KRALENDIJK – E komportashonnan kastigabel ku ta okurí mas tantu bou di hóben na Hulanda Karibense ta ladronisia i kore outo sin reibeweis. Esaki ta sali for di investigashon di e Sentro di Investigashon i Dokumentashon Sientífiko (WODC, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum). Organisashonnan den e kadena penal ta positivo tokante e introdukshon di e derecho penal hubenil na Hulanda Karibense. Ku esaki ta skohe pa un enfoke pedagógiko serka persona hubenil ku ta kometé echo kastigabel.

Pa prepará pa e introdukshon di e derecho penal hubenil na Hulanda Karibense WODC a investigá e índole i grandura di e echonan kastigabel ku menornan di edat i adultonan hóben tabata kometé na 2018. Tabata trata di un total di 105 persona hubenil den e gruponan di edat di 12-18 i 18-21 aña, ku a haña nan den kontakto ku hustisia. E echonan kastigabel ku ta okurí mas tantu ta ladronisia i kore sin reibeweis. Pa mas di mitar di e personanan hubenil tabata e promé bia ku nan a bini den kontakto ku hustisia.

For di e investigashon di WODC ta sali tambe ku organisashonnan den e kadena penal ta positivo tokante e introdukshon di derecho penal hubenil na e islanan BES. Derecho penal hubenil ta ofresé mas posibilidat pa duna persona hubenil bon yudansa i guia. Asina partnernan den e kadena tambe a prepará kaba pa e ehekushon di derecho penal hubenil, por ehèmpel siguiendo kurso i training.

Derecho penal hubenil: stimulá hóben pa un kambio positivo di kondukta

Ounke e derecho penal aktual na Hulanda Karibense tin stipulashon ekstraordinario pa hóben te diesocho aña, ainda no ta eksistí derecho penal hubenil separá. Esaki regularmente ta kousa ku hóbennan ta haña e mesun kastigu ku adulto òf ku no ta trata kasonan di hubentut mas aleu. Asina e hóbennan no ta haña e guia adekuá pa evitá ripitishon.

Ku e introdukshon di derecho penal hubenil lo bini mas posibilidat ku ta kuadra ku hóben pa dil ku kondukta kastigabel. E preparashonnan pa esaki ta den ful swin. Ta ferwagt ku e aña aki mes lo introdusí derecho penal hubenil na Hulanda Karibense. Ku esaki lo afiliá na e puntonan di salida di e Tratado Internashonal di Derecho di Mucha (IVRK).

Karakterístiko pa derecho penal hubenil ta e enfoke pedagógiko i e ‘despacho fuera di hustisia’ pa delito leve, komparabel ku e kastigu Halt na Hulanda Oropeo. Esaki ke men ku un kastigu pa un delito leve manera destrukshon, falta skol òf kore outo sin reibeweis tin un karakter edukativo. Ta despachá e kastigu aki pafó di korte, pa asina e hóben no haña un ‘strafblad’ mesora. Un medida di kastigu asina tin e meta sí pa influensiá e kondukta positivamente, mehorá e ambiente di e persona hubenil i evitá ripitishon di kondukta kriminal.

Den kaso di delito pisá por imponé detenshon hubenil. Esei ta un kastigu di prizòn pa hóben i lo sosodé solamente komo último rekurso, si no tin otro posibilidat.


PEDAGOGISCH JEUGDSTRAFRECHT VOOR CARIBISCH NEDERLAND IN VOORBEREIDING

KRALENDIJK – De meest voorkomende strafbare gedragingen onder jeugdigen in Caribisch Nederland zijn diefstal en rijden zonder rijbewijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Organisaties in de strafrechtketen zijn positief over de invoering van het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland. Hiermee wordt gekozen voor een opvoedkundige aanpak bij jeugdigen die strafbare feiten plegen.

Ter voorbereiding op de invoering van het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland deed het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar de aard en omvang van de strafbare feiten die door minderjarigen en jongvolwassenen werden gepleegd in 2018. In totaal ging het om 105 jeugdigen in de leeftijdsgroepen van 12-18 en 18-21 jaar, die te maken kregen met justitie. De meest voorkomende strafbare feiten zijn diefstal en rijden zonder rijbewijs. Voor meer dan de helft van de jeugdigen was het de eerste keer dat zij in aanraking kwamen met justitie.

Uit het WODC onderzoek komt ook naar voren dat organisaties in de strafrechtketen positief staan tegenover de invoering van het jeugdstrafrecht op de BES-eilanden. Jeugdstrafrecht biedt meer mogelijkheden om jeugdigen goede hulp en begeleiding te bieden. Ketenpartners hebben zich al voorbereid op de uitvoering van het jeugdstrafrecht, bijvoorbeeld door cursussen en trainingen te volgen.

Jeugdstrafrecht: jongeren stimuleren tot positieve gedragsverandering

Hoewel het huidige strafrecht in Caribisch Nederland bijzondere bepalingen heeft voor jongeren tot achttien jaar, bestaat er nog geen apart jeugdstrafrecht. Dit leidt er regelmatig toe dat jongeren op dezelfde manier gestraft worden als volwassenen of dat jeugdzaken niet verder behandeld worden. Hierdoor krijgen jongeren niet de juiste begeleiding om herhaling te voorkomen.

Met de introductie van het jeugdstrafrecht komen er meer op jongeren afgestemde mogelijkheden om strafbaar gedrag aan te pakken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Naar verwachting wordt het jeugdstrafrecht nog dit jaar ingevoerd in Caribisch Nederland. Hiermee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het kinderrechtenverdrag (IVRK).

Kenmerkend voor het jeugdstrafrecht is de pedagogische aanpak en de ‘buitengerechtelijke afdoening’ voor lichte delicten, vergelijkbaar met de Halt-straf in Europees Nederland. Dit betekent dat een straf voor een licht delict zoals vernieling, schoolverzuim of rijden zonder rijbewijs, een opvoedend karakter heeft. Deze straf wordt buiten de rechtszaal afgehandeld, zodat een jongere niet direct een strafblad krijgt. Wel heeft zo’n strafmaatregel het doel om het gedrag op een positieve manier te beïnvloeden, de omgeving van de jeugdige te verbeteren en herhaling van crimineel gedrag te voorkomen.

Bij zware delicten kan jeugddetentie opgelegd worden. Dat is een gevangenisstraf voor jongeren en zal alleen voorkomen als uiterste middel, als er geen andere mogelijkheden zijn.


PEDAGOGIC JUVENILE JUSTICE FOR THE CARIBBEAN NETHERLANDS IN THE PIPELINE

KRALENDIJK – The most frequently occurring criminal behaviour among young people in the Caribbean Netherlands is theft and driving without a driving license. This has emerged from research conducted by the Research and Documentation Centre (WODC). Organizations in the criminal justice chain are positive about the implementation of juvenile criminal law in the Caribbean Netherlands. In this respect a pedagogic approach is chosen for juveniles who commit criminal offenses.

In preparation for the implementation of juvenile criminal law in the Caribbean Netherlands, the Research and Documentation Centre (WODC) conducted research on the nature and scope of crimes committed by minors and adolescents in 2018. In total it regarded 105 juveniles in the age groups of 12-18 and 18-21 years who had dealings with the criminal justice system. The most frequently occurring criminal offenses are theft and driving without a driving license. For more than half of the juveniles it was the first time that they had dealings with the criminal justice system.

The WODC research also shows that organizations in the criminal justice chain are positive about the implementation of juvenile justice on the BES Islands. Juvenile criminal law offers more options to provide young people good assistance and counselling. Chain partners have already initiated preparations for the implementation of juvenile criminal law, for instance by following courses and training.

Juvenile justice: encouraging young people to adopt positive behavioural change

Although the current criminal law in the Caribbean Netherlands has special provisions for young people up to the age of eighteen, there is no separate juvenile criminal law yet. This regularly leads that young people are being punished in the same manner as adults or that juvenile cases are not handled further. As a result, young people do not receive proper guidance to prevent recidivism. 

With the introduction of juvenile criminal law, there will be more options to handle criminal behaviour in a manner that is more in line with young people. The preparations for this are in full swing. It is expected that juvenile criminal law will be implemented in the Caribbean Netherlands this year. This is in line with the principles of the Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

Characteristic of juvenile criminal law is the pedagogic approach and the ‘out-of-court settlement’ for minor crimes, comparable to the Halt sentence in the European Netherlands. This means that a sentence for a minor criminal offense such as vandalism, school absenteeism or driving without a driving license, is of a pedagogic nature. This sentence is handled outside the courtroom of court so that a young person does not immediately have a criminal record. Such a punitive measure does, however, have the aim of positively influencing the behaviour, improving the environment of the juvenile and preventing repetition of criminal behaviour.

Juvenile detention can be imposed for serious criminal offenses. This is a prison sentence for young people and will only occur as a last resort, when there are no other options.

Share This
error: Content is protected !!