KRALENDIJK – Ku tristesa enorme i profundo nos tin ku yama ayó na Paul Hoetjes, un leyenda di konservashon di naturalesa den Hulanda Karibense i kofundadó di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Paul Hoetjes a bai sosegá riba 13 di novèmber 2020.

Paul su fayesimentu tabata un shòk pa e personanan ku tabata stim’é, entre nan hopi ku tabata forma parti di e mundu di konservashon di naturalesa. Paul tabata konosí komo un kabayero ku hopi kariño kende a dediká gran kontribushon na inisiativanan enorme di konservashon di naturalesa den region di Karibe, partikularmente riba tereno di ref di koral, turtuga di laman i mamífero marino. E tabata un mentor pa hopi hende, kendenan tabatin hopi na su ideanan, konsehonan i su sosten den kurso di añanan.

Paul a muda di Indonesia pa Kòrsou ku su famia tempu ku e tabata un mucha chikitu. El a graduá den biologia na Universidat di Amsterdam (UvA) i a bira hende aktivo den konservashon di ref di koral i djis despues di a regresá Kòrsou el a kuminsá traha na e akuario di laman akinan.

Na kuminsamentu di 2020 Paul a baha ku pinshun despues di un karera di binti aña komo kordinadó di maneho pa naturalesa na Hulanda Karibense, trahando pa Gobièrnu Sentral di Antia na Kòrsou for di 1998 te 2010 i for di 2010 te 2020 pa e Ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV), stashoná na Boneiru, trahando pa e área di Hulanda Karibense. Durante e añanan akí e tabata responsabel pa formulashon i implementashon un maneho di naturalesa nashonal pa e islanan, ku a resultá den Maneho di Naturalesa di Antia 2000-2005, e Plan di Maneho di Naturalesa i Medioambiente di Antia 2004-2007, e Plan di Maneho di Naturalesa di Hulanda Karibense 2013-2017 i últimamente den e Plan di Maneho di Naturalesa i Medioambiente pa Hulanda Karibense 2020-2030.

Paul tabata embolbí den hopi inisiativa di konservashon. Entre otro e tabata e persona sentral den kreashon di DCNA na 2005, un ret di kontakto regional di áreanan protehá lantá ku e meta di asistí e organisashonnan di maneho di parke riba e islanan di Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, Statia i St. Maarten. Paul a duna kontribushon na tantísimo manera na maneho di medioambiente, edukashon i fundashon di áreanan protehá na Hulanda Karibense. Algun di e tantísimo logronan di Paul tabata, e formashon di Áreanan Protehá di Mamífero Marino i e nominashon di Saba Bank komo un área rekonosé internashonalmente komo área marino protehá, lantamentu di e Santuario Yarari pa mamífero marino i tribon den e awanan di Hulanda Karibense i e Parke Nashonal Mount Scenery.

Paul tabata embolbí aktivamente den vários akuerdo multilateral regional i internashonal di medioambiente, manera un delegado na e Protokòl di Áreanan Espesialmente Protehá i Founa & Flora [Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW)], e Konvenshon Inter-Amerikano pa protekshon di Turtuga di Laman [Inter-American Convention for the protection of Sea Turtles (IAC)], e Inisiativa Internashonal di Ref di Koral [International Coral Reef Initiative (ICRI)] i e Inisiativa Karibense pa Ret di Kontakto Global pa Monitor Ref di Koral [Global Coral Reef Monitoring Network Caribbean Initiative (GCRMNCaribbean)].

Paul su ekspertisio, dedikashon enorme na konservashon i su intentonan kontinuo pa promové koperashon na benefisio di naturalesa i komunidat, a hasié un persona ku a duna kontribushon enorme na e status di naturalesa i konservashon den nos region.

DCNA ta ekspresá su kondolensia mas profundo na Paul su famia, amigunan i koleganan. “Paul Hoetjes lo keda den nos memoria i nos lo sinti su falta enormemente. Nos ta ekstendé nos gratitut sinsero na su persona pa su amabilidat i kontribushon balioso den salbaguardiá naturalesa pa e futuro generashonnan na Hulanda Karibense.” Tadzio Bervoets, Director DCNA, a ekspresá.


IN LIEFDEVOLLE HERINNERING AAN PAUL HOETJES, EEN LEGEND IN NATUURBEHOUD

KRALENDIJK – Met grote en diepe droefheid moeten we afscheid nemen van Paul Hoetjes, een legende in natuurbehoud in de Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en medeoprichter van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Paul Hoetjes is op 13 november 2020 overleden.

Het overlijden van Paul was een schok voor zijn geliefden waarvan velen van hen deel uit maken van de natuurbeschermingswereld binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Paul stond bekend als een vriendelijke, goedhartige heer die een grote bijdrage leverde aan veel regionale natuurbeschermingsinitiatieven, met name op het gebied van koraalriffen, zeeschildpadden en zeezoogdieren. Hij was voor velen een mentor die hij in de loop der jaren enorm heeft geholpen met zijn kennis, inzichten, adviezen en steun.

Paul verhuisde als jong kind met zijn familie vanuit Indonesië naar Curaçao. Hij behaalde een biologiestudie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en werd actief in het behoud van koraalriffen kort nadat hij terugkeerde naar Curaçao, waar hij werkte voor Sea Aquarium Curaçao.

Paul ging begin 2020 met pensioen na een twintigjarige carrière als natuurbeleidscoördinator in Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij was werkzaam voor de Centrale Overheid van de Nederlandse Antillen vanuit Curaçao van 1998 tot 2010 en van 2010 tot 2020 voor het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gestationeerd op Bonaire, voor Caribisch Nederland. Gedurende deze jaren was hij verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van het nationale natuurbeleid voor de eilanden, onderdeel van het Natuurbeleid Nederlandse Antillen 2000-2005, het Natuur- en Milieubeleidsplan Nederlandse Antillen 2004-2007, het Natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland 2013-2017 en tenslotte het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030.

Paul was betrokken bij veel natuurbeschermingsinitiatieven. Hij was onder andere medeoprichter van de DCNA in 2005, een regionaal netwerk van beschermde gebieden dat is opgezet om de parkbeheerorganisaties op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten te ondersteunen. Paul heeft op talloze manieren een grote bijgedrage geleverd aan het milieubeleid, onderwijs, beheer en het oprichten van beschermde gebieden in Caribisch Nederland. Enkele van de vele prestaties van Paul waren de vorming van het Marine Mammal Protected Areas Network en de aanwijzing van de Sababank als een internationaal erkend beschermd marien gebied, de oprichting van het Yarari reservaat voor zeezoogdieren en haaien in de wateren van Caribisch Nederland en het Mount Scenery National Park.

Paul was actief betrokken bij verschillende regionale en internationale multilaterale milieuovereenkomsten, zoals een afgevaardigde van het Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol, de Inter-American Convention for the Protection of Sea Turtles (IAC), het International Coral Reef Initiative ( ICRI) en Global Coral Reef Monitoring Network Caribbean Initiative (GCRMNCaribbean).

Paul’s grote expertise en toewijding aan natuurbehoud en voortdurende inspanningen om samenwerking te bevorderen ten behoeve van de natuur en de samenleving, zorgden ervoor dat hij een belangrijke bijdrage leverde aan de staat van natuur en natuurbehoud in de regio.

De DCNA betuigt haar diepste deelneming aan Paul’s familie, vrienden en collega’s. “Paul Hoetjes zal zeer worden gemist, maar nooit worden vergeten. Wij danken hem oprecht voor zijn vriendelijkheid en waardevolle bijdrage aan het beschermen van de natuur voor toekomstige generaties in Caribische deel van het Koninkrijk. ” Tadzio Bervoets, directeur DCNA.


IN LOVING MEMORY OF PAUL HOETJES, A LEGEND IN NATURE CONSERVATION

KRALENDIJK – It is with great and profound sadness that we have to say good-bye to Paul Hoetjes, a legend in nature conservation in the Dutch Caribbean and cofounder of the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Paul Hoetjes passed away on the 13th of November 2020.

Paul’s passing was a shock for his loved-ones with many of them being part of the Dutch Caribbean nature conservation world. Paul was known as a gentle, kindhearted gentleman who provided a great contribution to many regional nature conservation initiatives, particularly in the field of coral reefs, sea turtles and marine mammals. He was a mentor to many, who greatly benefited from his insights, advices and support over the years.

Paul moved to Curaçao from Indonesia with his family as a young child. He gained a biology degree at University of Amsterdam (UvA) and became active in coral reef conservation shortly after returning to Curaçao to work in the island’s sea aquarium.

Paul retired in the beginning of 2020 after a twenty-year career as nature policy coordinator in the Dutch Caribbean, working for the Central Government of the Netherlands Antilles out of Curaçao from 1998 to 2010 and from 2010 to 2020 for the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), stationed on Bonaire, working for the Caribbean Netherlands. During these years he was responsible for the formulation and implementation of national nature policy for the islands, embodied in the Nature Policy of the Netherlands Antilles 2000-2005, the Nature and Environment Policy Plan of the Netherlands Antilles 2004-2007, the Nature Policy Plan for the Caribbean Netherlands 2013-2017 and lastly the Nature and Environment Policy Plan for the Caribbean Netherlands 2020-2030.

Paul was involved in many conservation initiatives. He was amongst others central in creation of the DCNA in 2005, a regional network of protected areas set up to help and assist the park management organizations on the islands of Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and St. Maarten. Paul contributed in countless ways to environmental policy, education, management and establishment of protected areas in the Dutch Caribbean. Some of Paul’s many achievements were the formation of the Marine Mammal Protected Areas Network and the designation of the Saba Bank as an internationally recognized marine protected area, the establishment of the Yarari Sanctuary for marine mammals & sharks in the waters of the Caribbean Netherlands and the Mount Scenery National Park.

Paul was actively involved in various regional and international multilateral environmental agreements, such as a delegate to the Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol, the Inter-American Convention for the protection of Sea Turtles (IAC), the International Coral Reef Initiative (ICRI) and Global Coral Reef Monitoring Network Caribbean Initiative (GCRMNCaribbean).

Paul’s great expertise, dedication to conservation and continuous efforts to promote co-operation for the benefit of nature and society made him contributory to the state of nature and conservation in the region.

The DCNA expresses their deepest condolences to Paul’s family, friends and colleagues. “Paul Hoetjes will be remembered and sorely missed. We sincerely thank him for his kindness and valuable contribution in safeguarding nature for generations to come within the Dutch Caribbean.” Tadzio Bervoets, Director DCNA

Share This
error: Content is protected !!