KRALENDIJK – Relashoná ku inventarisashon di direktorado di Komunidat i Kuido di Entidat Públiko Boneiru te ku 23 di mart tin 225 residente di Boneiru ku a mèldu ku nan ta pegá na Hulanda òf na otro pais. Ta hasi palabrashon ku nan tokante ayudo finansiero te na momento di repatriashon. Repatriashon ta tuma lugá den etapa, moda ku tur residente ku awor ainda ta pegá na otro lugá por bai den karentena obligatorio i nan por tin akogida ku vigilansia.

Despues ku a sera espasio aéreo pa buelo di pasahero pa evitá ku e vírùs di corona lo a surgi na Boneiru tambe, residentenan di Boneiru ku tabata na Hulanda òf otro kaminda den eksterior, tambe no por a bolbe bèk. Direktorado di Komunidat i Kuido a haña enkargo di Tim di Maneho Insular (Eilandelijk Beleids Team, EBT) pa inventarisá e kantidat di persona. Te ku 23 di mart 225 boneriano a mèldu nan mes. Via registro di Asuntu Sivil a kontrolá si nan ta inskribí di bèrdè. A hasi e kontrol akí tambe pa pashènt di ZVK ku a bai den eksterior pa motibu médiko. For di 26 di mart a kuminsá yama tur hendenan akí pa inventarisá ki ayudo mester. Hopi residente a indiká ku nan no tin nodi di ayudo finansiero pero ku nan lo a preferá pa bai bèk kas mas lihé ku ta posibel.

Ta preparando repatriashon responsabel

Awe Tim di Maneho Insular (EBT) a haña konseho di RIVM relashoná ku e pregunta ku si ta responsabel pa kuminsá ku repatriashon, tambe en bista di e echo ku ainda no tin kaso di infekshon ku e vírùs na Boneiru. Dia 26 di mart segun konseho di Tim di Maneho Insular, Gezaghebber a duna enkargo pa kuminsá ku preparashon di repatriashon responsabel di residentenan di Boneiru. Manera RIVM a konsehá, repatriashon ta tuma lugá den fase, komo ku tur residente ku ta den eksterior ainda, mester haña akohida responsabel. A base di Lei di Salubridat Públiko lo obligá nan pa bai den karentena obligatorio durante 14 dia.

E Tim Operashonal di e Tim di Maneho Insular ta elaborá awor riba e kondishonnan i organisashon. Den e Tim Operashonal akí tin tantu representashon di Salubridat Públiko komo di Órden Públiko i Servisio di Seguridat. Di e forma akí E Tim di Maneho Insular (EBT) EBT ta komplasé ku deseo di e residentenan pa bini bèk, miéntras ku na mes momento ta garantisá seguridat di habitante di Boneiru.


INGEZETENEN BONAIRE KRIJGEN HULP

KRALENDIJK – Naar aanleiding van de inventarisatie door de dienst Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire hebben zich tot en met 23 maart 225 ingezetenen van Bonaire gemeld die in Nederland en in het buitenland gestrand zijn. Met hen worden afspraken gemaakt over financiële hulp tot het moment van repatriëring. Repatriëring zal gefaseerd plaatsvinden, zodat alle ingezetenen die nu nog elders zijn, in verplichte quarantaine en bewaakt opgevangen kunnen worden.

Nadat het luchtruim van Bonaire voor passagiersvluchten werd gesloten om te voorkomen dat het coronavirus zich ook op Bonaire zou manifesteren, konden ook ingezetenen van Bonaire die in Nederland of in het buitenland waren, niet terugkeren. In opdracht van het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) heeft de dienst Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam de aantallen personen geïnventariseerd. Tot en met 23 maart hebben zich 225 ingezetenen van Bonaire gemeld.

Middels het bevolkingsregister is gecontroleerd of zij werkelijk ingeschreven staan. Deze controleslag is ook gemaakt voor de ZVK-patiënten die op medische uitzending zijn. Vanaf 26 maart is gestart met het bellen van al deze mensen, om te inventariseren welke hulp nodig is. Veel ingezetenen gaven aan dat zij geen financiële hulp hoeven, maar het liefst zo snel mogelijk naar huis willen terugkeren.

Verantwoorde repatriëring wordt voorbereid

Vandaag heeft het EBT het advies ontvangen van het RIVM naar aanleiding van de vraag of het verantwoord is om te starten met de repatriëring, ook gezien het feit dat er nog geen besmettingen zijn op Bonaire. De Gezaghebber heeft op 26 maart, op advies van het Eilandelijk Beleidsteam, opdracht gegeven om te starten met de voorbereidingen van het terughalen van ingezetenen van Bonaire. Repatriëring zal op advies van het RIVM gefaseerd plaatsvinden, omdat alle ingezetenen die nu nog elders zijn, verantwoord opgevangen moeten worden. Er zal hen op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg een verplichte quarantaine van 14 dagen worden opgelegd.

Het operationele EBT werkt momenteel alle voorwaarden en organisatorische aspecten uit. In het operationele EBT zijn zowel de Publieke Gezondheid- als de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten vertegenwoordigd. Op deze wijze komt het EBT tegemoet aan de wens van ingezetenen om terug te keren, terwijl zij tegelijk de veiligheid van de inwoners van Bonaire waarborgen.


BONAIRE RESIDENTS RECEIVE AID

KRALENDIJK – As a result of the inventory by the Society and Care department of the Public Entity of Bonaire, up to and including March 23th, a total of 225 residents of Bonaire who were stranded in the Netherlands and abroad have reported themselves. Arrangements are being made with them regarding financial aid until repatriation. Repatriation will phased, so that all residents who are still elsewhere can be accommodated in mandatory and guarded quarantine.

After the airspace of Bonaire was closed to passenger flights to prevent the coronavirus from manifesting on Bonaire, residents of Bonaire who were in the Netherlands or abroad were also unable to return. Commissioned by the Island Policy Team (Eilandelijk Beleidsteam, hereafter EBT), the unit Society and Public Service of the Public Entity inventoried the number of people. Until March 23th, 225 residents of Bonaire have registered.

The civil registry has checked whether they are actually registered. This check has also been made for ZVK patients on medical transmission. From March 26th, the calling to all these people has started, to identify what help is required. Many residents indicated that they do not need financial aid, but prefer to return home as soon as possible.

Responsible repatriation is being prepared

Today, the EBT received advice from RIVM on whether it is justified to start repatriation, also taken in consideration of the fact that there are no infections yet on Bonaire. On March 26th, on the advice of the (EBT), the Island Governor ordered that preparations be made for the retrieval of residents of Bonaire. Repatriation will take place in phases on the advice of RIVM, because all residents who are still elsewhere must be sheltered responsibly. In compliance with the Public Health Act they will be required to undergo a mandatory 14-day quarantine. The operational EBT is currently working out all conditions and organizational aspects. Both the Public Health, and the Public Order and Safety Services are represented in the operational EBT. In this manner, the EBT meets the wishes of residents to return, while simultaneously guaranteeing the safety of the inhabitants of Bonaire.

Share This
error: Content is protected !!