KRALENDIJK – Meskos ku na Hulanda Oropeo,  den e parti Karibense di reino tambe tin preokupashon grandi tokante efektonan di corona vírùs. Na Aruba, Kòrsou i Sint Maarten, Boneiru, Sint Eustatius i Saba tin awor un realidat nobo kaminda tin masha aktividat ku a yega na un paro. Pa e partinan Karibense di Reino ta konta ademas ku e paro kasi kompleto di tráfiko  aéreo i turismo krusero, lo tin konsekuensia ekonómiko enorme.

Boneiru, Saba i Sint Eustatius ta forma parti integral di Hulanda , p’esei e País ta direktamente responsabel. P’esei esei awe gabinete a disidí pa tuma medidanan ekonómiko eksepshonal pa empleado i kompanianan na Boneiru, Sint Eustatius i Saba, relashoná ku corona vírùs. E karta tokante e pakete di emergensia pa empleadonan di Hulanda Karibense, ta komparabel ku e karta ku gabinete a manda 17 di mart último pa parlamento hulandes tokante situashon na Hulanda Oropeo. E enfoke di e karta ta meskos i tambe e medidanan – ku adaptashon pa e situashon partikular di Hulanda Karibense – ta komparabel.

A manda e pakete awe pa parlamento hulandes na nòmber di e ministernan di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino, di Asuntunan Ekonómiko i Klima, di Finansa i e sekretarionan  di estado di Asuntunan Sosial i Labor, Asuntunan Ekonómiko i Klima i Finansa. Minister Raymond Knops ta informá na nòmber di gabinete:

“Nos ta sinti nos komo gabinete masha envolví  ku e situashon riba e islanan. E efektonan di corona vírùs ta enorme na Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Debí na e limitashonnan imponé pa tráfiko di biahe,  sektor turístiko, e sektor ku e islanan ta dependé masha di dje, ta práktikamente paralisá.  Esaki tin efektonan grandi riba e chèns pa kompanianan hasi ganashi i e  pa empleo. Ku e pakete nobo akí e empleado i kompanianan ta haña e sosten èkstra ku ta èkstra nesesario.”

E paisnan Aruba, Kòrsou  i Sint Maarten ta outónomo, nan responsabilidatnan ta diferente ku esunnan di Hulanda Karibense.  E paisnan tambe ta haña nan enfrentá ku efektonan di corona vírùs: efektonan médiko, sosial, ekonómiko i finansiero. E kontakto ku i entre e paisnan ta intensivo, pa asina nan por sostené  otro kaminda ta nesesario. Den e situashon masha eksepshonal di e momentu akí , ta wak si a base di posibilidatnan ku Statüt di Reino ta brinda i e formulashon pa kasonan eksepshonal den lei i regulashon, por kapasitá e paisnan pa konfrontá  e krísis mas mihó posibel.

Anekso: Medidanan pa Hulanda Karibense (Sint Eustatius, Saba i Boneiru) => solamente Hulanda Karibense

1. Pèrdida di salario i entrada
Un empresario ku tin di haber ku pèrdida di volúmen di benta (mínimo 20%) i ku komo konsekuensia di esaki no por tene personal na trabou, por pidi un kompensashon pa kosto di salario (80% di e maksimalisashon di e salario pa dia) pa un periodo di tres luna RCN-unit SZW.

Dunadó di trabou ku hasi uzo di e medida akí ta obligá pa tene nan personal den servisio i sigui paga nan kompletamente, ta kompensá e dunadó di trabou na un forma supstansial. E medida di emergensia ta bálido pa trahadó ku un kontrato ‘di sero ora esta nuluren’ i un kontrato temporal.

2.Sosten èkstra pa empresario independiente i otro persona priva
Gabinete ta establesé un areglo temporal pa sostené empresario independiente, entre nan  ‘ZZP’ers’ pa asina nan por sigui ku nan kompania. E areglo di emergensia akí ta komparabel ku e medida pa trahadó formulá aki riba. Pa e grupo akí tin un kompensashon di maksimal 80% di e WML disponibel.

Trahadónan ku a konsekuensia di corona vírùs ya kaba a pèrdè nan trabou por bin na remarke pa e areglo akí. Por último por apliká pa haña ònderstant spesial,  por ehèmpel  a base di gastunan nesesario pa kosto di bida ku ta surgi debí na e situashonnan partikular ku ta reina.  

3.Pakete di emergensia
Ta elaborá e kompensashon menshoná den e karta di 17 di mart último, den forma di un regalo pa promé emergensia pa empresarionan afektá , tambe pa empresarionan na Hulanda Karibense.

4.Sosten di likides
E medidanan pa sosten di likides pa kompanianan ku a anunsiá na Hulanda Oropeo, ta bai konta pa Hulanda Karibense tambe:

 • Pa Hulanda Karibense lo introdusí un posibilidat temporal pa eksonerashon spesial di pago pa empresarionan ku a haña nan, òf ku lo haña nan den problema di likides dor di e corona vírùs.
 • Ta habri e fasilidat temporal bou di BMKB na Hulanda Karibense
  Komo ku bankonan te ku awor no ta uzando BMKB mashá, lo duna informashon èkstra tokante e instrumento aki den palabrashon ku e Kámaranan di Komèrsio di Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Ademas , al kontrario ku na Hulanda Oropeo, BMKB ta habrí pa  empresarionan agrario, inkluso sektor di peska i kultura ’aqua’.
 • Lo amplia e reglamentu GO na mes manera ku na Hulanda Oropeo. E reglamentu aki ta intenshoná pa kompanianan mas grandi, pa fiansa riba $1.5 mion. Tokante di e reglamentu GO tambe lo duna informashon èkstra  den palabrashon ku e Kámaranan di Komèrsio.
 • E ampliashon di Qredits anunsiá den e karta di 17 di mart último, tokante e pakete di emergensia pa trabou i ekonomia pa Hulanda Oropeo ta bálido pa Hulanda Karibense tambe.

5. Konsulta tokante impuestonan insular
Gabinete lo konsultá ku kolegionan ehekutivo di e entidatnan públiko tokante e posibilidat pa para kobramentu di impuestonan insular serka empresario. Ta trata aki partikularmente impuestonan turístiko i rekargonan riba impuesto di propiedat.

Unda personanan privá i empresarionan por akudí?
Bankonan por entregá petishonnan pa areglo di krédito ekstendé (BMKB i GO) serka PM (RVO), e organisashon ehekutivo di Ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima. Empresarionan ta mèldu serka nan dunadó di krédito pa esaki. Pa e medidanan fiskal, empresarionan por akudí na Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN).

Pa e areglonan di Ministerio di Asuntunan Sosial i Labor, unidat SZW di RCN ta e instansia designá. E unidat ta hasi su máksimo esfuerso pa publiká mas informashon i e formularionan di aplikashon mas lihé posibel riba www.rijksdienstcn.com/covid-19


CORONAVIRUS: NOODPAKKET VOOR ONDERNEMERS EN WERKNEMERS IN CARIBISCH NEDERLAND

KRALENDIJK – Net als in het Europese deel van Nederland zijn er ook in de Caribische delen van het Koninkrijk grote zorgen over de effecten van het coronavirus. Op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geldt een nieuwe werkelijkheid van tot stilstand gekomen bedrijvigheid. Voor de Caribische delen van het Koninkrijk geldt bovendien, dat het nagenoeg stilleggen van vliegverkeer en cruisetoerisme, grote economische gevolgen zal hebben. De gevolgen voor kleinschalige samenlevingen, die zwaar leunen op toerisme, zijn enorm.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken integraal onderdeel uit van Nederland, daarvoor bestaat een directe verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft vandaag daarom besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De brief over het noodpakket voor werknemers in Caribisch Nederland is vergelijkbaar met de brief die het kabinet op 17 maart jongstleden aan de Kamer heeft gestuurd ten aanzien van Europees Nederland. De opzet van de brief is hetzelfde en ook de maatregelen zijn – met aanpassingen aan de specifieke situatie van Caribisch Nederland – vergelijkbaar.

Het pakket is vandaag namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Raymond Knops laat namens het kabinet weten:

“We voelen ons als kabinet zeer nauw betrokken bij de situatie op de eilanden. De effecten van het coronavirus zijn op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba groot. Door de opgelegde beperkingen voor het reisverkeer wordt de toeristische sector, waar de eilanden in hoge mate van afhankelijk zijn, zo goed als ‘lamgelegd’. Dit heeft grote effecten op de winstgevendheid van de bedrijven en de werkgelegenheid. Met dit nieuwe pakket krijgen ook de werknemers en bedrijven in Caribisch Nederland de noodzakelijke extra ondersteuning.”

Binnen de autonomie van de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten liggen de verantwoordelijkheden anders dan voor Caribisch Nederland. Ook zij worden geconfronteerd met de effecten van het coronavirus: medisch, sociaal, economisch en financieel. De contacten met en tussen de landen zijn intensief, zodat we elkaar waar nodig kunnen bijstaan. In de zeer uitzonderlijke omstandigheden van dit moment, wordt gekeken of op basis van de mogelijkheden die het Statuut voor het Koninkrijk biedt en de uitzonderingsbepalingen in de wet- en regelgeving, de landen in staat gesteld kunnen wordende crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. 

Bijlage: Maatregelen voor Caribisch Nederland (Sint Eustatius, Saba en Bonaire) => alleen voor Caribisch Nederland

1. Loon- en inkomstenderving
Een ondernemer die met omzetverlies heeft te maken (minimaal 20%) en als gevolg daarvan personeel niet meer aan het werk kan houden, kan bij de RCN-unit SZW voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (80% van het gemaximeerde dagloon). Hierbij wordt gekozen voor een regeling die aansluit op de ziekteverzekering BES.

Werkgevers die gebruik maken van deze noodmaatregel zijn verplicht hun personeel in dienst te houden en hen volledig door te betalen, waarvoor zij dus in aanmerkelijke mate worden gecompenseerd. De noodregeling geldt ook voor werknemers met een nul-urencontract of een tijdelijk contract.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en andere particulieren
Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze noodmaatregel is vergelijkbaar met de hierboven beschreven maatregel voor werknemers. Voor deze groep is een maximale tegemoetkoming van 80% van het WML voorzien.

Ook werknemers die als gevolg van het coronavirus al hun baan zijn kwijt geraakt kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Tenslotte kan in voorkomende gevallen een beroep worden gedaan op de onderstand, zoals in verband met uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan vanuit de bijzondere onderstand.

3. Noodloket
De in de brief van 17 maart jl. genoemde tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die getroffen zijn, wordt ook voor ondernemers in Caribisch Nederland nader uitgewerkt.

4. Liquiditeitssteun
De in Europees Nederland aangekondigde maatregelen voor liquiditeitssteun voor ondernemingen worden ook doorgetrokken naar Caribisch Nederland:

 • Voor Caribisch Nederland wordt tijdelijk een mogelijkheid voor bijzonder uitstel van betaling geïntroduceerd voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen.
 • De tijdelijke faciliteit onder de BMKB wordt opengesteld in Caribisch Nederland. Omdat de BMKB in Caribisch Nederland tot nu toe nog betrekkelijk weinig gebruikt wordt door banken, zal in overleg met de Kamers van Koophandel Bonaire, Sint-Eustatius en Saba extra voorlichting over dit instrument worden gegeven. Overigens staat de BMKB anders dan in Europees Nederland ook open voor agrarische ondernemers, inclusief de visserijsector en aquacultuur.
 • De GO-regeling zal op dezelfde wijze als in Europees Nederland verruimd worden. Deze regeling is bedoeld voor grotere ondernemingen, voor leningen boven de $ 1,5 miljoen. Aan de GO-regeling zal ook in overleg met de Kamers van Koophandel extra publiciteit en voorlichting worden gegeven.
 • De in de kamerbrief van 17 maart over het noodpakket banen en economie voor Europees Nederland aangekondigde verruiming van Qredits is eveneens geldig in Caribisch Nederland.

5. Overleggen over eilandelijke belastingen
Het kabinet gaat in overleg met de bestuurscolleges van de openbare lichamen over de mogelijkheid om de invordering van eilandelijke belastingen aan ondernemers stop te zetten. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting en de opcenten op de vastgoedbelasting.

Waar kunnen particulieren en ondernemers terecht?
Financiers, met name banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij RVO  doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Voor de regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de RCN-unit SZW de aangewezen instantie. De RCN-unit SZW streeft er naar om zo snel mogelijk meer informatie en de aanvraagformulieren te publiceren op www.rijksdienstcn.com/covid-19


CORONAVIRUS: EMERGENCY PACKAGE FOR ENTREPRENEURS AND EMPLOYEES IN THE CARIBBEAN NETHERLANDS

KRALENDIJK – As in the European part of the Netherlands, there are also major concerns in the Caribbean parts of the Kingdom about the effects of the coronavirus. In Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius and Saba, a new reality of stalled activities applies. In addition, for the Caribbean parts of the Kingdom, the substantially stoppage of air traffic and cruise tourism will have major economic consequences. The consequences for small-scale societies, which rely heavily on tourism, are enormous.

Bonaire, Saba and St. Eustatius are an integral part of the Netherlands, for which there is a direct responsibility. That is why today the government decided to take exceptional economic measures for employees and companies on Bonaire, St. Eustatius and Saba, because of the coronavirus. The letter about the emergency package for employees in the Caribbean Netherlands is comparable to the letter that the Cabinet sent to the House of Representatives on March 17th regarding the European Netherlands. The structure of the letter is the same and the measures are also comparable, with adjustments to the specific situation of the Caribbean Netherlands.

The package was sent today to the House of Representatives on behalf of the Ministers of the Interior and Kingdom Relations, Economic Affairs and Climate Policy, Finance and the State Secretaries for Social Affairs and Employment, Economic Affairs and Climate Policy and Finance. Minister Raymond Knops stated on behalf of the Cabinet:

“As a Cabinet, we feel very closely involved in the situation on the islands. The effects of the coronavirus are great on Bonaire, St. Eustatius and Saba. Due to the restrictions imposed on travel, the tourism sector, on which the islands are highly dependent, is virtually “paralyzed”. This has major effect on corporate profitability and employment. This new package provides employees and companies in the Caribbean Netherlands with the necessary extra support.”

Within the autonomy of the countries of Aruba, Curaçao and St. Maarten, the responsibilities lie differently than for the Caribbean Netherlands. They too are confronted with the effects of the coronavirus: medical, social, economic and financial. Contacts with and between countries are intensive, so that we can assist each other where necessary. In the very exceptional circumstances of the moment, it is being studied whether, based on the possibilities within the Statute of the Kingdom and the exceptions in the laws and regulations, the countries can be able to cope as well as possible with the crisis.

In the very exceptional circumstances of the moment, it is being studied whether, based on the possibilities within the Statute of the Kingdom and the exceptions in the laws and regulations, the countries can be enabled to cope with the crisis as good as possible.

Appendix: Measures for the Caribbean Netherlands (St. Eustatius, Saba and Bonaire) => only for the Caribbean Netherlands

 1. Loss of wages and income

An entrepreneur who is faced with a loss of turnover (at least 20%) and as a result is unable to keep staff working, can apply for a three-month compensation from the RCN unit SZW (80% of the maximum daily wages). A scheme is chosen that is in line with the BES health insurance.

Employers making use of this emergency measure are obliged to keep their staff in service and to continue to pay them in full, for which they are therefore compensated to a considerable extent. The emergency regulation also applies to employees with a zero-hour contract or a temporary contract.

 • Extra support for independent entrepreneurs and other individuals

The Cabinet is introducing a temporary scheme to support self-employed entrepreneurs, including freelancers, so that they can continue their business. This emergency measure is comparable to the measure described above for employees. A maximum subsidy of 80% of the WML is provided for this group.

Also employees who have already lost their jobs as a result of the coronavirus can qualify for this scheme. Finally, an appeal can be made to the social relief (‘onderstand’), such as necessary costs of living arising from the special circumstances.

 • Emergency counter

The allowance referred to in the letter of March 17th, 2020, in the form of a gift for the primary need of entrepreneurs who are affected, will also be worked out in more detail for entrepreneurs in the Caribbean Netherlands.

 • Liquidity support

The measures for liquidity support for companies announced in the European Netherlands will also be extended to the Caribbean Netherlands:

 • For the Caribbean Netherlands, a possibility for special deferral of payment will be temporarily introduced for entrepreneurs who have been or will be experiencing liquidity problems as a result of the corona crisis.
 • The temporary facility under the BMKB will be opened in the Caribbean Netherlands. Because the BMKB in the Caribbean Netherlands has so far been relatively little used by banks, extra information about this instrument will be provided in consultation with the Chambers of Commerce Bonaire, St. Eustatius and Saba. Other than in the European Netherlands, the BMKB is also open to agricultural entrepreneurs, including the fishing sector and aquaculture.
 • The GO scheme will be extended in the same way as in the European Netherlands. This plan is for larger companies, for loans above $ 1.5 million. The GO scheme will also be given extra publicity and information in consultation with the Chambers of Commerce.
 • The expansion of Qredits, announced in the letter to the House of Representatives on March 17th, on the emergency package for jobs and the economy for the European Netherlands is also valid in the Caribbean Netherlands.
 • Consultation on island taxes

In consultation with the executive boards of the Public Entities, the Cabinet is discussing the possibility of ending the collection of island taxes on entrepreneurs. This particularly concerns the tourist tax and the surcharges on the property tax.

Where can private individuals and entrepreneurs go?

Financiers, in particular banks, can submit applications for the extended credit schemes (BMKB and GO) to RVO, the implementing organization of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. Entrepreneurs report this to their lender. For the tax measures entrepreneurs can contact the Tax Office Caribbean Netherland (Tax Office CN).

The RCN unit SZW is the designated body for the schemes of the Ministry of Social Affairs and Employment. The RCN unit SZW strives to publish more information and the application forms at www.rijksdienstcn.com/covid-19 as soon as possible.Share This
error: Content is protected !!