KRALENDIJK – Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) a tene su promé evento di Interkambio Anual di Junior Ranger di 25 pa 29 di òktober 2019, komo parti di su enfoke nobo pa koperashon entre e organisashonnan di maneho di parke na e seis islanan di Karibe Hulandes. DCNA a kaba di finalisá nan reportahe di evaluashon ku ta duna un bista general di e evento emoshonante i eksitoso i ku a saka lèsnan balioso pa e siguiente edishon. Empoderá hóben pa ta entusiasmá i kargá di konosementu tokante naturalesa ta esensial pa preservashon di e naturalesa espektakular denter di Karibe Hulandes.

E Interkambio Anual di Junior Ranger 2019 tabata na promé lugá i prinsipalmente un programa piloto, komo ku e tempu entre e idea i su ehekushon tabata kòrtiku (kuater luna). Esaki tabata un reto pa loke ta trata tantu su organisashon komo su fondo. Na nòmber di e tim di DCNA, nos ke ekstendé alabes nos gratitut sinsero na e personanan ku a kordiná e evento. E evento akí tabata un éksito grásias na e tremendo esfuersonan di parti di Sietske van der Wal i Natasha Silva (FPNA), Roxanne Liana Francisca, Xenah Cicilia, i Maria-Guanela Sluis (Stinapa), i Emeray Neuman-Martha (DCNA). Masha danki pa tur loke boso ta hasi pa e hóbennan den edukashon di naturalesa.

Pa DCNA su konvenshon anual 2019, a saka invitashon pa partisipantenan di 12-13 aña di edat di tur seis isla di Hulanda Karibense pa tuma parti na e Interkambio di Junior Ranger ku tabatin e tema spesial: Konservashon Marino i na Kosta. Pa representá Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), STINAPA Bonaire, CARMABI na Kòrsou, Saba Conservation Foundation, Curaçao Sea Aquarium, Saba Nature Education i St. Maarten Nature Foundation, a invitá kuater teenager ku a selektá pa kada isla i a trese nan huntu na e konvenshon. Postcode Loteria di Hulanda a supsidiá di forma generoso DCNA su aktividatnan. Grásias na kofinansiamentu di Rabobank, World Wildlife Fund for Nature (WWF-NL), sosten di Warehouse supermarket i STINAPA Bonaire, a organisá e programa, ku dos anochi di estadia, ekskurshon den fèlt i tayernan na Parke Nashonal Washington Slagbaai. Na total, 20 Hóben Embahador di Naturalesa i 5 lider adulto (i 3 kordinadó) a tuma parti na e evento di interkambio huntu ku ademas tres Junior Rangers di STINAPA ku mas eksperensia– kende ku nan edat un tiki mas haltu di 15-18 aña a partisipá komo lider di grupo di edat hóben durante sierto aktividat.

E Interkambio Anual di Junior Ranger 2019 a duna prueba di ta un eksperensia úniko ku a duna e partisipantenan e oportunidat di siña di kada unu su retonan di naturalesa i konservashon, i tambe krea eksperensia memorabel konhuntamente. E ‘kampamentu’ a finalisá ku un presentashon di kalidat haltu ku a kompilá e konosementu ku e hóbennan a atkirí, a diskutí lèsnan ku nan a haña i alabes kon nan lo ke bai inisiá akshon huntu ku e respektivo organisashon lokal na nan isla.

E esensia di partisipashon di e hóbennan ta kuminsá ku e noshon ku muchanan no ta pasivo òf no por yuda i ta sin kapasidat. Sinembargo, e esensia ta rekonosé muchanan komo kapabel i personanan ku ta komuniká aktivamente i kende ta partisipá i ta embolbí den (e selekshon i diseño di) aktividat ku ta afektá mehorashon di nan bienestar general, inkluso nan medio ambiente. E tipo di partisipashon akí ta tuma lugá entre mucha ku e organisashon/instituto i horizontalmente entre e muchanan mes pa medio di prosesonan enfoká riba interakshon di mucha pa mucha. Relashon di mucha ku naturalesa ta e yabi pa un futuro duradero pa e islanan di Hulanda Karibense.

Pa mas informashon wak e reportahe di evaluashon, https://www.dcnanature.org/wpcontent/uploads/2020/07/JRE-Report-Online.pdf


KINDEREN VERBINDEN MET NATUUR TUSSEN DE NEDERLANDS CARIBISCHE EILANDEN

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft op 25-29 oktober 2019 haar eerste Jaarlijkste Junior Ranger Uitwisselingsprogramma georganizeerd, als onderdeel van de nieuwe aanpak voor de samenwerking tussen de parkbeheerorganisaties op de zes eilanden van de Nederlandse Cariben. DCNA heeft zojuist een evaluatierapport afgerond, dat een overzicht geeft van dit succesvolle evenement en waardevolle lessen voor de volgende editie. Kinderen enthousiasmeren en goed informeren over de natuur is van cruciaal belang voor het behoud van de spectaculaire natuur in het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk.

Het Junior Ranger Uitwisselingsprogramma van 2019 was in de eerste plaats een proefprogramma, omdat de tijd tussen het idee en de uitvoering kort was (vier maanden). Dit was een uitdaging voor zowel de organisatie als de financiering. Namens het DCNA-team willen we onze grote dank betuigen aan degenen die het evenement hebben gecoördineerd. Dit evenement was een succes dankzij de enorme inspanningen van Sietske van der Wal en Natasha Silva (Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)), Roxanne Liana Francisca, Xenah Cicilia en Maria-Guanela Sluis (STINAPA-Bonaire) en Emeray Neuman-Martha (DCNA). Bedankt voor alles wat jullie doen voor de jeugd in het natuuronderwijs.

Voor de jaarlijkse DCNA-conventie in 2019 werden 12-13-jarige jeugddeelnemers van de zes NederlandsCaribische eilanden uitgenodigd om deel te nemen aan het Junior Ranger Uitwisselingsprogramma met het thema: Mariene- en Kustbescherming. De eilanden werden vertegenwoordigd door Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), STINAPA Bonaire, CARMABI op Curaçao, Curaçao Sea Aquarium, Saba Conservation Foundation, Saba Nature Education en St. Maarten Nature Foundation. Per eiland werden vier tieners geselecteerd en bij elkaar gebracht op Bonaire. De activiteiten van DCNA worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Dankzij cofinanciering van de Rabobank, Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), STINAPA Bonaire en steun van Warehouse Bonaire supermarkt , kon het programma plaats vinden, met twee overnachtingen, excursies in het veld en workshops in het Washington Slagbaai National Park. In totaal namen 20 jeugd natuur ambassadeurs en 5 volwassen begeleiders (en 3 coördinatoren) deel aan het uitwisselingsevenement, evenals drie meer ervaren STINAPA Junior Rangers -15-18 jaar, die hielpen bij verschillende activiteiten.

Het Junior Ranger Uitwisselingsprogramma van 2019 bleek een unieke ervaring waarbij de jeugddeelnemers de kans kregen om meer over elkaars natuur- en natuurbeschermingsuitdagingen te leren en samen onvergetelijke ervaringen te creëren. Het ‘kamp’ eindigde met presentaties waarin de opgedane kennis van de jongeren werd overgedragen, de geleerde lessen besproken werden en hoe ze samen met de respectieve lokale organisaties op hun thuiseilanden verdere actie wilden ondernemen.

Het principe van participatie van de jeugd begint met het idee dat kinderen niet passief of hulpeloos en zonder capaciteit zijn. Dit principe erkent kinderen als bekwame en actieve communicatoren die deelnemen aan en betrokken zijn bij (de selectie en opzet van) activiteiten die van invloed zijn op de verbetering van hun algemeen welzijn, inclusief hun omgeving. Deze vorm van participatie vindt verticaal plaats tussen kinderen en de organisatie/instelling en horizontaal tussen de kinderen onderling via processen gericht op kind-op-kind interactie. De relatie van kinderen met de natuur is de sleutel tot een duurzame toekomst voor de NederlandsCaribische eilanden.

Voor meer informative, zie het evaluatie rapport: https://www.dcnanature.org/wpcontent/uploads/2020/07/JRE-Report-Online.pdf


CONNECTING CHILDREN TO NATURE WITHIN THE DUTCH CARIBBEAN

KRALENDIJK – The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) initiated its first Junior Ranger Annual Exchange event on 25- 29 October 2019, as part of the new approach for the cooperation between the park management organizations in the six islands of the Dutch Caribbean. DCNA just finalized their evaluations report that provides an overview of this successful event and valuable lessons-learned for the next edition. Empowering kids to be excited and knowledgeable about nature is critical for the preservation of the spectacular nature within the Dutch Caribbean.

The 2019 Junior Ranger Exchange was first and foremost a pilot program, as the time span between the idea and execution was short (four months). This was a challenge for both the organization and the funding. On behalf of the DCNA team, we would also like to extend our sincere thanks to those who coordinated the event. This event was a success due to the tremendous efforts made by Sietske van der Wal and Natasha Silva (Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)), Roxanne Liana Francisca, Xenah Cicilia, and Maria-Guanela Sluis (STINAPA Bonaire), and Emeray Neuman-Martha (DCNA). Thank you for all that you do for the youth in nature education.

For the 2019 DCNA annual convention, 12-13 year old youth participants from the six Dutch Caribbean islands were invited to join the Junior Ranger Exchange with the special theme: Marine and Coastal Conservation. To represent Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), STINAPA Bonaire, CARMABI on Curaçao, Curaçao Sea Aquarium, Saba Conservation Foundation, Saba Nature Education and St. Maarten Nature Foundation, four teenagers were selected per island and brought together at the convention. DCNA’s activities are generously supported by the Dutch Postcode Lottery. Thanks to co-financing of the Rabobank, World Wildlife Fund for Nature (WWF-NL), STINAPA Bonaire and support from Warehouse supermarket, the program was organized, with two overnight stays, field excursions and workshops in the Washington Slagbaai National Park. In total, 20 Youth Nature Ambassadors and 5 adult leaders (and 3 coordinators) were part of the exchange event as well as three more experienced STINAPA Junior Rangers – whom at a slightly older age of 15-18 years functioned as peer leaders during certain activities.

The 2019 Junior Ranger Exchange proved to be a unique experience in which the youth participants had the opportunity to learn about each other’s nature and conservation challenges, as well as create memorable experiences together. The ‘camp’ ended with a ‘high profile’ presentation which conferred the youth’s acquired knowledge, discussed lessons learnt as well as how they wanted to initiate further action together with the respective local organizations on their home islands.

The principle of participation of the youth begins with the notion that children are not passive or helpless and without capacity. Rather, this principle recognizes children as capable and active communicators who participate and are involved in (the selection and design of) activities that affect the improvement of their general welfare, including their environment. This type of participation occurs vertically between children and the organization/institution and horizontally between the children themselves through processes focused on child-to-child interaction. Children’s relationship with nature is key to a sustainable future for the Dutch Caribbean islands.

For more information see the evaluations report: https://www.dcnanature.org/wpcontent/uploads/2020/07/JRE-Report-Online.pdf

Share This
error: Content is protected !!