Betreft: Verzoek om oplossing voor gepensioneerden die AOV ontvangen van SVB-Curaçao

Zoals u weet, heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 1 maart vonnis gewezen dat er in het kort op neerkomt dat de SVB-Curaçao veroordeeld is om de 10%-korting die vanaf 1 januari 2017 werd ingehouden, alsmede de jaarlijkse kersbonus die sinds 2016 niet meer betaald werd, alsnog met terugwerkende kracht te betalen aan de op Bonaire, Saba en Statius, alsmede St. Maarten, wonende AOV-ers en voor het toekomende ook te blijven betalen.

Aanvankelijk weigerde de SVB-Curaçao ronduit het vonnis te zullen naleven. Echter medio juni wijzigde SVB-Curaçao haar standpunt en beloofde te zullen gaan betalen.

 

Onzerzijds hebben wij de SVB-Curaçao na juni meer dan drie maanden de tijd gegund om op zijn minst te beginnen met betalen aan diegenen die als eersten de benodigde documentatie hebben opgestuurd. Echter, voor zover wij kunnen nagaan, heeft nog helemaal niemand enige betaling ontvangen. Op 7 oktober 2021 is een vergadering van gepensioneerden bijeengeroepen om het e.e.a. te bespreken en daaruit bleek o.a. dat er aan sommigen wel beloftes waren gedaan, maar dat inderdaad nog niemand betaald is. De SVB-Curaçao heeft ook geen contact opgenomen met ons om bijvoorbeeld aan te geven wanneer zij zouden beginnen te betalen.

Beloven het vonnis te zullen nakomen betekent dus vooralsnog niet dat er betaald wordt.

 

In dit geval bestaat er geen eenvoudige mogelijkheid voor ons om bijvoorbeeld beslag te leggen, noch andere dwangmiddelen om de SVB-Curaçao zover te krijgen dat ze gaan betalen. Om dat wel mogelijk te maken zou een serie individuele rechtszaken moeten worden aangespannen, hetgeen nog steeds een open optie is. Echter dat kost zeker veel tijd en voorts zal dan slechts een fractie van de rechthebbenden uiteindelijk betaling ontvangen. Immers de rechthebbenden wonen op 5 verschillende eilanden en het is niet realistisch aan te nemen dat alle 600 – 700 rechthebbenden daadwerkelijk een individuele rechtszaak zullen aanspannen.

 

Daarom verzoeken wij u als Minister van SZW, en bij extensie het Nederlandse kabinet, om de rechthebbenden op een andere en veel effectiever wijze te hulp te komen.

Het is algemeen bekend dat de SVB-Curaçao met financiële tekorten worstelt. Een van de redenen daarvoor is dat exorbitante salarissen aan de SVB-medewerkers worden betaald, in ieder geval aan de directeur. Uw collega van BZK heeft reeds aangegeven dat hier uiterlijk 1 november 2021 paal en perk aan moet worden gesteld.

In de tussentijd ziet het er echter niet naar uit dat er op korte termijn een oplossing zal komen voor de gepensioneerden. Daarom geef ik hierbij uiting aan een logische en redelijke suggestie die tijdens de vergadering d.d. 7 oktober 2021 naar voren werd gebracht. De suggestie was om de Nederlandse regering te verzoeken de uitbetaling van de SVB-pensioenen ten behoeve van de inwoners van de BES-eilanden van de SVB-Curaçao geheel over te nemen en vervolgens de kosten daarmee gemoeid op de SVB-Curaçao te verhalen. Dit uiteraard in goed overleg met de SVB-Curaçao die op deze wijze kan voldoen aan het Hof-vonnis en tevens verlost wordt van een gedeelte van haar administratie. De gepensioneerden hoeven dan niet langer te wachten en de Nederlandse regering heeft voldoende zachte en harde dwangmiddelen om de kosten van de SVB-Curaçao terug te krijgen.

Wij zouden deze mogelijkheid ook voor de op St. Maarten wonende rechthebbenden willen voorstellen, maar beseffen dat daar wellicht staatsrechtelijke hindernissen voor kunnen zijn. Het lijkt immers in eerste instantie op de weg van de regering van St. Maarten te liggen om deze kwestie voor de St. Maartense rechthebbenden met de SVB-Curaçao op te nemen. Wel zou de Nederlandse regering ook St. Maarten daarbij kunnen ondersteunen. Echter voor de BES-eilanden geldt dat de Nederlandse regering onze hoogste regering is. Wij kunnen en mogen een direct beroep op onze regering doen, hetgeen hierbij dus wordt gedaan.

Wij hopen dat u de redelijkheid en doelmatigheid van dit verzoek zal inzien.

Dank voor uw welwillende aandacht en actie.

Hoogachtend,
namens AOV-gepensioneerden,
mr. M. Bijkerk

Share This
error: Content is protected !!