KRALENDIJK – Sekretario di estado Van Veldhoven a otorgá 2,8 mion euro di sosten finansiero pa un Boneiru mas limpi. For di Selibon i Entidat Públiko Boneiru nos ta kontentu ku e sosten aki, pasobra e ta un paso importante pa yega na un maneho di shushi mas sostenibel na Boneiru.

E sosten finansiero aki ta hasi ehekushon di diferente proyekto riba tereno di kolektá shushi separá posibel, manera:

· Desaroyo di fasilidat pa temporalmente almasená zeta shushi i desperdisio chikitu i peligroso (manera bateria, fèrf, ‘cartridge’, bleki di ‘spray’ etc.).

· Investigá reorganisashon di Sentro di Shushi Lagun.

· Investigá solushonnan sostenibel pa kolektá i prosesá shushi di kas na un manera separá.

· Sostené i edifiká kapasidat di algun empleado di Selibon.

Ademas e suma aki ta enserá tambe finansiamentu pa kompra di un magnet i pa ekiponan ku ya a kumpra kaba, manera un mashin di pèrs i un ekskavador ku su ‘grab’.

Fasilidat pa almasenamentu temporal di zeta shushi

Den e promé mitar di aña 2020 a apuntá Selibon ku e tarea pa sòru pa kolekshon, almanesamentu temporal, transporte via laman i prosesamentu di zeta shushi, despues ku Bopec no por a proveé den esaki mas. Pa almasenamentu temporal di zeta shushi, ainda mester konstruí fasilidatnan ku ta kumpli ku eksigensianan i kondishonnan internashonal i insular. Pa esaki tin un destaho ta tumando lugá. Un parti di e trabounan di konstrukshon a kuminsá kaba den aña 2020 i ta kontinuá te na fin di aña 2021.

Ta transportá e zeta shushi pa un prosesadó rekonosé pafó di Boneiru, danki na un akuerdo entre Boneiru i Kòrsou. Na Kòrsou nan ta usa e zeta shushi komo kombustibel pa algun mashin di produkshon.

Fasilidat pa almasenamentu temporal di desperdisio chikitu i peligroso

Desperdisio chikitu peligroso òf kímiko ta dañino pa hende i medio ambiente. Pa e motibu aki e proyekto aki mester sòru ku finalmente ta kolektá, almasená temporalmente, transportá i prosesá tur desperdisio chikitu peligroso i desperdisio chikitu kímiko pa medio di un struktura spesialmente ekipá. Segun planifikashon e trabounan di konstrukshon ta kuminsá na prinsipio di aña 2021.

Separashon di shushi di kas

Te ku awe ainda ta dùmp shushi di kas (ku hendenan no ta separá) na e Sentro di Shushi na Lagun. Esaki ta hopi malu pa salú públiko, pa naturalesa i pa medio ambiente i e kapasidat di e sentro di basha shushi ta limitá. Pa e motibu aki ta nesesario pa investigá e posibilidatnan pa kolektá i prosesá shushi di kas na un manera separá, di manera ku finalmente mester dùmp ménos shushi di kas. A base di resultado di e investigashon aki lo formulá un proposishon i un ‘business case’ kompletamente elaborá.

Reorganisashon di Sentro di Shushi na Lagun

Pa por evaluá opshonnan pa maneho di shushi pa den futuro mas mihó, ta di importansia pa hasi un pre-investigashon di e infrastruktura na Lagun. Lo hasi un ‘nulmeting’ pa por stipulá e pasonan korekto pa kontinuá kuné.

Di e forma aki Selibon, Entidat Públiko Boneiru i Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa ta sigui traha huntu na un maneho di shushi mas sostenibel na Boneiru.


STEUN VAN STAATSECRETARIS VAN VELDHOVEN IS VOOR EEN SCHONER BONAIRE

KRALENDIJK – Staatssecretaris Van Veldhoven heeft 2.8 miljoen euro toegekend aan financiële steun voor een schoner Bonaire. Vanuit Selibon en het Openbaar Lichaam Bonaire zijn we verheugd met deze steun omdat het een belangrijke stap is tot een duurzamer afvalbeheer op Bonaire.

Deze financiële steun maakt de uitvoering van verschillende projecten op het gebied van gescheiden afvalinzameling mogelijk, zoals:

· Het ontwikkelen van voorzieningen/faciliteiten om afgewerkte olie en klein gevaarlijk afval (zoals baterijen, verf, cartridges, spuitbussen etc.) tijdelijk op te slaan.

· Het onderzoeken van de herinrichting van Afvalcentrum Lagun.

· Het onderzoeken van duurzame oplossingen om huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te verwerken.

· Het ondersteunen en opbouwen van capaciteit van enkele medewerkers van Selibon.

Bovendien zit in dit bedrag ook de financiering voor de aankoop van een magneet en van reeds aangeschafte middelen zoals een persmachine en een graafmachine met grijper.

Voorziening voor tijdelijk opslag afgewerkte olie

In het voorjaar van 2020 werd Selibon aangewezen om zorg te dragen voor de inzameling, tijdelijk opslag, zeetransport en verwerking van afgewerkte olie nadat Bopec daar niet meer in kon voorzien. Voor de tijdelijk opslag van afgewerkte olie, moeten er nog faciliteiten gebouwd worden die voldoen aan de internationale en eilandelijke eisen en voorwaarden. Hiervoor is er een aanbesteding aan de gang. Een deel van de bouwwerkzaamheden zijn al in 2020 begonnen en lopen tot eind 2021.

De afgewerkte olie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker buiten Bonaire dankzij een overeenkomst tussen Bonaire en Curaçao. De afgewerkte olie wordt gebruikt als brandstof voor enkele productiemachines op Curaçao.

Voorziening voor tijdelijk opslag klein gevaarlijk afval

Klein gevaarlijk of chemisch afval (KGA/KCA) is schadelijk voor de mens en het milieu. Daarom moet dit project ervoor zorgdragen dat uiteindelijk al het KGA/KCA door middel van een speciaal ingerichte structuur wordt ingezameld, tijdelijk opgeslagen, afgevoerd en verwerkt.

Volgens de planning zullen de bouwwerkzaamheden begin 2021 van start gaan.

Scheiden van huishoudelijk afval

Het huishoudelijk afval (dat niet gescheiden wordt aangeboden) wordt tot heden nog gestort. Dit is heel slecht voor de volksgezondheid, de natuur en het milieu en de capaciteit van de stortplaats is beperkt. Hierdoor is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en verwerken zodat uiteindelijk minder restafval gestort hoeft te worden. Op basis van het resultaat van dit onderzoek zal er een voorstel en een uitgewerkte business case worden opgesteld.

Herinrichting Afvalcentrum Lagun

Om toekomstige opties voor afvalmanagement op Lagun beter te kunnen beoordelen, is het van belang om een vooronderzoek te doen naar de infrastructuur op Lagun. Er zal een nulmeting gedaan worden om de juiste vervolgstappen vast te kunnen stellen.

Zo werken Selibon, het openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een duurzamer afvalbeheer op Bonaire.


SUPPORT FROM SECRETARY OF STATE VAN VELDHOVEN IS FOR A CLEANER BONAIRE

KRALENDIJK – Secretary of State Van Veldhoven has granted 2.8 million euros in financial support for a cleaner Bonaire. At Selibon and the Openbaar Lichaam Bonaire we are pleased with this support because it is an important step towards a more sustainable waste management on Bonaire.

This financial support enables the implementation of various projects in the field of separate waste collection, such as:

· Developing facilities / facilities for the temporary storage of used oil and small hazardous waste (such as batteries, paint, cartridges, aerosol cans, etc.).

· Investigate the refurbishment of the Lagun waste center.

· Investigating sustainable solutions for the separate collection and processing of household waste.

· Supporting and building the capacity of several Selibon employees.

In addition, this amount also includes the financing for the purchase of a magnet and resources already purchased, such as a press machine and an excavator with a grab.

Facility for temporary storage of waste oil

In the spring of 2020, Selibon was appointed to take care of the collection, temporary storage, sea transport and processing of waste oil after Bopec could no longer provide this. For the temporary storage of waste oil, facilities still need to be built that meet international and island requirements and conditions. A tender is in progress for this. Some of the construction work has already started in 2020 and will continue until the end of 2021.

The waste oil is transported to a recognized processor outside Bonaire thanks to an agreement between Bonaire and Curaçao. The waste oil is used as fuel for some production machines in Curaçao.

Facility for temporary storage of small hazardous waste

Small hazardous or chemical waste is harmful to humans and the environment. That is why this project must ensure that all small hazardous or chemical waste is ultimately collected, temporarily stored, removed and processed by means of a specially designed structure.

Construction work is scheduled to start in early 2021.

Separation from household waste

The household waste (which is not separated) is still dumped. This is very bad for public health, nature and the environment and the capacity of the landfill is limited. This makes it necessary to investigate the possibilities for separate collection and processing of household waste, so that less residual waste ultimately needs to be dumped. A proposal and an elaborated business case will be drawn up based on the result of this research.

Refurbishment of Lagun waste center

In order to better assess future options for waste management at Lagun, it is important to conduct a preliminary investigation into the infrastructure at Lagun. A baseline measurement will be taken to determine the correct next steps.

In this way, Selibon, the public entity Bonaire and the Ministry of Infrastructure and Water Management continue to work together to develop a more sustainable waste management in Bonaire.

Share This
error: Content is protected !!