrisidat i e tarifa di Pagabon lo wòrdu determiná di nobo.

Tarifanan di konekshon di un biaha elektrisidat i awa di bebe

E tarifa di konekshon di un biaha te ku 25 meter ta baha ku 4.8 % na USD 1,513.56 pa elektrisidat i na USD 1,030.48 pa awa di bebe. Pa konekshonnan ku un distansia mas largu ku 25 meter, lo apliká un kontribushon pa e kliente basa riba estimashon di e kosto berdadero.


BEKENDMAKING TARIEVEN ELEKTRICITEIT EN DRINKWATER PER 1 JANUARI 2021

Kralendijk – Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) maakt bekend dat de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2021 zijn vastgesteld en gepubliceerd. De veranderingen in de tarieven voor 2021 zijn toe te schrijven aan verhogingen in de brandstofkosten.

Ieder jaar worden de tarieven die WEB bij de afnemers in rekening mag brengen door de ACM vastgesteld en bekend gemaakt. De ACM heeft op 9 december 2020 de kostendekkende tarieven vastgesteld die WEB per 1 januari 2021 in rekening mag brengen(*).

Om de tarieven betaalbaar te houden kan WEB voor elk tarievenjaar subsidies aanvragen. Ook voor 2021 heeft WEB – in overleg met het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) – subsidies aangevraagd bij de Ministeries. Vervolgens zijn, rekening houdend met de aangevraagde subsidies, de tarieven voor alle afnemers bepaald.

Aanvullende COVID-19 subsidie

De regeling – die in eerste instantie was vastgesteld voor 8 maanden – waarbij de Ministeries als gevolg van COVID-19 zorgdragen voor de vermindering van het vast gebruikstarief (tot nihil) is verlengd met 12 maanden.

De relevante veranderingen zijn als volgt:

Periodieke tarieven elektriciteit

Het variabel gebruikstarief (en het tarief voor afnemers met levering op basis van Pagabon) wordt verhoogd van USD 0.2277 per kWh naar USD 0.2554.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de (tijdelijke) inzet van een duurdere brandstofsoort voor de productie van elektriciteit. De situatie van Bonaire Petroleum Corporation NV (BOPEC) heeft ertoe geleid dat tijdelijk de duurdere Light Fuel Oil (LFO) dient te worden gebruikt in plaats van Heavy Fuel Oil (HFO). Er wordt door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) aan een oplossing gewerkt die in de eerste helft van 2021 gereed moet zijn.

Periodieke tarieven drinkwater

Het variabel gebruikstarief wordt verhoogd van USD 3.768 per m3 naar USD 3.812 per m3.

Voor afnemers met levering via de watertruck wordt het tarief verhoogd van USD 4.513 per m3 naar USD 4.548 per m3.

De verhoging van het variabel gebruikstarief en het tarief voor levering via de watertruck is toe te schrijven aan een verhoging van de kosten voor elektriciteit, dus indirect ook door verhoging brandstofkosten.

Facturatie

De nieuwe periodieke tarieven elektriciteit en drinkwater worden toegepast op de facturen vanaf boekmaand februari (met een startdatum voor het verbruik in januari en een einddatum in februari). Voor Pagabon en de watertruck geldt dat de nieuwe tarieven direct zichtbaar zijn vanaf 1 januari 2021.

(*) Per 1 juli 2021 zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen van de brandstofkosten – het variabel gebruikstarief elektriciteit en het tarief voor Pagabon opnieuw worden vastgesteld.

Eenmalige aansluittarieven elektriciteit en drinkwater

De eenmalige aansluittarieven tot en met 25 meter worden verlaagd met 4.8 % naar USD 1,513.56 voor elektriciteit en USD 1,030.48 voor drinkwater. Voor een verbindingslengte groter dan 25 meter, geldt een bijdrage gebaseerd op berekeningen van de daadwerkelijk verwachte kosten.ANNOUNCEMENT OF ELECTRICITY AND DRINKING WATER RATES AS OF JANUARY 1ST 2021

Kralendijk – Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) announces that the rates that apply from January 1st, 2021 have been determined and published. The changes in the rates for 2021 are due to increases in fuel costs.

Every year, the rates that WEB is allowed to charge to customers are determined and published by ACM. On December 9, 2020, ACM determined the cost-effective rates that WEB may charge as of January 1st, 2021 (*).

In order to keep the rates affordable, WEB can apply for subsidies for each rate year. For 2021 WEB has – in consultation with the Executive Council of the Public Entity Bonaire (OLB) – applied for subsidies from the Ministries. Subsequently, the tariffs for all customers were determined, taking into account the subsidies applied for.

Additional COVID-19 Measure

The measures – which were initially set for 8 months – in which the Ministries are responsible for the reduction of the fixed usage rate (to nil) as a result of COVID-19 has been extended for 12 months.

The relevant changes are as follows:

Periodic electricity rates

The variable usage rate (and the rate for customers with delivery based on Pagabon) will be increased from USD 0.2277 per kWh to USD 0.2554 per kWh.

This increase is caused by the (temporary) use of a more expensive type of fuel for the production of electricity. Due to the situation of Bonaire Petroleum Corporation NV (BOPEC) the more expensive Light Fuel Oil (LFO) had to be used temporarily instead of Heavy Fuel Oil (HFO). The Public Entity Bonaire (OLB ) is working on a solution that should be ready in the first half of 2021.

Periodic drinking water rates

The variable usage rate will be increased from USD 3,768 per m3 to USD 3,812 per m3.

For customers with delivery by water truck, the rate will be increased from USD 4,513 per m3 to USD 4,548 per m3.

The increase in the variable usage rate and the rate for delivery via the water truck can be attributed to an increase in the costs of electricity, thus indirectly also by an increase in fuel costs.

Billing

The new periodic rates for electricity and drinking water are applied to the invoices from the book month February (with a start date for consumption in January and an end date in February). For Pagabon and the water truck, the new rates are immediately visible as of January 1st 2021.

(*) As of July 1st 2021 – depending on the developments in fuel costs – the variable consumption rate for electricity and the rate for Pagabon will be re- determined.

One-off connection rates for electricity and drinking water

The one-off connection rates up to 25 meters are reduced by 4.8% to USD 1,513.56 for electricity and USD 1,030.48 for drinking water. For a connection length greater than 25 meters, a contribution applies based on calculations of the actual expected costs.

Share This
error: Content is protected !!