KRALENDIJK – Mas o ménos 80 mucha vulnerabel ta na kas den un situashon insigur komo konsekuensia di e krísis di corona. Ta duna e muchanan aki akohida den un akohida di emergensia pa mucha, pa asina por tene konsiderashon ku tantu e mayornan komo e muchanan pa e preokupashonnan di kada dia. OLB, Reino i NGOnan lokal ta kolaborá pa sostené famianan ku yu den e tempu difísil aki.

Tambe pa motibu di konsekuensianan sosial ekonómiko di e krísis di corona kombiná ku e medidanan di ‘social distance’, e strès ta oumentá den hopi famia. Famianan ta haña nan ku pèrdida di entrada òf preshon èkstra pasobra nan mester kombiná trabou i yu na kas. Adulto i mucha tur ta sinti falta di nan kontaktonan sosial i posibilidatnan di rekreashon pafó di kas. Komo famia nan ta dependé di otro. Esaki ta pone ku den famianan por surgi tenshon èkstra, iritashon i eskalashon.

Mucha i famia vulnerabel
E preokupashonnan di profeshonalnan ta bai espesialmente pa mucha i famia vulnerabel ku por ehèmpel tin di hasi ku un limitashon, violensia doméstiko, kas chikí (malu), pobresa, mayornan ku adikshon òf problemátika sikiátriko. E muchanan aki tin di hasi ku un situashon na kas ku no ta seif. Normalmente skol, akohida di mucha i klup di deporte ta forma ‘lugá seif’ pa e muchanan aki, kaminda nan por ta mucha i nan por kita un ratu di e tenshon na kas. Awor ku e lugánan aki a kai afó pa e grupo di mucha vulnerabel, nan bida a bira hopi mas pisá. Ademas skol, akohida di mucha i klup hubenil hopi bia tin un funshon pa señalá tambe. Awor ku e lugánan aki a sera, e organisashonnan di ayudo ta pèrdè e muchanan vulnerabel aki for di bista mas lihé.

Akohida di mucha di emergensia

Aktualmente mas o ménos 80 mucha vulnerabel den un situashon insigur na kas ta haña akohida den e Akohida di Emergensia di Mucha, pa asina aliviá tantu e mayornan komo e muchanan. E profeshonalnan tabatin e muchanan na bista kaba. E akohida di emergensia diario pa e muchanan aki ta reglá via e tim ku tambe ta kordiná e Akohida di Emergensia di Mucha pa grupo di trabou vital i krítiko.

Mester di yudansa di un i tur

E situashon di corona ta hasi bida mas difísil pa tur hende, pa mucha tambe. Profeshonalnan ta apelá na tur hende pa yuda otro pa salbaguardiá e muchanan awor ku skol, akohida di mucha i klup hubenil a kai afó. Ofresé bo bisiña òf famia pa bo duna un man kaminda por òf rekurí na ayudo òf konseho di e organisashonnan di ayudo si bo ta kere ku ta nesesario.

Organisashonnan di ayudo ta ofresé ayudo preventivo

Pa famianan ku ta lucha ku tenshon i eskalashon, organisashonnan lokal ta ofresé sosten preventivo. Nan ta alkansabel telefónikamente den dia. Tambe nan ta prepará material di informashon ku tep pa famia ku komo konsekuensia di e situashon di corona ta lucha ku problemátika doméstiko.

Mas informashon pa famia ku yu.


OPVANG KINDEREN IN ONVEILIGE THUISSITUATIE

KRALENDIJK – Ongeveer 80 kwetsbare kinderen zitten in een onveilige thuissituatie als gevolg van de coronacrises. Deze kinderen worden opgevangen in een noodkinderopvang, zodat zowel ouders als kinderen overdag ontzien worden van de dagelijkse zorgen. OLB, Rijk en lokale NGO’s slaan handen ineen om gezinnen met kinderen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Mede door sociaal economische gevolgen van de coronacrises in combinatie met de ‘social distance’ maatregelen neemt de stress in veel gezinnen toe. Gezinnen krijgen te maken met verlies van inkomsten of extra druk doordat zij werk en kinderen thuis moeten combineren. Volwassenen en kinderen missen allen hun sociale contacten en ontspanningsmogelijkheden buiten de deur. Zij zijn als gezin op elkaar aangewezen. Dit alles maakt dat in gezinnen extra spanningen,  irritaties en escalaties kunnen ontstaan.

Kwetsbare kinderen en gezinnen

De zorgen van professionals gaan met name uit naar kwetsbare kinderen en gezinnen die bijvoorbeeld te maken hebben met een beperking, huiselijk geweld, kleine (slechte) behuizing, armoede, ouders met verslaving of psychiatrische problematiek. Deze kinderen hebben te maken met een onveilige thuissituatie. Normaliter vormen school, kinderopvang en sportclubs ‘veilige plekken’ voor deze kinderen, waar zij kind kunnen zijn en even weg van de spanning thuis. Nu deze plekken weg zijn gevallen voor de kwetsbare groep kinderen, hebben zij het extra zwaar. Bovendien hebben school, kinderopvang en jongerenclubs veelal ook een signalerende functie. Nu deze plekken gesloten zijn, raken de kwetsbare kinderen sneller uit beeld van hulporganisaties.

Noodkinderopvang

Op dit moment worden ongeveer 80 kwetsbare kinderen in een onvoldoende veilige thuissituatie overdag opgevangen in de Noodkinderopvang, om zowel ouders als kinderen te ontlasten. De kinderen waren reeds in beeld van professionals. De dagelijkse noodopvang voor deze kinderen wordt geregeld via het team dat ook de Noodkinderopvang voor vitale en kritische beroepsgroepen coördineert.

Hulp van eenieder nodig

De coronasituatie maakt het leven moeilijker voor iedereen, ook voor kinderen. Professionals roepen iedereen op om elkaar te helpen om kinderen veilig te stellen nu de school, kinderopvang en jeugdclubs zijn weg gevallen. Biedt buren of familie een helpende hand waar het kan, of schakel hulp of advies in van hulporganisaties als u denkt dat dat nodig is. 

Hulporganisaties bieden preventieve hulp

Voor gezinnen die te kampen hebben met spanningen en escalaties, bieden lokale organisaties preventieve ondersteuning. Zij zijn overdag telefonisch bereikbaar voor alle gezinnen. Ook bereiden zij voorlichtingsmateriaal voor met tips voor gezinnen die als gevolg van de coronasituatie te kampen hebben met huiselijke problematiek.

Meer informatie voor gezinnen met kinderen.


CARE FOR CHILDREN IN UNSAFE HOME SITUATIONS

KRALENDIJK – Approximately 80 vulnerable children currently live in an unsafe home situation due to the corona crisis. These children are cared for in an emergency childcare facility, so that both the parents and children are relieved of their daily worries during the daytime. The Public Entity Bonaire (OLB), the State and local NGOs join forces to support families with children during these difficult times.

Partly because of socio-economic consequences of the corona crisis in combination with the ‘social distancing’ measures, stress is increasing in many families. Families are faced with loss of income or extra pressure because they have to combine work with children at home. Adults and children alike miss their social contacts and leisure opportunities in the outside world. They are dependent on each other as a family. All of this can result in additional tensions, irritations and escalations within families.

Vulnerable children and families

Professionals are particularly concerned with vulnerable children and families who, for example, deal with a disability, domestic violence, small (poor) housing, poverty, parents with an addiction or psychiatric problems. These children are in an unsafe home situation. Normally, schools, childcare facilities and sports clubs are ‘safe places’ for these children, where they can be a kid and where they are temporarily relieved from the tensions at home. Now that these places aren’t available to this vulnerable group of children, the situation is extra heavy. Moreover, schools, childcare facilities and youth clubs often also have a signalling function. As these places are currently closed, vulnerable children are more likely to go unnoticed by aid organizations.

Emergency childcare

Currently, about 80 vulnerable children who are in an insufficiently safe home situation are cared for at an emergency childcare facility during the day to relieve both the parents and children. The professionals had these children in their sights already. The daily emergency care for these children is arranged by the team that also coordinates the emergency childcare for vital and critical professions.

Everyone’s help needed

The corona situation makes life more difficult for everyone, including children. Professionals call on everyone to help each other to safeguard children now that schools, childcare facilities and youth clubs are unable to do so. Offer your neighbour or family a helping hand where possible or get help or advice from aid organizations if you think it is needed. 

Aid organizations offer preventative help

Local organizations provide preventative support to families who deal with tensions and escalations. They can be reached by phone during the day. These organizations also prepare information with tips for families who are faced with domestic problems as a result of the corona situation.

More information for families with children.

Share This
error: Content is protected !!