– Gacha a yuda ku diferente konosementu kultural historiko den e proseso di trahamentu di eksposishon di Mangazina di Rei. Entre otro tokante di kòrtamentu di sentebibu den kua ela yuda tambe ku diferente artefakto.
– Gacha a yuda ku diferente programanan edukativo pa muchanan di skol, entre otro den kantamentu di kantika di antes i komedia. Esaki a resulta den diferente produkshon di komedia den pasado. Pero mas resien tambe Gacha tabata involví den e skirbimentu di un komedia ku muchanan ta bezig di trein pa presentá den luna di yüni binidero na Mangazina di Rei.
– Gacha ta un di e personanan ku semper ta presente den aktividat di Nos Zjilea ku su obranan.
– Gacha ta un di e personanan ekspierto riba tereno kultural ku por konta tokante di kon ta traha kosnan tipiko Boneiriano na su estilo original, manera kadushi kushiná. Gacha ta yudando Mangazina di Rei ku grabashonan pa asina e konosementu aki no ta bai perdí.
– Gacha semper ta para kla pa yuda ki ora ku bo yega e ta yuda ku su konosementu den kualke aktividat kultural. Su kurason semper ta bati pa kultura di Boneiru.
Pa yama Gacha danki pa tur loke e ta nifiká pa nos na Mangazina di Rei, nos a proponé Gacha komo baluarte riba e dia di museo aki ku e premio chi ku cha.
Share This
error: Content is protected !!