KRALENDIJK – Representantenan di OCW na Hulanda Karibense a entregá den e pasado simannan na Sint Eustatius, Saba i Boneiru e promé Manualnan di Personal imprimí na e direktivanan di skol. E dosentenan entretantu tambe a risibí un ehemplar di e manual aki.

E Manual di Personal ta destiná pa e personal den enseñansa ku ta den servisio na Boneiru, Sint Eustatius i Saba serka un skol públiko òf enseñansa speshal ku Gobièrnu Sentral ta finansiá. Personal den enseñansa ke men: e direktor, e direktor suplente, e dosentenan i e personal di apoyo den enseñansa. E meta di e manual ta pa klarifiká kua kondishonnan laboral ta aplikabel pa e personal den enseñansa i pa promové ku ta ehekutá e akuerdonan di kondishonnan di trabou pa e skolnan korektamente.

Sinembargo, e manual no ta duna informashon detayá tokante e aplikashon di e kondishonnan laboral den situashonnan spesífiko. Semper lo por tin pregunta tokante e aplikashon konkreto di un areglo den un situashon partikular. Por presentá preguntanan adishonal na OCW na Hulanda Karibense via e e-mail adrès: ocw@rijksdienstcn.com.

E posishon hurídiko di e personal den enseñansa ta un materia basta kompliká. Entre otro dor ku e kondishonnan laboral ta stipulá den diferente areglo. E manual mes no ta un areglo legal pero e ta duna solamente splikashon tokante e derecho- i obligashonnan manera stipulá den e lei i reglanan. Por ehèmpel tokante e renumerashon, sobresuèldu i tiponan di ferlòf. Un resúmen di areglonan di mas importante ta insertá den e anekso serka e manual. E areglonan aki ta públiko i tur hende por konsultá nan riba Internet (wetten.overheid.nl).

Por download un pdf-vershon di e Manual di Personal for di e wèpsait di RCN/OCW: www.rijksdienstcn.com bou di Enseñansa, Kultura & Siensia/Personal den enseñansa/Manual di personal.

E realisashon di e Manual di Personal ta un di e akshonnan for di e agènda di enseñansa pa Hulanda Karibense pa e añanan 2017 te ku 2020. Den e agènda di enseñansa tin akshonnan pará ku ta dirigí riba mehorashon mas aleu di e kalidat di e enseñansa. Den esei tin atenshon tambe pa un kantidat di kondishon esensial, manera riba e tereno di e kondishonnan laboral.

A realisá e akuerdonan ku ta forma e base pa esaki, den e Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) (Deliberashon dirigí pa yega na akuerdo). Esaki ta un konsulta entre direktivanan di skol, sindikatonan i gobièrnu insular.


ONDERWIJSPERSONEEL CARIBISCH NEDERLAND ONTVANGT PERSONEELSHANDBOEK

KRALENDIJK – Vertegenwoordigers van OCW in Caribisch Nederland overhandigden in de afgelopen weken op Sint Eustatius, Saba en Bonaire de eerste gedrukte Personeelshandboeken aan de schoolbesturen. De leerkrachten hebben ondertussen ook een exemplaar van dit handboek ontvangen.

Het personeelshandboek is bestemd voor het onderwijspersoneel dat op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in dienst is bij een door de rijksoverheid bekostigde school voor openbaar of bijzonder onderwijs. Met onderwijspersoneel wordt bedoeld: de directeur, de adjunct directeur, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel. Het doel van het handboek is om duidelijk te maken welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op het onderwijspersoneel en om te bevorderen dat de arbeidsvoorwaardenovereenkomsten voor de scholen correct worden uitgevoerd.

Het handboek geeft echter geen gedetailleerde informatie over de toepassing van de arbeidsvoorwaarden in specifieke situaties. Er kunnen altijd vragen ontstaan over de concrete toepassing van een regeling in een bijzondere situatie. Die kunnen aan OCW in Caribisch Nederland worden voorgelegd via het e-mailadres: ocw@rijksdienstcn.com.

De rechtspositie van het onderwijspersoneel is een vrij ingewikkelde materie, onder andere omdat de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in verschillende regelingen. Het handboek zelf is geen bindende regeling maar geeft enkel uitleg over de rechten en plichten zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving , bijvoorbeeld over beloningen, toelagen en verlofsoorten. Een overzicht van de belangrijkste regelingen is opgenomen in de bijlage van het handboek. Deze regelingen zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen op het internet (wetten.overheid.nl). Een pdf-versie van het Personeelshandboek is te downloaden vanaf de website van RCN/OCW: www.rijksdienstcn.com onder Onderwijs, Cultuur &Wetenschap/Onderwijspersoneel/Personeelshandboek.

De totstandkoming van het personeelshandboek is één van de acties uit de onderwijsagenda voor Caribisch Nederland voor de jaren 2017 tot en met 2020. In de onderwijsagenda staan actiepunten welke erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Daarbij is ook aandacht voor een aantal randvoorwaarden, zoals op het terrein van de arbeidsvoorwaarden.

De overeenkomsten die hier aan ten grondslag liggen zijn tot stand gekomen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Dit is een overleg tussen de schoolbesturen, de vakbonden en de eilandsbesturen.


EDUCATIONAL STAFF CARIBBEAN NETHERLANDS RECEIVE EMPLOYEE HANDBOOK

In the past few weeks representatives of OCW in the Caribbean Netherlands have presented the first printed Employee Handbooks to the school boards on St. Eustatius, Saba and Bonaire. Meanwhile, the teachers have also received a copy of this handbook.

The Employee Handbook is meant for the educational staff employed by a school for public or special needs education financed by the Central Government on Bonaire, St. Eustatius and Saba. The educational staff include the principal, the deputy principal, the teachers and the educational support staff. The objective of the handbook is to make clear what terms and conditions of employment are applicable to the educational staff and to stimulate that agreements regarding the terms and conditions of employment for the schools are implemented correctly.

The handbook however does not provide detailed information about the application of the terms and conditions of employment in specific situations. Questions could always arise about the specific application of an arrangement in a particular situation. Additional questions to OCW in the Caribbean Netherlands can be raised via the email address: ocw@rijksdienstcn.com.

The legal position of the educational staff is a fairly complicated matter, as terms and conditions of employment were established in. multiple settlements. The handbook itself does not provide a binding scheme but merely an explanation about the rights and obligations as laid down in the legislation and regulations, like remuneration, allowances and types of leave. An overview of the most important schemes is included in the appendix of the handbook. These schemes are public and can be consulted by anyone on the internet (wetten.overheid.nl).

A PDF version of the Employee Handbook can be downloaded from the website of RCN/OCW: www.rijksdienstcn.com under Education, Culture & Science/ Educational Staff / Employee Handbook.

The realisation of the Employee Handbook is one of the actions from the educational agenda for the Caribbean Netherlands for the years 2017 up to and including 2020. The educational agenda contains actionpoints that focus on the further improvement of the quality of the education. In this respect, attention is also paid to a number of preconditions, e.g. in the area of terms and conditions of employment.

The underlying agreements were concluded in the Consultation Aimed at Agreement (OOGO, Op Overeenstemming Gericht Overleg). This is a dialogue between the school boards, the trade unions and the island governments.

Share This
error: Content is protected !!