KRALENDIJK – Organisashonnan lokal di ayudo i hopi boluntario na Boneiru aktualmente ta suministrando alimento pa aproksimadamente 680 kas di famia. Ekspektativa ta ku e kantidat aki lo sigui oumentá dor di e krísis di corona. P’esei gobièrnu ta ofresé sosten èkstra pa e kasnan di famia mas vulnerabel, banda di e pakete di emergensia ku provishon di entrada.

Ku e esfuersonan eksesivo di organisashonnan di ayudo lokal i boluntarionan, ta ofresé ayudo di emergensia na famianan mas vulnerabel na Boneiru. Aktualmente, alrededor de 680 kas di famia ku ta sufri di eskases di kuminda pa motibu di pobresa ta risibí sosten. Ta trata di aproksimadamente 480 kas di famia ku yu i 200 kas di famia sin yu. Durante e último simannan nan a risibí entre otro:

 • 400 pakete di higiena ku material edukativo pa personanan poko alfabetisá
 • Pakete di kuminda mensualmente pa tur kas di famia den nesesidat, ku nesesidatnan básiko manera aros, pasta, zeta, berdura den bleki i tin ora tambe berdura fresku
 • Pakete di desayuno semanal pa kasnan di famia ku yu, ku anteriormente tabata risibí esaki via di skol
 • Mínimalmente un biaha pa siman kuminda kayente pa e kasnan di famia mas urgente, suministrá a traves di hopi inisiativa privá i akshonnan di restorantnan.

E ekspektativa ta ku e kantidat di kas di famia ku ta sak bou di linia di pobresa i ku lo mester di  ayudo ku alimentashon, lo sigui oumentá a konsekuensia di e krísis di corona. P’esei, banda di e pakete di emergensia ku provishonnan di entrada, gobièrnu lo ofresé ayudo adishonal na e kasnan di famia mas vulnerabel.

E ayudo aki ta konsistí di sosten finansiero pa suministrá pakete di kuminda, pa asina tur kas di famia den pèrtá risibí un pakete di kuminda ku produktonan básiko. Banda di esaki OLB ta kordiná e suministrashon di alimento a traves di tur e diferente inisiativanan di ayudo lokal i ta brinda apoyo material pa kasnan di famia den nesesidat.

Kasnan di famia òf personanan ku, apesar di e areglonan di entrada i sosten den nan serkania, no tin sufisiente sèn pa kuminda, por apliká pa un pakete di kuminda via yudami@bonairegov.com òf 0800 – 1351 (grátis).

Nina den Heyer: “Pa superá e tempu difísil aki, nos mester keda mira otro. Tur forma di yudansa ta esensial. Nos ta pará huntu den e krísis aki. E hendenan mas vulnerabel tambe mester por keda kome. Esaki OLB ke salbaguardiá huntu ku gobièrnu di Reino  banda di e areglonan di entrada i e esfuersonan eksesivo di e boluntarionan i ayudo for di henter e isla. Huntu nos ta pone skouder bou di e krísis aki. Huntu kontra corona!”

Apoyo adishonal pa kasnan di famia den nesesidat
Kasnan di famia den nesesidat por bini na remarke ku pago di gastunan fiho manera hür, kuenta di WEB òf di internèt. Mayornan ku yu ku ta bai skol pero ku no tin konekshon di internèt na kas, por bini na remarke pa un konekshon di internèt. Ta paga e sèn direktamente na e provedor.


Persona ku mester di ayudo ku pakete di kuminda òf apoyo ku pagamentu di hür, kuenta di WEB òf di internèt, por mèldu via e-mail yudami@bonairegov.com of yama 0800 – 1351 (grátis). Por fabor spesifiká bo pregunta pa ayudo i inkluí bo nòmber, adrès i number di telefòn.


VOEDSELHULP VOOR DE MEEST KWETSBARE HUISHOUDENS

KRALENDIJK – Lokale hulporganisaties en vele vrijwilligers op Bonaire voorzien op dit moment ongeveer 680 huishoudens van voedsel. De verwachting is dat dit aantal door de coronacrises verder gaat toenemen. Daarom biedt de overheid extra ondersteuning voor de meest kwetsbare huishoudens, in aanvulling op het noodpakket met inkomensvoorzieningen.

Met de tomeloze inzet van lokale hulporganisaties en vrijwilligers wordt op Bonaire noodhulp geboden aan de meest kwetsbare huishoudens. Op dit moment worden als gevolg van armoede ongeveer 680 huishoudens ondersteund die te kampen hebben met voedseltekorten. Het gaat om ongeveer 480 gezinnen met kinderen en 200 huishoudens zonder kinderen. De afgelopen weken ontvingen deze huishoudens onder andere:

 • 400 hygiëne-pakketten met voorlichtingsmateriaal voor laag geletterden
 • Maandelijks voedselpakket voor alle huishoudens in nood, met basisbenodigdheden zoals rijst, pasta, olie, blikgroenten en soms ook verse groenten
 • Wekelijkse ontbijtpakket voor gezinnen met kinderen, die dat voorheen via school kregen.
 • Minimaal eenmaal per week een warme maaltijd voor de meest urgente huishoudens, verstrekt via vele particuliere initiatieven en acties door restaurants.

De verwachting is dat het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens zakt en aangewezen is op voedselhulp, verder gaat toenemen als gevolg van de coronacrises. Daarom biedt de overheid in aanvulling op het noodpakket met inkomensvoorzieningen, extra hulp aan de meest kwetsbare huishoudens.

Deze hulp bestaat uit financiële ondersteuning voor het verstrekken van voedselpakketten, zodat alle huishoudens in nood een voedselpakket met basisbenodigdheden krijgen. Daarnaast coördineert OLB de voedselverstrekking door alle verschillende lokale hulpinitiatieven en biedt aanvullende materiele steun voor huishoudens in nood.

Huishoudens of personen die, ondanks de inkomensregelingen en ondersteuning uit hun directe omgeving, niet genoeg geld hebben voor eten, kunnen zich voor een voedselpakket melden via yudami@bonairegov.com of 0800 – 1351 (gratis).

Nina den Heyer: “Om deze moeilijke tijd door te komen, moeten we naar elkaar om blijven kijken. Alle vormen van hulp zijn van essentieel belang. Wij staan samen in deze crises. Ook de meest kwetsbare mensen moeten kunnen blijven eten. Dit wil OLB samen met de Rijksoverheid waarborgen in aanvulling op de inkomensregelingen en de tomeloze inzet van vrijwilligers en hulp vanuit het hele eiland. Wij zetten samen onze schouders onder deze crises. Samen tegen corona!”

Aanvullende steun voor huishoudens in nood

Huishoudens in nood kunnen in aanmerking komen voor steun bij het betalen van vaste lasten zoals huur, WEB- of internetrekening. Ouders met een schoolgaand kind zonder internetaansluiting thuis, komen in aanmerking voor een internetaansluiting. De benodigde financiële middelen worden rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier.Mensen kunnen zich voor een voedselpakket of ondersteuning bij betalen van huur, WEB of internetrekening melden via yudami@bonairegov.com of 0800 – 1351 (gratis). Vermeld alstublieft uw hulpvraag, naam, adres en uw telefoonnummer.


FOOD AID FOR THE MOST VULNERABLE HOUSEHOLDS

KRALENDIJK – Local aid organizations and many volunteers in Bonaire currently provide food to approximately 680 households. This number is expected to increase further due to the corona crises. That is why the government offers extra support for the most vulnerable households, in addition to the emergency package with income provisions.

With the boundless efforts of local aid organizations and volunteers, emergency aid is offered to the most vulnerable households on Bonaire. Currently, around 680 households suffering from food shortages as a result of poverty, are supported. This concerns approximately 480 families with children and 200 households without children. In recent weeks, these households have received, among other things:

 • 400 hygiene packages with information material for low-literate persons
 • Monthly food package for all households in need, with basic supplies such as rice, pasta, oil, canned vegetables and sometimes fresh vegetables
 • Weekly breakfast package for families with children, who previously received this through school.
 • A hot meal at least once a week for the most urgent households, provided through many private initiatives and actions by restaurants.

The number of households that fall below the poverty line and are dependent on food aid is expected to increase further as a result of the corona crises. Therefore, in addition to the emergency package with income provisions, the government offers extra help to the most vulnerable households.

This assistance consists of financial support for the provision of food packages, so that all households in need receive a food package with basic supplies. In addition, OLB coordinates food distribution through all the different local relief initiatives and provides additional material support for households in need.

Households or persons who, despite the income schemes and support from their immediate environment, do not have enough money for food, can register for a food package at yudami@bonairegov.com or 0800 – 1351 (free).

Nina den Heyer: “To get through this difficult time, we have to keep looking at each other. All forms of aid are essential. We stand together in these crisis. Even the most vulnerable people should be able to continue to eat. OLB wants to guarantee this together with the national government in addition to the income schemes and the unbridled deployment of volunteers and aid from all over the island. We work together to support these crisis. Together against corona! ”

Additional support for households in need

Households in need can qualify for support when paying fixed costs such as rent, WEB or internet bills. Parents with a school-going child without an internet connection at home are eligible for an internet connection. The necessary financial resources are transferred directly to the supplier.

People can register for a food package or support when paying rent, WEB or internet bill via yudami@bonairegov.com or 0800 – 1351 (free). Please state your request for help, name, address and telephone number.

Share This
error: Content is protected !!