KRALENDIJK – Riba 7 di desèmber 2020 Sekretario di Estado Paul Blokhuis di ministerio di Bienestar, Salubridat i Deporte (VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) i representantenan di Entidat Públiko Boneiru, Sint Eustatius i Saba, a firma un akuerdo di gobernashon pa huntu reforsá e enfoke pa ku violensia doméstiko i maltrato di mucha na Hulanda Karibense.

Informashon, akohida pa hende muhé i punto di notifikashon

E akuerdo di gobernashon nobo ta un kontinuashon di e promé pasonan ku a pone ku e akuerdo di gobernashon 2017-2020 di ministerio di Bienestar, Salubridat i Deporte (VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) i Entidat Públiko Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Prevenshon di violensia i maltrato ta esensial. E enfoke ta dirigí riba mas informashon. A nombra i trein funshonarionan spesialisá. Na Boneiru a inisiá un akohida di hende muhé i na Saba i Sint Eustatius akohida seif ta den preparashon. A realisá e punto di notifikashon pa profeshonal na Boneiru. Den e promé kuartal di 2021 lo realisá esaki tambe pa Saba i Sint Eustatius.

Prevení i kombatí violensia

Na Hulanda Karibense tambe ainda violensia doméstiko i maltrato di mucha ta sosodé hopi, manera vários investigashon ta indiká. Na aña 2016 e Tratado di Istanbul a drenta na vigor na Hulanda Oropeo. Esaki ta un tratado ku mester prevení i kombatí violensia kontra hende muhé i violensia doméstiko. E tratado ta pone eksigensia pa aserkamentu di e forma di violensia aki. Ku e akuerdo di gobernashon aki ta trata pa na Hulanda Karibense tambe laga e aserkamentu kumpli ku e eksigensianan aki. Ora a traha e akuerdo aki, ministerio di VWS i e entidatnan públiko a para ketu na e rekomendashonnan stipulá den e ‘Unicef Situational Analysis 2019’.

Profeshonalisashon mas aleu

Partidonan konserní ta enfatisá e importansia di profeshonalisashon di e aserkamentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha na Hulanda Karibense. Un enfoke huntu i integral ta di importansia den esaki. Ku e akuerdo di gobernashon nobo pa 2021-2024 entidatnan públiko huntu ku e ministerio di VWS, ta traha konhuntamente  na e prioridatnan palabrá pa mehorá e aserkamentu mas aleu.

E puntonan di lansa di mas importante ta kombatí violensia doméstiko i maltrato di mucha ku entre otro bon informashon i trein un skala amplio di profeshonal enbolbí. Tambe ta  introdusí un manera alkansabel i fásil pa por mèldu (sospecho di) violensia doméstiko i maltrato di mucha. Banda di esaki lo reforsá ayudo i koperashon entre partnernan di kuido, polis i hustisia. Den esaki tin atenshon pa sosten pa malechor i su nètwèrk pa prevení ripitishon. Kaminda ta nesesario lo komplementá  lei i reglanan eksistente pa sostené e aserkamentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha huridikamente.

Aserkamentu di kada forma di violensia doméstiko i maltrato di mucha

E aserkamentu ta dirigí riba prevenshon i kombatimentu di kada forma di violensia doméstiko i maltrato di mucha, tambe maltrato síkiko, negligensia i abuso seksual. E enfoke ta diferente pa kada isla. Esei ta pasobra e problemanan i e kultura ta diferente na kada isla. Violensia doméstiko hopi bia ta kana huntu ku otro problema, por ehèmpel pobresa, debe i desempleo. Pero tambe problema síkiko i uso di alkohòl òf droga. Den e aserkamentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha mester atendé e problemanan aki tambe. Un aserkamentu amplio ta importante i partidonan konserní ta komprometí pa hasi esaki.


VERSTERKING AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN CARIBISCH NEDERLAND

KRALENDIJK – Op 7 december 2020 ondertekenden staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en vertegenwoordigers van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een bestuursakkoord om samen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland te versterken.

Voorlichting, vrouwenopvang en meldpunt

Het nieuwe bestuursakkoord is een vervolg op de eerste stappen die zijn gezet met het bestuursakkoord 2017-2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Preventie van geweld en mishandeling is essentieel. Daar wordt meer op ingezet met goede voorlichting en informatie. Er zijn gespecialiseerde functionarissen aangesteld en getraind. Op Bonaire is een vrouwenopvang gestart en ook op Saba en Sint-Eustatiusis veilige opvang in voorbereiding. Een meldpunt voor professionals is gerealiseerd op Bonaire. In het eerste kwartaal van 2021 zal dat ook tot stand komen op Saba en Sint-Eustatius.

Geweld voorkomen en tegengaan

Ook in Caribisch Nederland komt huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds veel voor, zoals blijkt uit verschillende onderzoeken. In 2016 is het Verdrag van Istanbul in Europees Nederland ingegaan. Dit is een verdrag gericht op het voorkomen en tegengaan van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag stelt eisen aan de aanpak van deze vormen van geweld. Met het bestuursakkoord wordt eraan gewerkt om ook in Caribisch Nederland de aanpak aan deze eisen te laten voldoen. Bij het opstellen van het akkoord hebben het ministerie van VWSen de openbare lichamen dan ook gekeken naar de aanbevelingen zoals die van Unicef in de Situational Analysis van 2019.

Verder professionaliseren

De betrokken partijenbenadrukken het belang van het professionaliseren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland. Een gezamenlijke en integrale aanpak is hierbij van belang. Met dit nieuwe bestuursakkoord voor 2021-2024werken de openbare lichamen en het ministerie van VWS gezamenlijk aan de afgesproken prioriteiten om de aanpak verder te verbeteren. De belangrijkste speerpunten zijn het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling door onder andere goede voorlichting en het trainen van een breed scala aan betrokken professionals.

Ook komt er een laagdrempelige manier om (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen melden. Daarnaast wordt de hulpverlening en samenwerking tussen zorg-, politie- en justitiepartners verder versterkt. Daarbij is er ookaandacht voor de ondersteuning aan de pleger en het netwerk om herhaling te voorkomen. Zonodig zal bestaande wet- en regelgeving worden aangevuld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling ook juridisch te ondersteunen.

Aanpak elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak is gericht op het voorkomen en bestrijden van elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling, ook psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. De aanpak is per eiland verschillend. Dat komt omdat de problemen en de cultuur op elk eiland anders zijn.

Huiselijk geweld gaat vaak samen met andere problemen, bijvoorbeeld armoede, schulden en werkloosheid. Maar ook psychische problemen en alcohol- of drugsgebruik. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling moeten ook deze problemen worden aangepakt. Een brede aanpak is dus belangrijk en daar zetten partijen zich voor in.


STRENGTHENING THE APPROACH TO DOMESTIC VIOLENCE AND CHILD ABUSE IN THE DUTCH CARIBBEAN

KRALENDIJK – On December 7, 2020, State Secretary Paul Blokhuis (VWS) and representatives of the public bodies of Bonaire, St. Eustatius and Saba signed an administrative agreement to tackle domestic violence and child abuse in the Caribbean Netherlands together.

Information, women’s shelters and hotline

The new administrative agreement is a follow-up to the first steps taken with the 2017-2020 administrative agreement of the Ministry of Health, Welfare and Sport and the public entities of Bonaire, St. Eustatius and Saba. Prevention of violence and abuse is essential. Good education and information is important to achieve this. Specialist officers have been appointed and trained. A women’s shelter has been started on Bonaire and a safe shelter is also in preparation on Saba and St. Eustatius. A central reporting point (hotline) for professionals is being realized on Bonaire. In the first quarter of 2021, this will also be achieved on Saba and St. Eustatius.

Prevent and combat violence

Domestic violence and child abuse are still common in the Dutch Caribbean, as several studies have shown. In 2016, the Istanbul Convention in the European Netherlands came into effect. This is a convention aimed at preventing and combating violence against women and domestic violence. This is a standard approach to these forms of violence. With the administrative agreement, steps are being taken to ensure that an approach also meets these requirements in the Dutch Caribbean. When drawing up the agreement, the Ministry of Health, Welfare and Sport and the public bodies therefore looked at the recommendations such as those of UNICEF, in the Situational Analysis of 2019.

Further professionalize

The parties involved emphasize the importance of professionalizing the approach to domestic violence and child abuse in the Dutch Caribbean. A joint and integrated approach is important there. With this new administrative agreement for 2021-2024, the public bodies and the Ministry of Health, Welfare and Sport are jointly working on the agreed priorities to further improve the approach.

The main spearheads are combating domestic violence and child abuse through, among other things, good information and training a wide range of committed professionals. There will also be an accessible way to report (suspected) domestic violence and child abuse. In addition, the assistance and cooperation between care, police and judicial partners will be further strengthened. Attention also goes to supporting the perpetrator and his/her network to prevent repetition. If necessary, existing legislation and regulations will be supplemented to provide legal support for tackling domestic violence and child abuse.

Tackle all forms of domestic violence and child abuse

The approach is aimed at preventing and combating all forms of domestic violence and child abuse, including psychological abuse, neglect and sexual abuse. The approach differs per island. That’s because the problems and culture on each island are different. Domestic violence often goes hand in hand with other problems, such as poverty, debt and unemployment. But also psychological problems and alcohol or drug use. These problems must also be addressed in tackling domestic violence and child abuse. A broad approach is therefore important and all parties are committed to do this.

Share This
error: Content is protected !!