PHILIPSBURG – Durante e siman di 11 di aprel 2021, miembronan di Nature Foundation St. Maarten, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Saba Conservation Foundation (SCF), i Beneath the Waves lo ehekutá un investigashon di tribon den e awanan di St. Maarten. E investigashon akí ta forma parti di un investigashon amplio di Tribon Tintorero den region i ta haña su fondo di parti di WWF-NL pa medio di e Fondonan di Biodiversidat i Nationale Postcode Loterij di Hulanda. Meta di e proyekto di un siman largu ta pa kolektá dato di tribon na St. Maarten i pa e partisipantenan siña traha ku teknologia di ultrasonografia pa despues bai determiná si Saba Bank ta un área di kuna pa tribon tintorero den Ost Karibe. E proyekto di un siman largu lo karga e nòmber di ‘Shark Shakedown’.

Tribon tintorero (“Galeocerdo cuvier”) ta un yagdó grandi na tòp di e kadena di kuminda ku ta haña rònt mundu riba ref di koral, zona di laman ganchu i atòl oseániko (isla sirkular formá pa koral), inkluso Saba Bank. Un estudio anterior hasí pa Universidat di Wageningen a mustra ku Saba Bank lo por ta un área di kuna importante pa tribon tintorero. Aktualmente Union Internashonal pa Konservashon di Naturalesa tin tribon tintorero registrá bou di e kategoria Serka di Peliger di Ekstinshon. Sin embargo, aktualmente, tin tiki dato tokante e biologia reproduktivo di tribon tintorero.

E teknologia ultrasóniko di kalidat haltu ku e ekipo ta bai hasi uso di dje ta un kreashon di E.I. Medical Imaging i e kolaboradó Dr. James Sulikowski, di Universidat di Estado Arizona kende tabata su pionero. A hasi uso di e teknologia akí den identifikashon di e estado di madures di tribon i di e etapa di embaraso serka diferente espesie di tribon. Lo usa e método akí pa produsí un imágen interno di un tribon loke lo yuda determiná presensia i e estado di reprodukshon di tribon tintorero muhé ku ta presente na Saba Bank, inkluso nan patronchi di moveshon pafó di e fronteranan di Hulanda Karibense. Tribon tintorero ta un espesie ku ta krusa frontera, pues ku ta biaha i ta biba den mas ku un área òf pais.

E informashon ku e investigashon akí lo produsí lo duna mihó komprendementu di e importansia di tantu e nivel di presensia di tribon den awanan teritorial di St. Maarten komo den Yarari Santuario i e papel ku e ekosistemanan akí tin den e siklo di bida di tribon tintorero den e Region Amplio di Karibe.

Ademas, e datonan lo duna informashon vital pa e strategianan di konservashon no solamente den Hulanda Karibense, pero tambe den e área Amplio di Karibe komo totalidat. E ekspedishon di un siman largu pa Saba Bank ta programá pa ougùstùs 2021.

Maske ku tribon tintorero ta aparesé den nos region, nan ta pasa mayoria di nan tempu pafó di kosta den awa hopi hundu i masha tiki ta señalá nan hopi serka kosta. Desafortunadamente a pasa dos insidente den e último lunanan tokante interakshon negativo entre tribon ku hende: unu na St. Martin i e otro na St. Kitts. E proyekto akí di un siman largu na Saba Bank lo investigá tambe si tin kambio den komportashon i distribushon di tribon den nos área. Tribon tintorero tin un papel klave den mantenshon di e balansa den

e ekosistemanan marino lokal i regional i nan ta importante pa salubridat di e Biodiversidat Marino di e Region Amplio di Karibe.

Sigui e Shark Shakedown riba Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (dcnanature) òf DCNA su wèpsait(https://dcnanature.org/news/) ku nan boletinnan diario


EEN WEEK LANG HAAIENONDERZOEK RONDOM ST. MAARTEN

PHILIPSBURG – In de week van 11 april 2021 zullen leden van de Nature Foundation St. Maarten, de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), de Saba Conservation Foundation (SCF) en Beneath the Waves haaienonderzoek doen in de territoriale wateren van St Maarten. Deze activiteit maakt deel uit van een breder onderzoeksproject naar Tijgerhaaien in de regio, gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) via het Biodiversiteitsfonds en de Nationale Postcode Loterij. Het doel van het project is om gegevens te verzamelen over haaien rondom Sint Maarten en om de deelnemers te trainen in echografietechnologie om later te bepalen of de Sababank een broedgebied is voor tijgerhaaien in het oostelijk deel van het Caribisch gebied. Het project van komende week wordt ook wel de ‘Shark Shakedown’ genoemd.

Tijgerhaaien (Galeocerdo cuvier) zijn grote toproofdieren die over de hele wereld voorkomen bij koraalriffen, pelagische omgevingen en oceanische atollen, waaronder de Sababank. Uit eerder onderzoek van Wageningen University bleek dat de Sababank mogelijk een belangrijk kraamgebied is voor tijgerhaaien. Tijgerhaaien worden door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) gecategoriseerd als “Bijna-bedreigd”. Momenteel zijn er echter weinig gegevens over de voortplanting van tijgerhaaien beschikbaar.

De hoge kwaliteit ultrasone technologie die het team zal gebruiken, is ontwikkeld door E. I. Medical Imaging en door medewerker Dr. James Sulikowski van de Arizona State University. Deze technologie is met succes gebruikt om de ontwikkelingsstadium en het stadium van de zwangerschap bij verschillende haaiensoorten te identificeren. Met deze methodiek kan een beeld worden gemaakt van de binnenkant van een haai waarmee de aanwezigheid en voortplantingsfase van vrouwelijke tijgerhaaien op de Sababank kan worden bepaald, inclusief hun bewegingspatronen buiten de grenzen van het Nederlands Caribisch gebied. Tijgerhaaien zijn een grensoverschrijdende soort, wat betekent dat ze tijdens hun leven in meer dan één gebied of land voorkomen en leven.

De informatie die uit dit onderzoek wordt verkregen, zal een beter begrip geven van het belang en de status van haaien in de territoriale wateren van zowel Sint Maarten als in het Yarari Reservaat en de rol die deze ecosystemen spelen in de levenscyclus van tijgerhaaien in de Caribische regio.

Bovendien zullen de gegevens essentiële informatie opleveren voor instandhoudingsstrategieën, niet alleen in Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook in het Caribische gebied als geheel. Een expeditie van een week naar de Sababank staat momenteel gepland voor augustus 2021.

Hoewel tijgerhaaien in de regio voorkomen, brengen ze het grootste deel van hun tijd ver van de kust door in de diepere wateren en worden ze zelden dicht bij de kust gezien. Helaas zijn er in de afgelopen maanden twee incidenten geweest met negatieve interacties tussen haaien en mensen: één in St. Martin en één in St. Kitts. Dit project zal ook onderzoeken of er verandering is in het gedrag en de verspreiding van haaien in het gebied. Tijgerhaaien spelen een belangrijke rol bij het behouden van het evenwicht binnen lokale en regionale mariene ecosystemen en zijn cruciaal voor de gezondheid van de mariene biodiversiteit in hele Caribische gebied.

Volg de “Shark Shakedown” via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (dcnanature) or DCNA’s website (https://dcnanature.org/news/) met dagelijkse berichten.


WEEK-LONG SHARK RESEARCH TO BE CONDUCTED IN ST. MAARTEN WATERS

PHILIPSBURG – During the week of April 11, 2021, members from the Nature Foundation St. Maarten, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), the Saba Conservation Foundation (SCF), and Beneath the Waves will be conducting shark research in the territorial waters of St. Maarten. This activity is a part of a wider research project into Tiger Sharks in the region funded by World Wild Fund for Nature the Netherlands (WWF-NL) through the Biodiversity Funds and the Dutch National Postcode Lottery. The goal of the week-long project is to gather data on sharks in Sint Maarten and for participants to be trained in ultrasonography technology to later determine whether the Saba Bank is a breeding area for tiger sharks in the Eastern Caribbean. The week-long project will be called the ‘Shark Shakedown’.

Tiger sharks (Galeocerdo cuvier) are large, apex predators found throughout the world on coral reefs, pelagic environments and oceanic atolls, including the Saba Bank. A previous study by Wageningen University showed that the Saba Bank might be an important nursery area for tiger sharks. Tiger sharks are currently categorized as Near-Threatened by the International Union for Conservation of Nature. Currently, however, there is little data regarding the reproductive biology of tiger sharks.

The high-definition ultrasound technology the team will be using has been created by E. I. Medical Imaging and pioneered by collaborator Dr. James Sulikowski, of Arizona State University. This technology has successfully been used to identify maturity state and the stage of pregnancy in various shark species. This methodology will be used to produce an image of the inside of a shark which will help determine the presence and reproductive stage of female tiger sharks present on the Saba Bank, including their movement patterns outside the boundaries of the Dutch Caribbean. Tiger sharks are a transboundary species, meaning they travel and live in more than one area or country.

The information gained from this research will provide a better understanding of the importance of both the status of sharks in Sint Maarten’s territorial waters and in the Yarari Sanctuary and the role these ecosystems play in thelife-cycle of tiger sharks in the wider Caribbean Region.

Additionally, the data will provide vital information for conservation strategies not only in the Dutch Caribbean, but the wider Caribbean as a whole. A week-long expedition to the Saba Bank is currently scheduled for August 2021.

Though tiger sharks occur in the region, they spend most of their time offshore in deeper water and are rarely recorded close to shore. Unfortunately, There have been two incidents in previous months involving negative shark/ human interactions: one in St. Martin and one in St. Kitts. The week-long project will also investigate if there is any change in the behavior and distribution of sharks in the area. Tiger sharks play key roles in maintaining the balance within local and regional marine ecosystems and are critical to the health of the Marine Biodiversity of the Wider Caribbean Region.

Follow the Shark Shakedown on Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (dcnanature) or DCNA’s website (https://dcnanature.org/news/) with daily posts

Share This
error: Content is protected !!