siman pasá mi a kuminsá duna e servisionan ku sindikalismo por brinda na su miembronan. Mi a konsentrá mas riba e kondishonnan primario ku tin di haber ku kompensashon finansiero, manera salario, oumento periódiko, kompensashon pa fakansi, kompensashon di fin di aña, ora kumpli aña den servisio, ets. Esakinan mi a konsiderá komo e promé tareanan di un sindikato. Awe mi kier trese algun benefisio adishonal ku sindikalismo ta brinda na famianan di e trahadó pero tambe benefisionan ku no tin direktamente di haber ku sèn.

 

Kaminda hende ta traha por sosodé desgrasia i te hasta desgrasia ku konsekuensia fatal. Nos leinan laboral tin areglonan legal pa atendé ku konsekuensianan ku un trahadó por sufri a  base di un desgrasia ku sosodé riba flur di trabou, Tambe nos leinan laboral ta regla kon e pago di salario ta sigui kore ora un trahadó ta malu i no por presentá na trabou, Areglo pa nos kompañeranan ora nan ta na estado en espera di haña yu, pero tambe por ehèmpel ku mester tin espasio pa e mama duna e yu lechi na boka di trabou den un lokalidat speshal pa esaki. Sindikato por negoshá tambe kon ta kubri gastunan di entiero di un trahadó i tambe ku si e kompania lo paga un kompensashon na e famia si e morto tabata a konsekuensia di un desgrasia na boka di trabou. Banda di e seguro general ku aktualmente ta ser kubrí pa ZVK, sindikato por negoshá benefisionan adishonal pa trahadó i su famia di kosnan ku e aktual seguro médiko no ta kubri of no ta kubri kompletol, manera entre otro gastunan di djentista òf di brel òf aparatonan ortopédiko, tratamentu di fisioterapia o otro tratonan speshalisá .

Ayudo hurídiko ora di konflikto laboral.

Un trahadó por hañele den un konflikto laboral na trabou ku no por keda solushoná ku mediashon, esta ku papiamentu. Sindikato den un kaso asina por ofresé e trahadó/miembro asistensia hurídiko bou di sierto kondishonnan ku ta palabrá ku bendishon di reunion general di membresia. Hopi biaha esaki no ta kompletamente gratis, sino ta eksigí ku e trahdó/miembro tambe mester kontribuí ku algu. Pa haña e mihó deal, e sindikato por sera un seguro i/o traha un akuerdo speshal ku un ofisina di abogado òf ku un òf mas abogado, speshalisá den leinan laboral. Pero tambe por sosodé ku famia òf miembro di e famia di e trahadó por tin mester di ayudo hurídiko. Aki tambe bou di sierto areglo sindikalismo por yuda. Tambe sindikalismo por krea e ayudo aki pa no miembronan, pero ku ku naturalmente lo no gosa di e benefisionan di un miembro. Pues ta kunbiní e trahadó pa ta miembro di un sindikato.

Benefisio di deskuento.

Sindikalismo ta representá un kantidat respetabel di miembro. Esei ta hasi nos interesante komo konsumidó pa partidonan den komersio. Esei ta hasi posibel ku por yega na akuerdo ku komersio pa duna miembronan deskuento speshal. Asina por yega na akuerdo ku kompanianan di seguro, supermerkadonan, agensianan di outo, agensianan di biahe i un kantidat di otro kompanianan. Komo ehèmpel nos por duna AFBW ku tin akuerdo ku mas ku 30 kompania, kaminda ora e miembro mustra su karchi di miembresia e por risibí deskuento di 5 te ku 20%. Djies imaginabo ku bo ta kumpra pa luna 400 dòlar na komestibel i bo risibí 10% di deskuento. Esei ta nifiká ku bo ta spar 40 dòlar. Un agensia di biahe ta dunabo 10% riba kompra di un outo di 20 mil dòlar, Ei bo a spar 2 mil dòlar. Den e forma aki sindikalismo ta yuda kombatí pobresa i fortifiká e forsa di komopra pa e trahadó i su famia. Otro motibu bálido pa e trahadó ta miembro .

Ayudo den yenamentu di belasten.

Sindikato por tin un akuerdo ku un eksperto den belasten ku lo por yuda e miembro den yenamentu di su papelnan di belasten. Sindikalismo por brindabo e servisio aki kontra di un pago minimal di 20 dòlar. Tambe nos a hasi un proyekto kaminda nos kier yuda tur hende na Boneiru pa siña yena nan papel di belasten on-line, esta via kòmpiuter. Por palabrá ku den lunanan di febrüari mart durante sierto dianan i sierto oranan lo tin hende pa duna e servisio aki na miembronan na Kas Sindikal. Por habri e servisio aki pa no miembronan tambe, pero nan lo mester paga 40 dòlar. Pues otro ehèmpel pakiko ta kunbiní e trahadó pa ta miembro di sindikato.

Konseho gratis.

Hasta si no tin konflikto laboral e miembro semper por yega serka su sindikato pa konseho di tur índole. Por ehèmpel situashonnan na boka di trabou rekashoná ku sirkumstansianan, manera seguridat, higiena, salú, orario di trabou i salario. Aki atrobe, pa e miembro riba muestra di su karchi di miembresia e servisio ta gratis miéntras no miembro lo mester paga algu.

Komo miembro bo ta parti di desishonnan.

Sindikalismo ta sali pa derechonan di trahadó. Ora mester tuma desishonnan importante, un bon sindikato ta buska konseho serka su miembronan. Por ehèmpel promé  ku kuminsá ku negosashonnan pa un CAO. Pues komo miembro bo tin influensha riba e negosashonnan i otro desishonnan importante. Keda kòrda ku base di sindikalismo ta su miembronan. Mas aktivo e miembronan ta, mas nan partisipá den aktividatnan sindikal, mas kritikonan nan ta riba e baiben di nan sindikato, mas fuerte e sindikato ta i mas rèspèt i rekonosimentu e sindikato lo gosa di dje den komunidat.

Fuera di tur e servisionan aki ku bo sindikato por brinda abo  i bo famia, bo mes tambe komo miembro por prsentá ideanan pa amplia e servisionan ku e sindikato por brinda na su miembronan i nan famia. Asina bo ta partisipá aktivamente den bo sindikato.

Ta tempu pa ABO bira miembro i stimulá bo koleganan pa nan bira miembro. Sindikalismo ta bo seguro di kondishonnan laboral i bo seguro pa benefisionan speshal komo miembro.

 

Share This
error: Content is protected !!