AMSTERDAM/KRALENDIJK – Sekretario di estado Van Veldhoven ta bai yuda Boneiru ku un mihó maneho di desperdisio. E isla a haña 2,78 mion euro na ayudo finansiero pa entre otro mas rekohementu di sushi separá. Na Boneiru na e momentunan akí ainda ta depositá 88% di e sushi. Esaki no ta bon pa medioambiente i no ta tene kuenta ku futuro. Pa yuda e isla rekohé i resiklá mas sushi separá, ta finansiá entre otro trùknan di sushi i un mashin di pèrs pa rekohementu separá di desperdisio komersial. Tambe ta mehorá rekohementu di desperdisio chikitu i peligroso, manera bateria i fèrf. Banda di esei ta investigá kon por amplia rekohementu separá di sushi di kas.

Van Veldhoven: “Depositá sushi no ta un ruta ku ta tene kuenta ku futuro. Ni pa medioambiente, ni pa un isla salú. Na Boneiru tambe nos lo traha riba un ekonomia sirkular, den kua nos ta resiklá i bolbe hasi uso di sushi mas tantu posibel. Pa loke ta trata esaki a hasi un bon komienso, ku entre otro e kayanan di medioambiente i ménos plèstik desechabel, pero ainda tin hopi kos ku mester sosodé tambe. Nos lo sigui sostené Hulanda Karibense den esaki. E trùknan di sushi, mashin di pèrs i esfuerso pa rekohementu di sushi di kas separá, na e momentunan akí ta pasonan nesesario pa un Boneiru mas limpi.”

Gezaghèber Edison Rijna di Boneiru: “E sosten ku Boneiru ta risibí di ministerio di I&W pa mehorá e maneho di desperdisio ta un ehèmpel fantástiko di koperashon entre Boneiru i Gobièrnu Sentral. Ku e aporte ku sekretario di estado Van Veldhoven a primintí, nos por dal un siguiente paso riba e kaminda pa un Boneiru limpi  i liber di sushi. Asina ta duna Selibon oportunidat pa kontribuí ku un granito importante na nos ambishon pa bira un Blue Destination. Nos ta masha agradesido na sekretario di estado Van Veldhoven pa su kompromiso.”

Rekohementu separá

Riba e isla ya ta kolektá papel i karton, plèstik, glas i metal (entre otro bleki) di hopi empresa separá pa resiklahe. Pa sushi di kas e intenshon ta pa laga e kolektamentu separá akí kana mas mihó. Esaki ta eksigí por ehèmpel reorganisashon di e sentro di sushi i mas informashon spesífiko na habitantenan. Ta spera e plannan i nan ehekushon den 2021.

Fin na plèstik desechabel

Aña pasá Van Veldhoven tabata na Boneiru pa entre otro sera un sitio ilegal grandi di tira sushi i pa hasi palabrashonnan tokante ponementu di un paro pokopoko na plèstik desechabel na Hulanda Karibense entrante 2021. Na e momentunan akí ta poniendo un último man na un konsepto di ordenansa pa prohibishon di e promé sinku produktonan sintétiko pa uso un bia so.

E kampaña di konsientisashon pa esaki ta kuminsá fin di e luna akí. Ménos plèstik desechabel ta un paso importante pa tene e islanan limpi, pa evitá e asina yamá ‘sòpi di plèstik’ i asina tambe protehá naturalesa i koral rònt di e islanan.

Evitá daño na medioambiente

Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa ta duna sosten na maneho di medioambiente na Hulanda Karibense (Boneiru, Sint-Eustatius i Saba). Akibou ta kai tambe, hasi e maneho di desperdisio mas duradero. Pa ehekushon di esaki a primintí un suma total di 10 mion euro na sosten finansiero pa e periodo 2013-2023. Banda di e sosten pa mihó maneho di desperdisio, ku sosten di e ministerio a traha riba rekohementu i almasenamentu responsabel di zeta sushi di mas òf ménos 30 kompania. Awor ku BOPEC, e terminal grandi di zeta, no por hasi esaki mas, Boneiru di e forma akí por evitá daño konsiderabel na medioambiente. Tambe ta duna sosten pa traha leinan ambiental moderno, ta bin un punto di informashon pa empresario i un investigashon di presensia di krema solar dañino (pa refnan di koral).


STIENTJE VAN VELDHOVEN: STEUN VOOR SCHONER BONAIRE

AMSTERDAM/KRALENDIJK – Staatssecretaris Van Veldhoven gaat Bonaire helpen met beter afvalbeheer. Het eiland heeft 2,78 miljoen euro aan financiële steun toegekend gekregen voor onder andere meer gescheiden inzameling van afval. 88% van het afval wordt op Bonaire nu nog gestort. Dat is niet goed voor het milieu en niet toekomstbestendig. Om het eiland te helpen meer gescheiden in te zamelen en te recyclen, worden onder andere afvaltrucks en een persmachine voor gescheiden inzameling van bedrijfsafval gefinancierd. Ook wordt de inzameling van klein gevaarlijk afval, zoals batterijen en verf, verbeterd. Daarnaast wordt onderzocht hoe gescheiden inzameling van huishoudelijk afval uitgebreid kan worden.

Van Veldhoven: “Afval storten is geen toekomstbestendige route. Niet voor het milieu, niet voor een gezond eiland. Ook op Bonaire zullen we toewerken naar een circulaire economie waarin we zoveel mogelijk afval recyclen en hergebruiken. Daar is een goed begin mee gemaakt, met onder andere milieustraten en minder wegwerpplastics, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. We zullen Caribisch Nederland hierin blijven steunen. Deze afvaltrucks, persmachine en toewerken naar gescheiden inzameling van huishoudelijk afval zijn nu nodige stappen voor een schoner Bonaire.”

Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire: “De steun die Bonaire van het ministerie van I&W krijgt om het afvalbeheer te verbeteren is een fantastisch voorbeeld van samenwerking tussen Bonaire en het Rijk. We kunnen met de door staatssecretaris Van Veldhoven toegezegde bijdrage weer een volgende stap zetten op weg naar een afvalvrij en schoon Bonaire. Selibon wordt zo in staat gesteld een belangrijk steentje bij te dragen aan onze ambitie een Blue Destination te worden. Wij zijn staatssecretaris Van Veldhoven bijzonder erkentelijkheid voor haar betrokkenheid.”

Gescheiden inzameling

Op het eiland worden papier en karton, plastic , glas en metalen (waaronder blik) van veel bedrijven al apart ingezameld voor recycling. Voor huishoudelijk afval is het de bedoeling dat deze gescheiden inzameling beter van de grond komt. Dit vraagt bijvoorbeeld herinrichting van het afvalcentrum en meer gerichte voorlichting aan bewoners. De plannen en uitrol hiervan worden in 2021 verwacht.

Einde aan wegwerpplastic

Vorig jaar was Van Veldhoven op Bonaire om onder meer een grote, illegale stortplaats te sluiten en om afspraken te maken over het uitfaseren van wegwerpplastic in Caribisch Nederland in 2021. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de concept verordening voor het verbod van de eerste kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

De bewustwordingscampagne gaat hiervoor eind deze maand van start. Minder wegwerpplastic is een belangrijke stap om de eilanden schoon te houden, plastic soep te voorkomen en daarmee ook de natuur op en het koraal rond de eilanden te beschermen.

Milieuschade voorkomen

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt ondersteuning geboden aan het milieubeheer in Caribisch Nederland  (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Hieronder valt ook het duurzamer maken van het afvalbeheer. Voor de uitvoering hiervan is voor de periode 2013-2023 een totaalbedrag van 10 miljoen euro aan financiële ondersteuning toegezegd. Naast de steun voor beter afvalbeheer is met steun van het ministerie gewerkt aan een verantwoorde inzameling en opslag van afgewerkte olie van zo’n 30 bedrijven. Nu de grote olieterminal Bopec daar niet meer in kan voorzien, voorkomt Bonaire hiermee forse milieuschade. Ook wordt ondersteuning gegeven aan het opstellen van moderne milieuregelgeving, komt er een milieu informatiepunt voor ondernemers en een onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke (voor koraalrif) zonnebrandcrèmes.


STIENTJE VAN VELDHOVEN: SUPPORT FOR A CLEANER BONAIRE

AMSTERDAM/KRALENDIJK – State Secretary Van Veldhoven has pledged to help Bonaire improve its waste management. EUR 2.78 million of financial support has been allocated to Bonaire for, among other things, the local recycling of waste. 88% of Bonaire’s waste is currently deposited onto a landfill. This is not environmentally friendly or sustainable. To help the island improve separate waste collection and recycling, part of the financial support will be used to purchase refuse trucks and a crushing machine. The collection of small chemical waste, such as batteries and paint, will also be improved. Furthermore, Bonaire will look into measures to extend the separate collection of household waste.

Van Veldhoven: “Sending waste to landfill is not a future-proof option. Not for the environment, and not for a healthy island. Like other countries, we will guide Bonaire towards a circular economy where materials and products are reused and recycled as much as possible. We’ve already made a good start with initiatives such as waste recycling centres and reducing disposable plastic, but there’s still a great deal that has to be done. We will continue to support the Caribbean Netherlands in its efforts. The refuse trucks, the crushing machine and efforts to set up separate waste collection regulations for household waste, are the first steps to make Bonaire cleaner.”

Island Governor of Bonaire Edison Rijna: “The support that Bonaire will receive from the Ministry of Infrastructure and Environment to improve its waste policy, is a fine example of the collaboration between Bonaire and the Dutch government. The financial contribution pledged by State Secretary Van Veldhoven is a new step in our efforts toward a waste-free and clean Bonaire. It will enable Selibon to contribute significantly to our ambition of becoming a Blue Destination. We are very grateful to State Secretary Van Veldhoven for her support.”

Separate waste collection

On the island, the waste of a large number of companies, such as paper and cardboard, plastic, glass, and metal packaging such as tins, is already collected separately for recycling purposes. Our aim is to do the same with the collection of household waste. For this, we need to reorganise our waste centre and provide citizens with targeted information and guidance. The development of plans and rollout are expected to occur in 2021.

End of disposable plastic

Last year, Van Veldhoven paid a working visit to Bonaire to, among other things, close the largest illegal dump of the Caribbean Netherlands and make agreements to phase out single-use plastics in the Caribbean Netherlands in 2021. The finishing touches are currently being put on a draft regulation to ban the first five single-use products.

An awareness-raising campaign will be launched at the end of this month. This is an important step to keep the islands clean, to prevent plastic soup and with this, to protect the nature on and around the islands.

Prevention of environmental damage

The Ministry of Infrastructure and Water Management will support the environmental management efforts of the Caribbean Netherlands (Bonaire, St. Eustatius and Saba). This also includes making waste management more sustainable. To this end, the Dutch government will provide a total of EUR 10 million in financial support for the 2013-2023 period. In addition, to support the improving of waste management, Bonaire and the ministry are working on a sustainable solution for the collection and storage of waste oil of some 30 companies. Now that the Bopec oil terminal can no longer be used as a storage facility, this solution is a key step in preventing environmental damage. Furthermore, support will be provided with drafting modern environmental rules and regulations, a central information point for entrepreneurs will be set up and research will be done into the presence of harmful chemicals from sunscreen that can damage coral reefs.

Share This
error: Content is protected !!