Kralendijk – Riba 11 i 12 di novèmber último, pa di dos biaha e aña aki, e ministernan di Enseñansa, Kultura i Siensia di Reino a reuní durante Konsulta Ministerial di Kuater Pais, e asina yamá ‘vierlandenoverleg’. 

Despues di e promé reunion di e kuater paisnan riba 7 i 8 di febrüari último na Kòrsou, e biaha aki minister di Hulanda, Ingrid van Engelshoven, a risibí su koleganan Marilyn Alcalá-Wallé (Kòrsou), Rudy Lampe (Aruba), Minister Plenipotensiario Guillfred Besaril di Aruba (remplasando minister di Kultura, Xiomara Maduro) i Minister Plenipotensiario Jorien Wuite di Sint Maarten (remplasando minister Wycliffe Smith). E ministernan di region Karibense tabata tránsito pa e Konferensia General di Unesco na Paris, ku a kuminsá riba 13 di novèmber.

E ministernan a palabrá ku desde awor e Konsulta Ministerial di Kuater Pais Enseñansa, Kultura i Siensia lo tuma lugá anualmente. Durante e añanan impar (‘oneven’), e reunion lo tuma lugá na Hulanda, semper siguiendo e Konferensia General kada dos aña di Unesco. Den e añanan par (‘even’), e lo tuma lugá na un di e paisnan den Karibe. E palabrashon aki ta pará den e Protokòl di kolaborashon Enseñansa, Kultura i Siensia entre Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda, ku a firma djaweps último 12 di novèmber na Den Haag.

E ministernan a hasi sigur 30 palabrashon tokante nan kolaborashon. Entre otro a disidí ku e paisnan lo ratifiká i implementá e konvenio di Unesco 2001 tokante arkeologia supmarino na mes momentu. Tambe Biblioteka Real (Koninklijke Bibliotheek) lo kuminsá traha ku e bibliotekanan di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten pa yega na akuerdonan tokante konekshon riba su biblioteka digital.

E ministernan a palabra pa hasi un destaho pa un investigashon eksterno tokante e problemátika di konekshon di studiantenan di Reino. Durante e siguiente Konsulta Ministerial di Kuater Pais na 2020 lo hasi presupuesto, entre otro a base di e investigashon aki, tokante mehorashon di e éksito di estudio di studiantenan di e islanan Karibense. Ademas lo investigá e posibilidatnan di un fondo pa promové e mobilidat entre studiantenan den Reino.

Finalmente e ministernan a disidí ku konhuntamente nan lo traha riba mehorashon di komunikashon i informashon tokante finansiamentu di estudio, ku ta efektivo den konteksto Karibense. Lo eksplorá si outomátikamente por implementá pago bèk di debe di estudio na DUO teniendo kuenta ku kapasidat. I na 2020 lo evaluá e funshon di lokèt temporal di DUO na Aruba i Kòrsou.  


VIERLANDENOVERLEG ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VOORTAAN JAARLIJKS

Kralendijk – Op 11 en 12 november jl. voerden de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap in het Koninkrijk voor de tweede maal dit jaar een ministerieel Vierlandenoverleg. 

Na het eerste Ministeriele Vierlanden overleg op 7 en 8 februari jl. in Curaçao, ontving de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven dit keer in Den Haag haar collega’s Marilyn Alcalá-Wallé (Curaçao), Rudy Lampe (Aruba), Gevolmachtigd minister Guillfred Besaril van Aruba (die minister Xiomara Maduro van Cultuur verving) en Gevolmachtigd Minister Jorien Wuite van Sint Maarten (die minister Wycliffe Smith verving). De Caribische ministers waren op doorreis naar de Algemene Conferentie van Unesco in Parijs – die op 13 november begon.

De ministers besloten dat het ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voortaan jaarlijks zal worden georganiseerd. In de oneven jaren zal de bijeenkomst in Nederland zijn – steeds in aansluiting op de tweejaarlijkse Algemene Conferentie van Unesco –  en in de even jaren in een van de Caribische landen. Deze afspraak staat in het Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland, dat afgelopen donderdag op 12 november in Den Haag ondertekend werd.

De ministers namen ruim 30 besluiten over hun samenwerking. Zo werd onder meer besloten dat de landen het UNESCO 2001 verdrag met betrekking tot onderwaterarcheologie gelijktijdig willen ratificeren en implementeren en gaat de Koninklijke Bibliotheek aan de slag met de bibliotheken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om afspraken te maken over aansluiting op haar digitale bibliotheek.

De ministers spraken ook af om een extern onderzoek aan te besteden over de aansluitingsproblematiek van studenten in het Koninkrijk. Aan het volgende ministerieel vierlandenoverleg in 2020 worden, mede op basis van dit onderzoek, voorstellen gedaan ter verbetering van het studiesucces van studenten van de Caribische eilanden. Daarnaast komt er onderzoek naar de mogelijkheden van een fonds om de mobiliteit van studenten binnen het Koninkrijk te bevorderen.

Tot slot besloten de ministers zich gezamenlijk in te zullen zetten voor verdere verbetering van de communicatie en voorlichting rondom studiefinanciering, die effectief is in de Caribische context. Er komt een verkenning of terugbetaling van studieschulden aan DUO naar draagkracht ook in de Caribische delen van het Koninkrijk automatisch kan worden doorgevoerd en in 2020 wordt de tijdelijke loketfunctie van DUO op Aruba en Curaçao geëvalueerd. 
 


FOUR-COUNTRY CONSULTATION EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE NOW ANNUALLY

Kralendijk – The ministers of Education, Culture and Science of the Kingdom held a ministerial Four-Country Consultation for the second time this year on November 11th  and 12th. . 

After the first Ministerial Four-Country Consultation on February 7th and 8th  this year on Curacao, the Dutch Minister of Education, Culture and Science (OCW) Ingrid van Engelshoven this time received her colleagues Marilyn Alcalá-Wallé (Curaçao), Rudy Lampe (Aruba), Minister Plenipotentiary of Aruba Guillfred Besaril (who replaced minister Xiomara Maduro of Culture) and Minister Plenipotentiary Jorien Wuite of St. Maarten (who replaced  minister Wycliffe Smith) in The Hague. The Caribbean ministers were in transit to the General Conference of UNESCO in Paris – which started on November 13th.

The Ministers decided that from now on the Ministerial Four-Country Education, Culture and Science Consultation will be held annually. In the odd years the meeting will be in the Netherlands – always following the biennial General Conference of UNESCO – and in the even years in one of the Caribbean countries. This agreement can be found in the Education, Culture and Science Cooperation Protocol between Aruba, Curaçao, Sint Maarten and the Netherlands, which was signed in The Hague on Thursday November 12th.

The ministers made more than 30 decisions about their cooperation. For example, it was decided that the countries would like to ratify and implement the UNESCO 2001 Convention on Underwater Archeology simultaneously. The Royal Library (Koninklijke Bibliotheek) will be working with the libraries of Aruba, Curaçao and Sint Maarten to make agreements about connecting to its digital library.

The ministers also agreed to outsource an external investigation into the connection problems of students in the Kingdom. During the next ministerial Four-Country Consultation in 2020, partly on the basis of this research, proposals will be made to improve the academic success of students from the Caribbean islands. There will also be research into the possibilities of a fund to promote the mobility of students within the Kingdom.

In conclusion the ministers agreed to support further improvement of the communication and information on student finance, which will be effective in the Caribbean context. There will be an exploration if repaying student loans  according to capacity to DUO, can also be carried out automatically in the Caribbean parts of the Kingdom.  And in 2020 the temporary counter function of DUO on Aruba and Curaçao will be evaluated.

Share This
error: Content is protected !!