KRALENDIJK – For di 27 di mart a amplia e ordenansa di emergensia ku un prohibishon general pa evenementu. Aglomerashonnan di hende ku mas di 50 persona tampoko ta pèrmití, tantu den esfera públiko komo privá. Banda di esei ta konta ku playanan públiko di Boneiru lo no ta aksesibel mas pa gruponan di mas ku 3 persona. Kasinonan i klupnan di sèks tambe mester sera. Gezaghèber a disidí esaki riba konseho di e Eilandelijk Beleidsteam (EBT), pa protekshon di e poblashon di Boneiru kontra di e vírùs di corona. E prohibishon ta konta ku efekto inmediato te en todo kaso 30 di aprel òf e momentu ku disidí diferente. 

Gezaghèber anteriormente a tuma un kantidat di medida preventivo pa protehá e abitantenan di Boneiru kontra vírùs di corona. Un di e medidanan ei ta trata e prohibishon riba evenementunan pa mas ku 50 persona. Ta intensifiká e medida aki awor, ku un prohibishon general riba evenementu i un prohibishon riba aglomerashon di mas ku 50 hende den esfera públiko i privá, tantu paden komo den aire liber. Esaki no ta konta pa reunionnan ku ta nesesario pa e kontinuashon di institutonan, kompanianan i otro organisashonnan. Sí ta konta pa tur e reunionnan aki ku no por tin mas ku 50 persona presente i e presentenan mester (por) mantené un distansia di 1,5 meter. 

Kua establesimentunan ta será

Banda di klupnan di deporte i fitness (inkluso souna), skolnan i akohida di mucha, awor kompanianan relashoná ku sèks i kasinonan tambe mester sera na Boneiru. Establesimentunan pa kome i bebe por keda habrí solamente si nan por garantisá 1,5 meter di distansia entre klientenan i no permití mas ku 50 persona. Pa skolnan a hasi un eksepshon pa grupo 8 di e skol básiko i pa èksamen den enseñansa sekundario i avansá. Organisashonnan di akohida di mucha por keda habrí solamente pa akohida di muchanan di mayornan ku ofishinan vital. Gezaghèber ta determiná kiko ta funshonnan vital i ta regla e akohida via doñonan di trabou. 

Playanan públiko será pa gruponan

A sera e playanan públiko riba Boneiru ku efekto inmediato pa gruponan di mas ku 3 persona, ku eksepshon di famia. Ku Pasku di resurekshon na kaminda hopi hende a kuminsá ku preparashon pa bai kamper, entre otro riba e playanan. Gobièrnu ta supliká tur hende pa kita palèt i otro material ku a instalá kaba, mas lihé posibel. UITBREIDING VERBOD OP SAMENKOMSTEN EN EVENEMENTEN

KRALENDIJK – Op 27 maart is de noodverordening uitgebreid met een algeheel verbod op evenementen. Samenkomsten met meer dan 50 personen zijn ook niet toegestaan, in zowel publieke als besloten sfeer. Daarnaast geldt dat de openbare stranden van Bonaire niet meer toegankelijk zijn voor groepen van meer dan 3 personen. Ook de casino’s en seksclubs moeten dicht. Dit heeft de Gezaghebber besloten op advies van het Eilandelijk Beleidsteam (EBT), ter bescherming van de bevolking van Bonaire tegen het coronavirus. Het verbod geldt met onmiddellijke ingang tot in ieder geval 30 april of tot het moment dat anders wordt besloten. 

De gezaghebber heeft eerder een aantal preventieve maatregelen genomen om de burgers op Bonaire te beschermen tegen het Coronavirus. Een van die maatregelen betreft het verbod op evenementen voor meer dan 50 personen. Deze maatregel wordt nu aangescherpt, met een algeheel verbod op evenementen en een verbod op samenkomsten met meer dan 50 personen in publieke en besloten sfeer, zowel binnen als in de open lucht. Dit geldt niet voor bijeenkomsten die nodig zijn voor de continuering van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Wel geldt voor al deze bijeenkomsten dat er niet meer dan 50 personen bij aanwezig mogen zijn en dat de aanwezigen 1,5 meter afstand moeten (kunnen) houden. 

Welke gelegenheden gesloten

Naast sport- en fitnessclubs (incl. sauna’s ), scholen en kinderopvang, moeten nu ook seks gerelateerde bedrijven en casino’s op Bonaire sluiten. Eet- en drinkgelegenheden mogen alleen open blijven als zij 1,5 meter afstand tussen gasten kunnen garanderen en niet meer dan 50 personen toelaten. Voor scholen is een uitzondering gemaakt voor groep 8 van de basisschool en voor examens in het middelbaar- en voortgezet onderwijs. Kinderopvangorganisaties mogen enkel open blijven voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen. Wat vitale beroepen zijn bepaalt de Gezaghebber en de opvang wordt geregeld via werkgevers. 

Openbare stranden gesloten voor groepen

De openbare stranden op Bonaire zijn per direct gesloten voor groepen van meer dan 3 personen, met uitzondering van gezinnen. Met Pasen in het vooruitzicht zijn veel mensen begonnen met voorbereidingen om te gaan kamperen, onder andere op de stranden. De overheid roept iedereen op om pallets en andere materialen die al zijn geplaatst, zo spoedig mogelijk weg te halen.


EXTENSION OF BAN ON MEETINGS AND EVENTS

KRALENDIJK – From March 27 the emergency ordinance is prolonged with a general ban on events. Gatherings of more than 50 people are also banned, both in the public and in the private atmosphere. Moreover, it is noted that the public beaches of Bonaire are no longer accessible for groups of more than 3 people. The casinos and sex clubs also need to close down. This was decided by the Island Governor on the recommendation of the Island Policy Team (IPT) to protect the population of Bonaire against corona virus. The ban takes effect immediately until, in any case, April 30 or a time as otherwise decided. 

The Island Governor implemented a number of preventive measures to protect the citizens of Bonaire against corona virus. One of these measures is the ban on events for more than 50 people. This measure is now tightened, with a general ban on events and a ban on gatherings of more than 50 people in the public and the private atmosphere, both inside and in the open air. This does not apply to gatherings that are required for the continuation of institutions, businesses and other organisations. It is, however, noted that there should not be more than 50 people present at these kinds of gatherings and that those present should (be able to) keep a distance of 1.5 metres. 

What establishments are closed

Apart from sports and fitness clubs (including saunas), schools and childcare, sex-related businesses and casinos on Bonaire must now also close down. Hospitality establishments can remain open if they can guarantee a distance of 1.5 metres between guests and do not admit more than 50 people. An exception was made to schools for group 8 of the primary school and for examinations in secondary education. Childcare organisations can only remain open for the care of children of parents with vital professions. The Island Governor determines what vital professions are and the care is organised via employers. 

Public beaches closed to groups

The public beaches on Bonaire are closed with immediate effect to groups of more than 3 people, with the exception of families. With the prospect of Easter many people started preparations to go camping, including at the beaches. The government is appealing to everyone to remove pallets and other materials that have already been placed as soon as possible. 

Share This
error: Content is protected !!