KRALENDIJK – Biaha pa Boneiru ta birando mas difísil ku e medidanan imponé pa Reino Hulandes. Banda di e PCR tèst obligatorio, tambe ta obligatorio pa un kantidat di pais, inkluyendo Estados Unidos, Canada i for di 10 di febrüari Hulanda tambe, entregá un e asina yamá tèst antigen. Te na sierto grado esaki ta komprendibel, pa motibu ku: mas sigur, mas mihó. Pero, ta esaki ta e kaso? Òf nos a keda despistá deliberadamente?

E regla imponé pa Hulanda ku e kondishon èkstra pa un tèst adishonal ta nifiká e último sla pa nos isla. Empresarionan den e industria turístiko ta fadá di sufri asina tantu pèrdidá miéntras nos frontera ta habrí. Sinembargo, debí na regulashonnan imponé nos por apénas risibí turista.

Kompará apel ku pera

Boneiru ta pertenesé na e teritorio di Hulanda komo un munisipio spesial, ounke esaki no ta nifiká ku e situashon ta igual na esun di Hulanda mes. Pa e motibu ei, leinan i regulashonnan di Corona no por ta igual. Na Boneiru nos ta trahando duru pa fasilitá tèstnan di antigen na Bonaire Flamingo airport, di forma ku buelonan dirèkt tambe por yega Boneiru. Sinembargo, e legislashon opresivo Hulandes ta impedí esaki. Boneiru ta dependé di turismo, esei ta mas ku evidente aworakí. Vários biahero rònt mundu ta biniendo e isla pa basta aña i algun ta biniendo nos isla tur aña i ya a hasié nan kustumber. Debí na e medidanan nobo, awor a bira imposibel pa nan bishitá nos isla. Pa vários biahero, espesialmente Merikano i Kanades, e medida pa tuma un tèst antigen 4 ora promé ku salida pa Boneiru simplemente no ta faktibel.

Dor di ofresé e posibilidat pa pasa un tèst rápido na yegada na nos aeropuerto aki na Boneiru, huntu ku un prueba di resultado negativo di PCR tèst esaki por fasilitá biahenan pa Boneiru (tambe sin tránsito pa Kòrsou i Aruba)

Inhustisia entre e islanan

E pregunta ta: pakiko gobièrnu Hulandes ta wanta esaki?

Si un persona por risibí e tèst antigen na yegada na aeropuerto di tantu Aruba i Kòrsou, pa ki motibu esaki no ta posibel na Boneiru? Di e 33 mil 500 turista ku a yega nos isla den 2020, solamente 6 persona a resultá di tabata positivo (0.02%). Infekshonnan bou di nos mes poblashon a keda redusí drástikamente i ta bou di kòntròl, manera ya nos a proba. E regla èkstra ku a imponé ta imposibel pa mantené, tantu finansieramente komo mental, i ta teme ku esaki ta hasi ku ta bira kasi insostenibel pa generá algu den 2021.

Promesa falsu

E prohibishon pa buelo a keda kanselá na 15 di yanüari, 2021, loke a parse di ta un bon oportunidat pa Boneiru risibí bishitante di nobo. Sinembargo, pa motibu di kondishonnan mas estrikto i e falta di un fasilidat pa hasi tèst antigen na aeropuerto, no a fasilitá pa e turista biaha pa nos isla. Pues, aparentemente un promesa falsu. Awor ku e opshon aki ta keda ofresé na aeropuertonan di Aruba i Kòrsou, BONHATA ta kere ku Boneiru no por keda atras mas.

Karta pa Minister de Jonge (VWS)

BONHATA pa e motibu aki a konsipiá un karta, ku apoyo di e diálogo Sentral (“Centraal Dialoog/CD”), den kua ta urgí Minister de Jonge di Salubridat, asuntunan Sosial i deporte (VWS) pa implementá un kambio di maneho pa islanan BES òf Boneiru. Esaki por ofresé ekonomia di Boneiru e impulso finansiero pa kompensá algu di e pèrdida di benta ku empresarionan a sufri na 2020 i evitá pa 2021 bira un aña asina desastroso.

Tèst di antigen tambe na Bonaire Airport

Si ta ofresé pasaheronan ku ta yega e opshon pa hasi un tèst antigen na Flamingo Airport (BIA), esaki por baha e drèmpel. Por ehèmpel, pa turistanan di Merka ku un buelo dirèkt pa Boneiru esaki lo nifiká un diferensia grandi. E tèst di antigen na yegada lo mester ta aplikabel solamente pa biaheronan ku ta presentá resultado di un tèst di PCR negativo i den kaso ku e biahero no por a tuma un tèst antigen 4 ora promé ku su biahe pa Boneiru.

Den kaso ku e tèst antigen ta duna resultado positivo e biahero aki por bai inmediatamente den karentena na e lugá designá, determiná pa gobièrnu.


BONHATA BETREURT OPGELEGD INREISBELEID!

KRALENDIJK – Afreizen naar Bonaire wordt momenteel erg lastig gemaakt door de nieuwe inreismaatregelen die zijn opgelegd door het Koninkrijk. Naast de vereiste PCR-test, is het voor een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en vanaf 10 februari ook Nederland, verplicht om ook een antigeentest te kunnen overhandigen. Ergens is dit begrijpelijk, want: Hoe veiliger, hoe beter. Maar, is dit inderdaad zo of worden wij als eiland bewust misleid?

De door Nederland opgelegde regel voor de extra vereiste test betekent de nekslag voor ons eiland. De ondernemers in de toeristische branche zijn het spuugzat om zoveel verliezen te moeten leiden, terwijl onze grenzen open zijn, maar door de regelgeving alsnog amper toeristen kan ontvangen.

Appels met peren vergelijken

Bonaire behoort territoriaal tot Nederland, als bijzondere gemeente, maar dit wil niet zeggen dat de situatie hier gelijk is aan die van Nederland. De Corona wet- en regelgeving zou dan ook niet hetzelfde moeten zijn. Op Bonaire wordt er hard gewerkt om antigeentesten op Bonaire Flamingo Airport te faciliteren, zodat er ook directe vluchten naar Bonaire kunnen komen. Echter, wordt dit door de beklemmende Nederlandse wetgeving tegengehouden. Bonaire is afhankelijk van toerisme, dat is inmiddels wel duidelijk. Vele reizigers van over de hele wereld bezoeken het eiland al jarenlang en sommigen komen standaard elk jaar hier overwinteren. Door de nieuwe maatregelen is het voor hen nu onmogelijk om ons eiland te bezoeken. Voor vele, met name Amerikaanse en Canadese reizigers, is de eis om 4 uur voor vertrek naar Bonaire een antigeentest af te nemen niet haalbaar. Door op ons vliegveld bij aankomst de mogelijheid te bieden zich te laten sneltesten, op vertoon van een negatieve PCR-test, zou dit het reizen naar Bonaire (ook zonder overstap op Curacao of Aruba) gemakkelijker moeten maken.

Oneerlijkheid tussen de eilanden

De vraag is alleen: waarom houdt de Nederlandse overheid dit tegen?

Als men bij aankomst op het vliegveld van zowel Aruba als Curacao een antigeentest kan laten afnemen, waarom kan dit op Bonaire nog niet? Van de 33.500 toeristen die in 2020 op het eiland kwamen, bleken slechts 6 personen positief (0,02%). De besmettingen onder onze bevolking zijn drastisch verminderd en onder controle, dat hebben we inmiddels wel bewezen. Deze extra opgelegde regel wordt financieel en mentaal nu onhoudbaar voor velen, omdat men vreest dat er ook in 2021 amper tot niets omgezet zal kunnen worden.

Valse belofte

Op 15 januari 2021 werd het vliegverbod opgeheven, wat een mooie kans leek voor Bonaire om weer reizigers te kunnen ontvangen. Echter, door de strengere inreismaatregelen en het vooralsnog uitblijven van een (antigeen)testfaciliteit op ons vliegveld, wordt het de reizigers niet makkelijk gemaakt om naar ons eiland af te reizen. Een ogenschijnlijk valse belofte dus. Nu op de luchthaven van Aruba en Curacao deze mogelijkheid inmiddels wel wordt aangeboden, vindt BONHATA dat Bonaire niet langer kan achterblijven.

Brief aan Minister de Jonge (VWS)

BONHATA heeft daarom een brief opgesteld, gesteund door de Centraal Dialoog (CD), waarin zij Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzoeken een beleidswijziging voor de BES-eilanden cq Bonaire door te voeren. Dit zou de Bonairiaanse economie de nodige financiële impuls kunnen geven om de in 2020 geleden omzetverliezen enigszins te compenseren en te voorkomen dat 2021 niet net zo’n rampjaar zal worden.

Ook antigeen testen op Bonaire Airport

Wanneer er op Flamingo Airport (BIA) voor arriverende passagiers de mogelijkheid geboden zou worden om ter plaatse een antigeentest af te laten nemen, zou dit drempelverlagend kunnen werken. Bijvoorbeeld voor toeristen uit Amerika met een directe vlucht naar Bonaire zou dit enorm schelen. De on-arrival antigeentest zou dan alleen voor reizigers moeten gelden die voor vertrek een negatief PCR-testresultaat hebben kunnen overhandigen alvorens naar Bonaire af te reizen, en wanneer deze reiziger niet in de gelegenheid is geweest om maximaal 4 uur voor vertrek naar Bonaire een antigeentest te ondergaan.

In het geval dat een antigeentest een positieve uitslag zou hebben, zou deze reiziger direct in quarantaine kunnen op een daartoe gewezen locatie, welke bepaald zijn door de locale overheid.


BONHATA REGRETS IMPOSED ENTRY POLICY!

KRALENDIJK – Traveling to Bonaire is currently being made very difficult due to the new entry measures imposed by the Dutch Kingdom. In addition to the required PCR test, it is mandatory for a number of countries, including the United States, Canada and from 10 February also the Netherlands, to also be able to hand over an antigen test. This is understandable in some way, because: The safer, the better. But is this indeed the case or are we as an island deliberately misled?

The rule imposed by the Netherlands for the extra required test means the final blow to our island. The entrepreneurs in the tourism industry are fed up with having to suffer so many losses, while our borders are open, but due to the regulations, we can hardly receive tourists.

Comparing apples and oranges

Bonaire pertains to the Dutch territory as a special municipality, however, this does not mean that the situation here is identical to that in the Netherlands. Corona laws and regulations should therefore not be the same. On Bonaire, we are working hard to facilitate antigen testing at Bonaire Flamingo Airport, so that direct flights can also come to Bonaire. However, this is prevented by the oppressive Dutch legislation. Bonaire is dependent on tourism, that is pretty evident now. Many travelers from all over the world have been visiting the island for years and have become recurrent visitors on an annual basis. Due to the new measures, it’s now impossible for them to visit our island. For many travelers, especially American and Canadian travelers, the requirement to take an antigen test 4 hours before departure to Bonaire is not feasible. By offering the possibility to undergo rapid testing upon arrival at our airport, upon presentation of a negative PCR test, this should make traveling to Bonaire (also without transfer to Curaçao or Aruba) easier.

Dishonesty between the islands

The question is: why is the Dutch government holding back on this?

If one can have an antigen test taken upon arrival at the airports of both Aruba and Curacao, why is this not possible on Bonaire? Of the 33,500 tourists who arrived on the island in 2020, only 6 people turned out to be positive (0.02%). The infections among our population have been drastically reduced and under control, as we have now proven. This extra imposed rule is now financially and mentally untenable for many, because it is feared that hardly any turnover will be made in 2021 either.

False promise

The flight ban was lifted on January 15, 2021, which seemed a great opportunity for Bonaire to be able to receive travelers again. However, due to stricter entry measures and the absence of an (antigen) testing facility at our airport, it has not been easy for travelers to travel to our island. Thus, apparently a false promise. With this option, currently being offered at the airports of Aruba and Curaçao, BONHATA strongly believes that Bonaire can no longer miss out on this opportunity and be left behind.

Letter to Minister de Jonge (VWS)

BONHATA has therefore drafted a letter, endorsed by the Central Dialogue (CD), in which they request Minister de Jonge of Health, Welfare and Sport (VWS) to implement a policy change for the BES islands or Bonaire. This could provide the Bonairean economy with the necessary financial impulse to somewhat compensate for the revenue losses suffered in 2020 and prevent 2021 from not being such a devastating year.

Also antigen testing at Bonaire Airport

In the event that arriving passengers were offered the option of having an antigen test taken on site at Flamingo Airport (BIA), this could lower the threshold. For example, for tourists from the United States of America with a direct flight to Bonaire, this would make a huge difference. The on-arrival antigen test should then only apply to travelers who have been able to submit a negative PCR test result before traveling to Bonaire, and if this traveler has not been able to take an antigen test no more than 4 hours before departure to Bonaire.

In the event that an antigen test would have a positive result, this traveler could immediately be quarantined at a designated location, determined by the local government.

Share This
error: Content is protected !!