KRALENDIJK – Den un estudio nobo, investigadónan di e instituto non-profit pa investigashon “Beneath the Waves (BTW)” (Bou di Ola) a dokumentá i a desvelá nivelnan alarmantemente haltu di 12 metal pisá, inkluso kuek, den tehido di múskulo di muestranan di tribon grandi di tribon di ref i di tintorero ku a kaputá den área di Bahamas. Publiká den Scientific Reports, e datonan nobo ta impliká informashon importante pa salú di hende den e region di Gran Karibe, unda hende ta kome tribon ainda de bes en kuando, maske ku esaki ta fuertemente prohibí na diferente isla, inkluso na e Yarari Santuario (Boneiru, Saba, Statia) i na St. Maarten.

Den kurso di e último siglo, aktividatnan di hende a kousa aselerashon rápido di fluho di entrada di metalnan i semi metalnan den e medio ambiente marino, kreando riesgonan potensial pa biodiversidat i siguridat di kuminda. E investigashon ta basa riba estudio di tehido for di múskulo di 36 diferente tribon di seis espesie di tribon. E resultadonan di e estudio akí ta presentá e promé prueba di konsentrashon di metal den kurpa di tribon for di muestra ku a tuma na Bahamas, ku ta un ekosistema relativamente limpi kaminda tribon ta biba liber di peliger den un área marino bou di protekshon. Na Bahamas hende generalmente no ta kome tribon.

Komo tòp komedó di otro bestia, tribonnan biológikamente ta akumulá materia tóksiko den nan kurpa dor di kome esaki den nan komementu di otro piská. Miéntras ku e impakto riba salú di tribon mes ta keda deskonosí, e konsentrashon di metalnan ku e estudio aktual a midi ta alarmante komo ku nan ta surpasá e nivelnan ku ta konsiderá komo tóksiko pa hende por konsumí. E estudio a saka afó tambe ku tribon di ref, ku ta e espesie ku ta mas residente (ku su sede einan), tabatin nivelnan mas haltu di kuek ku e tribonnan tintorero, i ku e nivel di kuek serka tribon di ref tabata oumentá segun nan ta mas adulto i a krese bira mas grandi.

“Komprendementu di e manera kon hende ta afektá e bida di tribon ta importante pa e intentonan di konservashon di e espesienan akí, ku ta ekológikamente i ekonómikamente importante”, Dr. Oliver Shipley ta splika. E ta e outor na kabes di e estudio akí, i ta e persona ku ta planifiká i ehekutá e estudio i ta tambe un investigadó post doktoral na “Beneath the Waves” i na e Universidat di New Mexico. “Hasiendo investigashon den áreanan manera Bahamas kaminda abundansia di tribon ta relativamente stabil i saludabel komo efekto di protekshon pa tempu largu, ta un aspekto importante pa nos por a realisá e investigashonnan básiko akí. Si e nivelnan ta haltu na Bahamas, bo por imaginá bo kon nan lo por ta, na otro partinan di mundu kaminda durabilidat i konservashon di medio ambiente no ta un prioridat.”

“E estudio akí ta suprayá e benefisionan di e santuario di tribon na Bahamas pa realisá estudionan básiko importante tokante salubridat di nos rekursonan marino,” Eric Carey ta menshoná, kende ta Direktor Ehekutivo di Bahamas National Trust. “Esaki ta enfatisá tambe e nesesidat pa intentonan di konservashon duradero regionalmente, ku ta importante pa e ekonomia i salubridat di ref di Bahamas” el a agregá.

Miéntras investigadónan ta studiando e nesesidat pa mas estudio pa por komprendé e rutanan ku ta kondusí finalmente na e manera ku e metalnan akí finalmente ta drenta e ret di kuminda marino, e riesgonan pa salubridat humano ku indigestion di metalnan pisá ora ta kome espesienan di tribon karibense a bira kla.

“Piskamentu di tribon no ta bini hopi dilanti den e region di Gran Karibe, pero konsumo di tribon por ta importante kulturalmente pa algun nashon karibense,” e ko-outor Dr. Austin Gallagher ta menshoná. E ta Hefe Sientífiko na “Beneath the Waves” i ko-fundador di “The Caribbean Shark Coalition”. “Pero ku e demanda fuerte pa produkto di tribon mundialmente, esaki ta un otro pida prueba pa kita hende di konsumí tribon,” e ta agregá.

“Hende i oséano ta mará detayadamente i di forma kompliká na otro, anto e estudio akí ta enfatisá e noshon ku siensia por i mester guia desishonnan ku por drecha salubridat di oséano i di hende.”


HAAIEN MET GEVAARLIJK HOGE NIVEAUS VAN ZWARE METALEN IN HET CARIBISCH GEBIED GEVONDEN

KRALENDIJK – In een nieuwe studie hebben onderzoekers van het non-profit onderzoeksinstituut Beneath the Waves (BTW) alarmerende hoge niveaus van 12 zware metalen, waaronder kwik, in de spierweefsels van grote rif- en tijgerhaaien in de Bahama’s gevonden. Deze nieuwe bevinding, die begin dit jaar in Scientific Reports is gepubliceerd, heeft belangrijke implicaties voor de menselijke gezondheid in het Caribisch gebied, waar mensen soms nog haaien eten, ondanks dat dit streng verboden is rondom verschillende eilanden waaronder de Yarari Sanctuary (Bonaire, Saba, St. Eustatius) en St. Maarten.

In de afgelopen eeuw is door menselijke activiteiten de instroom van metalen en metalloïden in het mariene milieu versneld, met potentiële risico’s voor de biodiversiteit en voedselzekerheid. Tijdens deze studie, werd het spierweefsel van 36 individuele haaien van zes soorten onderzocht. Het onderzoek rapporteerde voor de eerste keer metaalconcentraties in haaien rondom de Bahama’s, een relatief ongerept marien ecosysteem waar haaien leven in een groot beschermd marien gebied. Haaien worden op de Bahama’s niet vaak door mensen gegeten.

Toproofdieren, zoals haaien, bioaccumuleren van nature gifstoffen in hun lichaam door het eten van andere vissoorten. Hoewel de effecten op de gezondheid van haaien onbekend blijven, werd vastgesteld dat de concentraties van metalen die in de studie werden gevonden, de niveaus overschrijden die als giftig voor menselijke consumptie worden beschouwd. Uit de studie bleek ook dat rifhaaien, de meer voorkomende soorten, hogere kwikwaarden hadden dan tijgerhaaien, en dat het kwikgehalte van rifhaaien toenam naarmate ze ouder werden en groter werden.

“Begrijpen hoe haaien door mensen worden beïnvloed, is van cruciaal belang voor de voortdurende inspanningen om deze ecologisch en economisch belangrijke soorten te beschermen ”, zegt Dr. Oliver Shipley, de hoofdauteur van de studie, Research Associate bij Beneath the Waves en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van New Mexico. “Werken in gebieden zoals de Bahama’s waar de haaienpopulatie relatief stabiel en gezond is dankzij effectieve langetermijnbescherming, is belangrijk voor ons om deze basisonderzoeken te kunnen uitvoeren. Als de niveaus op de Bahama’s hoog zijn, stel je dan eens voor wat ze zouden kunnen zijn in andere delen van de wereld waar duurzaamheid en milieubehoud geen prioriteit hebben. “

“Dit werk benadrukt de voordelen van het haaienreservaat in de Bahama’s voor het uitvoeren van belangrijke basisonderzoeken naar de gezondheid van onze mariene rijkdommen”, zegt Eric Carey, uitvoerend directeur van Bahamas National Trust. “Het benadrukt ook de noodzaak van aanhoudende inspanningen voor het behoud van haaien op regionaal niveau, die belangrijk zijn voor de Bahamaanse economie en de gezondheid van het rif”, voegde hij eraan toe.

Terwijl de onderzoekers in de studie de noodzaak van toekomstige studies erkennen om verdre te begrijpen hoe deze metalen uiteindelijk het mariene voedselweb binnendringen, zijn de risico’s voor de menselijke gezondheid van het opnemen van zware metalen door het consumeren van Caribische haaiensoorten duidelijk.

“Haaienvisserij komt niet veel voor in het grootste deel van de Caribische regio, maar het eten van haaien kan cultureel belangrijk zijn voor sommige landen”, zegt co-auteur Dr. Austin Gallagher, Chief Scientist bij Beneath the Waves en mede-oprichter van The Caribbean. “Maar met een sterke vraag naar haaienproducten over de hele wereld, is dit een belangrijk bewijs om mensen ervan te weerhouden haaien te eten”, voegt hij eraan toe.

“Mensen en oceanen zijn nauw met elkaar verbonden, en dit onderzoek benadrukt het idee dat wetenschap beslissingen kan en moet sturen die de gezondheid van de oceaan en de mens verbeteren.”


SHARKS FOUND WITH DANGEROUSLY HIGH LEVELS OF HEAVY METALS IN THE CARIBBEAN

KRALENDIJK – In a new study, researchers from the non-profit research institute Beneath the Waves (BTW) documented and revealed alarmingly high levels of 12 heavy metals, including mercury, in the muscle tissues of large reef and tiger sharks sampled throughout The Bahamas. Published today in Scientific Reports, the new findings carry important implications for human health in the Greater Caribbean region, where sharks are occasionally consumed by humans, even though strictly prohibited around several island such as in the Yarari Sanctuary (Bonaire, Saba, St. Eustatius) and around St. Maarten.

Over the last century, human activities have rapidly accelerated the influx of metals and metalloids entering the marine environment, posing potential risks to biodiversity and food security. Evaluating muscle tissues of 36 individual sharks from six species, the results from this study provide the first account of metal concentrations in sharks sampled in The Bahamas, a relatively pristine marine ecosystem where sharks live risk-free in a large marine protected area. Sharks are not commonly consumed by humans in The Bahamas.

As apex predators, sharks naturally bioaccumulate toxins in their bodies from eating other species of fish. While the impacts on shark health remain unknown, the concentrations of metals quantified as present in the study were determined to exceed the levels that are considered toxic for human consumption. The study also found that reef sharks, the more resident species, had higher mercury levels than tiger sharks, and that reef sharks’ mercury levels increased as they matured and grew larger.

“Understanding how sharks are affected by humans is critical for ongoing conservation efforts of these ecologically and economically important species,” says Dr. Oliver Shipley, the study’s lead author, Research Associate at Beneath the Waves and postdoctoral researcher at The University of New Mexico. “Working in areas such as The Bahamas where shark abundance is relatively

stable and healthy due to effective long-term protection, is important for us to be able to establish these baseline studies. If the levels are high in The Bahamas, imagine what they could be in other parts of the world where sustainability and environmental conservation are not a priority.”

“This work underscores the benefits of the Bahamas shark sanctuary for conducting important baseline studies on the health of our marine resources,” says Eric Carey, Executive Director of Bahamas National Trust. “It also highlights the need for sustained conservation efforts of sharks regionally, which are important to the Bahamian economy and reef health,” he added.

While the researchers in the study identified the need for future studies to understand the pathways for how these metals ultimately enter into the marine food web, the human health risks of ingesting heavy metals by consuming Caribbean sharks species are clear.

“Shark fisheries are not very prevalent in most of the Greater Caribbean region, but eating sharks can be culturally important to some nations,” says study co-author Dr. Austin Gallagher, Chief Scientist at Beneath the Waves and co-founder of The Caribbean Shark Coalition. “Yet with a strong demand for shark products worldwide, this is another piece of evidence to steer people away from consuming sharks,” he adds.

“Humans and oceans are intricately connected, and this work highlights the notion that science can and should guide decisions that improve ocean and human health.”

Share This
error: Content is protected !!