KRALENDIJK – Hasiendo uso di e lei “Wet Openbaarheid Bestuur BES”(WOB) Unkobon a pidi Kolegio Ehekutivo pa risibí informashon pa asina haña un bista kon riba término korto y largu ta bai ehekutá e plan pa renobá y drecha e kareteranan na Boneiru.

Unkobon den añanan 2018 y 2019 na diferente okashon a atendé e punto aki ku James Kroon, e diputado responsabel pa infrastruktura di Boneiru, den kua a keda palabrá ku OLB y Unkobon lo traha huntu pa asina realisá e meta komun: mehorá/renobá kareteranan di Boneiru. Unkobon den e kaso aki a tuma e palabrashon aki na serio y a realisá diferente reunion ku entre otro mandatarionan hulandes.

E esfuersonan aki a duna resultado positivo. Mientras tantu den e akuerdo di gobernashon a palabrá ku lo bin fondonan èkstra pa mehorashon di kayanan. Den luna di ougustus 2019 e ministerio di infrastruktura y medio ambiente a transferí no menos ku 8.5 miyon euro pa OLB pa mehorashon di e kareteranan.(fuente: karta di e sekretario di estado na Eerste Kamer fechá 19-10-2019 nr 2019-0000530301). Ku e plaka aki por inisiá na gran eskala mehorashon di e kareteranan aki na Boneiru.

Den diferente okashon a mustra e diputado riba e importansha pa entrekambiá informashonnan relevante y komparti adelanto di e akshonnan. Algun luna pasá a primintí pa duna Unkobon un bista den e plannan. Apesar di diferente “mails” y yamada telefóniko Unkobon no a logra di haña un sita pa trata e tópiko aki. Informashon di parti di OLB riba e tópiko aki a keda limitá na un relato di prensa ku e mensahe “ a kuminsá ku e kayanan banda di e skolnan” y tambe hasiendo menshon di algun kaya ku lo wòrdu drechá.

Kondishon di e kayanan ta funesto pa e seguridat den tráfiko pa e habitante-y turistanan. Esaki no ta kousa solamente hopi inkonvinensia pero tambe dañonan material y reparashon kostoso na vehíkulonan. Tambe e ta kousa daño na salubridat di esnan ku ta biba den bario ku kaminda di tera.

E planifikashon en torno mehorashon di kareteranan ta importante pa tur habitante di Boneiru. No tin transparensha pa e komunidat kiko ta bai sosedé. Atrobe lo bai lapi òf lo bin un mehorashon rigoroso? Kua ta e kareteranan ku lo wòrdu mehorá y riba kua fecha? Kua ta e planifikashon eksakto? Kolegio Ehekutivo, ku den diferente okashon a primintí komunidat maneho transparente, a keda den e kaso aki, seriamente den defisensia.

Unkobon kier pa Kolegio Ehekutivo duna klaridat tokante e promesanan en torno mehorashon di kareteranan aki na Boneiru. Hasiendo uso di e lei WOB, Unkobon kier forsa Kolegio Ehekutivo pa duna klaridat tokante e promesanan en torno mehorashon di e kareteranan aki na Boneiru.


UNKOBON WIL MEER DUIDELIJKHEID INZAKE PLAN- EN BESLUITVORMING AANPAK WEGEN BONAIRE

KRALENDIJK – Unkobon heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur BES bij het Bestuurscollege informatie opgevraagd om inzicht te krijgen in de korte en (middel)lange termijnplannen voor wat betreft de aanpak van de slechte wegen.

Unkobon en Henri Verhoef (initiatiefnemer publieksactie 2017) hebben hierover in 2018 en 2019 diverse malen met de verantwoordelijke gedeputeerde James Kroon ter zake overleg en afstemming gehad. Daarbij is de afspraak gemaakt dat Unkobon en OLB samen op zouden trekken – ook richting Nederlandse beleidsbepalers – om het gezamenlijke doel (verbetering wegen op Bonaire) te realiseren. Unkobon heeft zich in dat verband dan ook sterk gemaakt en diverse acties ondernomen en onderhandelingen gevoerd, onder meer met Nederlandse bewindslieden. 

En alle inspanningen hebben succes. Inmiddels zijn in het Bestuursakkoord toezeggingen gedaan over extra middelen die beschikbaar worden gesteld door de Nederlandse regering voor verbetering van de wegen op Bonaire. In augustus 2019 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu maar liefst 8,5 miljoen euro overgemaakt aan OLB voor de aanleg en verbetering van de wegen (bron; brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer, van 19 oktober 2019, kenmerk 2019-0000530301). Met dit geld kan een goede start gemaakt worden met een grootscheepse aanpak van het wegennet. 

Met de gedeputeerde is bij herhaling afgesproken dat het van belang is om onderling de relevante informatie uit te wisselen en de voortgang van acties te delen. Maanden geleden is beloofd om Unkobon inzicht in de planvorming / het wegenplan te geven. Ondanks diverse mails en telefoontjes is het Unkobon niet gelukt om daarover een afspraak te krijgen. Het verstrekken van informatie van de kant van OLB is beperkt gebleven tot persberichten met de boodschap “er is gestart met de wegen rondom de scholen” en het benoemen van een beperkt aantal straten die daarna onderhanden genomen gaan worden.

De conditie van de wegen is funest voor de verkeersveiligheid van bewoners en toeristen. Dit leidt niet alleen tot veel ergernis, maar ook tot materiële schade en kostbare reparaties aan voertuigen. Ook veroorzaakt het schade aan de gezondheid door onnodige stofoverlast op het eiland.De planning rond de aanpak van de wegen is belangrijk voor alle inwoners van Bonaire. Transparantie voor de bevolking wat er verder gaat gebeuren met de wegen blijft achterwege. Wordt het weer lapwerk of grondige verbetering? Welke wegen worden aangepakt? En wanneer? Wat is de precieze planning? Het Bestuurscollege -dat bij diverse gelegenheden bestuurlijke transparantie beloofd heeft – schiet hier ernstig tekort. 

Unkobon en Verhoef vragen duidelijkheid van het Bestuurscollege wat er gaat gebeuren met de beloofde aanpak / verbetering van de wegen op het eiland. Met het WOB-verzoek wil Unkobon het Bestuurscollege nu aanzetten tot de wenseljke duidelijkheid en bestuurlijke transparantie.


UNKOBON WANTS MORE CLARITY REGARDING PLANNING AND DECISION-MAKING HANDLING ROADS BONAIRE

KRALENDIJK – By invoking the WOB-BES (Government Disclosure Act), Unkobon has requested information from the Executive Council in order to gain insight into the short and (medium) long term plans for tackling the bad roads. 

In 2018 and 2019 Unkobon and Henri Verhoef (initiator of the public action 2017) had several consultations and consultations with the responsible member of the Executive Council James Kroon on this matter. It was agreed that Unkobon and OLB would work together – also towards Dutch policymakers – to realize the common goal (improvement of roads on Bonaire). Unkobon has therefore made a strong commitment in that respect and has taken various actions and conducted negotiations, among others with Dutch administrators. 

And all efforts have been successful. In the meantime, commitments have been made in the Administrative Agreement about extra funds that will be made available by the Dutch government for the improvement of the roads on Bonaire. In August 2019, the Ministry of Infrastructure and the Environment transferred no less than 8.5 million euro to OLB for the construction and improvement of the roads (source; letter from the State Secretary to the Senate, October 19, 2019, reference 2019-0000530301). With this money a good start can be made with a large-scale approach to the road network.

It has repeatedly been agreed with the councilor that it is important to exchange relevant information and share the progress of actions. Months ago, Unkobon was promised to provide insight into the planning / the ‘wegenplan’. Despite several mails and phone calls, Unkobon did not succeed in getting an appointment.

Providing information from the side of OLB has been limited to press releases with the message “a start has been made with the roads around the schools” and the naming of a limited number of streets that will be taken care of afterwards. The condition of the roads is disastrous for the traffic safety of residents and tourists. This leads not only to a lot of annoyance, but also to material damage and costly repairs to vehicles. It also causes health damage due to unnecessary dust disturbance on the island.

Planning information on the handling of the roads is important for all inhabitants of Bonaire. Transparency for the population what is going to happen to the roads is lacking. Will it be patchwork again or thorough improvement? Which roads will be tackled? And when? What is the exact planning? The Executive Council – which has promised administrative transparency on several occasions – falls seriously short here. 

Unkobon and Verhoef ask the Executive Council what will happen with the promised approach / improvement of the roads on the island. With the WOB request, Unkobon now wants to encourage the Executive Council to achieve the desired clarity and administrative transparency.

Share This
error: Content is protected !!