KRALENDIJK – Na Hulanda Karibense e défisit komersial di tur e islanan a baha den 2020 kompará ku 2019. Sint Eustatius a konosé un bahada fuerte, siguí pa Boneiru i Saba. CBS ta informá esaki basá riba sifranan nobo.

E islanan di Hulanda Karibense tin défisitnan komersial struktural. Esei ta nifiká ku ta importá mas merkansia ku ta eksportá. Kompará ku Hulanda Oropeo ta produsí relativamente poko na Hulanda Karibense. Mayoria entrada di e islanan ta prosedente di servisionan (pa turismo). E artíkulo aki ta trata sinembargo komersio di merkansia.

Boneiru: promé bahada di défisit komersial den seis aña

E défisit komersial di Boneiru tabata 236 mion dòler den 2020. E balor tabata 2 porshento bou di e nivel di 2019. Ta promé biaha den seis aña ku e défisit komersial di e isla a baha kompará ku e aña anterior.

Boneiru den 2020 a importá merkansia na balor di 244 mion dòler. Eksportashon a suma 8 mion dòler. Tantu e balor di importashon (-4 porshento) komo di eksportashon (-33 porshento) tabata mas abou ku den 2019. E bahada pa loke ta trata importashon tabata pa kuenta di mashinnan i ekipo di transporte. Pa loke ta eksportashon, a eksportá partikularmente ménos materia prima.

Sint Eustatius: pa di tres aña konsekutivo balor di importashon mas abou

Den tres aña di tempu e défisit komersial di Sint Eustatius a baha ku un kuart. Den 2020 a importá na un balor di 39 mion dòler mas na merkansia ku a eksportá. E défisit komersial tabata 11 porshento ménos ku un aña anterior. E balor di importashon (-10 porshento) a baha pa di tres aña konsekutivo i a suma 41 mion dòler den 2020. Eksportashon di merkansia (1 mion dòler) tabata kontrali na 2019, 13 porshento mas haltu.

Saba: défisit komersial ta baha leve

E sifranan komersial di Saba tabata den 2020 komparabel ku esnan di 2019. E balor di importashon na merkansia (21 mion dòler) a keda kasi igual, miéntras ku eksportashon a krese ku tres kuart den balor. Na final e défisit komersial di Saba a baha den 2020 ku 1 porshento (21 mion dòler).

Bahada di défisit Boneiru debí na mashinnan i ekipo di transporte

No tin indikashon ku e bahada di e défisit komersial di Boneiru, pero tampoko esun di Sint Eustatius i Saba, ta resultado direkto di e krísis di corona. Boneiru al kontrali den 2020 tabatin pa mayoria kategoria di merkansia défisitnan mas grandi kompará ku 2019. E kategorianan aki tabata kontené tambe merkansianan ku a usa pa atendé ku e krísis di corona.

E bahada di e défisit komersial di Boneiru den 2020 ta kompletamente pa kuenta di mashinnan i ekiponan di transporte. Den e kategoria di merkansia aki un balor di importashon di 24 porshento mas abou, a resultá den un défisit komersial mas chikitu: 58 mion dòler. Un aña anterior esei tabata ainda 76 mion dòler. E úniko otro kategoria di merkansia ku un bahada den défisit komersial den 2020 tabata kombustibel mineral (-23 porshento). Pa materia prima ta remarkabel ku e défisit kompará ku 2019 a dòbel di 4 mion pa 8 mion dòler.

Fuentenan:

Hulanda Karibense; balor di importashon, eksportashon i saldo komersial pa kada isla Hulandes: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82658ned

Ingles: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82658eng

Hulanda Karibense, Boneiru; balor di importashon, eksportashon i saldo komersial, SITC Hulandes: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82659ned

Ingles: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82659eng

Aklarashon

Défisit komersial

Mas importashon ku eksportashon di produktonan.


HANDELSTEKORTEN CARIBISCH NEDERLAND LAGER DOOR AFNAME INVOERWAARDE IN 2020

KRALENDIJK – Binnen Caribisch Nederland zijn in 2020 de handelstekorten voor goederen van alle eilanden afgenomen ten opzichte van 2019. Sint Eustatius kende de sterkste daling, gevolgd door Bonaire en Saba. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De eilanden van Caribisch Nederland hebben structurele handelstekorten. Dat betekent dat er meer goederen worden ingevoerd dan uitgevoerd. In vergelijking met Europees Nederland wordt er in Caribisch Nederland relatief weinig geproduceerd. De eilanden hebben de meeste inkomsten uit diensten (voor toerisme). Dit artikel bespreekt echter de goederenhandel.

Bonaire: eerste afname handelstekort in zes jaar

Het handelstekort van Bonaire was 236 miljoen dollar in 2020. De waarde lag 2 procent onder het niveau van 2019. Het is voor het eerst in zes jaar dat het handelstekort van het eiland is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Bonaire voerde in 2020 voor 244 miljoen dollar aan goederen in. De uitvoer bedroeg 8 miljoen dollar. Zowel de invoerwaarde (-4 procent) als de uitvoerwaarde (-33 procent) waren lager dan in 2019. De afname aan de invoerkant kwam voor rekening van machines en vervoermaterieel. Aan de uitvoerkant werd er vooral minder aan grondstoffen geëxporteerd.

Sint Eustatius: voor derde jaar op rij lagere importwaarde

In drie jaar tijd is het handelstekort van Sint Eustatius met een kwart afgenomen. In 2020 werd er voor 39 miljoen dollar meer aan goederen in- dan uitgevoerd. Het handelstekort was 11 procent kleiner dan een jaar eerder. De invoerwaarde (-10 procent) nam voor het derde jaar op rij af en bedroeg 41 miljoen dollar in 2020. De export van goederen (1 miljoen dollar) was juist 13 procent hoger dan in 2019.

Saba: handelstekort daalt licht

De handelscijfers van Saba waren in 2020 vergelijkbaar met die van 2019. De invoerwaarde aan goederen (21 miljoen dollar) bleef vrijwel gelijk, terwijl de uitvoer met drie kwart groeide in waarde. Per saldo daalde in 2020 het handelstekort van Saba (21 miljoen dollar) met 1 procent.

Afname handelstekort Bonaire door machines en vervoermaterieel

Er zijn geen aanwijzingen dat de afname van het handelstekort van Bonaire, maar ook die van Sint Eustatius en Saba, een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Bonaire had in 2020 voor de meeste goederencategorieën juist grotere tekorten vergeleken met 2019. Deze categorieën bevatten ook goederen die zijn ingezet voor de aanpak van de coronacrisis.

De afname van het handelstekort van Bonaire in 2020 komt volledig voor rekening van machines en vervoermaterieel. Bij deze goederencategorie resulteerde een 24 procent lagere invoerwaarde in een kleiner handelstekort: 58 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit nog 76 miljoen dollar. De enige andere goederencategorie met een afname in handelstekort in 2020 was minerale brandstoffen (-23 procent). Bij de grondstoffen valt op dat het tekort in vergelijking met 2019 verdubbelde van 4 miljoen naar 8 miljoen dollar.

Bronnen:

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

Nederlands: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82658ned

Engels: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82658eng

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

Nederlands: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82659ned

Engels: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82659eng

Toelichting

Handelstekort

Meer in- dan uitvoer van goederen.


DROP IN IMPORT VALUE LOWERS CARIBBEAN NETHERLANDS’ TRADE DEFICITS

KRALENDIJK – In 2020, all three islands of the Caribbean Netherlands recorded a year-on-year decrease in their goods trade deficit. St Eustatius saw the sharpest decline, followed by Bonaire and Saba. Statistics Netherlands (CBS) reports this based on newly released figures.

The islands of the Caribbean Netherlands have structural trade deficits. This means more goods are imported than exported. In comparison with the European part of the Netherlands, manufacturing is relatively low in the Caribbean Netherlands. Most of the island’s income stems from (tourism) services. However, this news release focuses on goods trade.

Bonaire: first trade deficit decline in six years

In 2020, Bonaire ran a trade deficit of 236 million US dollars, i.e. 2 percent down on 2019. It is the first time in six years that the island’s trade deficit shows a year-on-year decline.

Last year, Bonaire imported goods to a total of 244 million US dollars, while exports stood at 8 million US dollars. Both imports (-4 percent) and exports (-33 percent) were down on 2019. The decline in imports was on account of machinery and transport equipment. On the export side, the decline was mainly due to fewer incoming raw materials.

St Eustatius: import value down for third year in a row

Statia’s trade deficit has decreased by one-quarter over a three-year period. In 2020, goods imports exceeded exports by 39 million US dollars. The trade deficit was 11 percent down on the previous year. The import value (-10 percent) fell for the third consecutive year and stood at 41 million US dollars in 2020. Goods exports (1 million US dollars), however, were 13 percent up on 2019.

Saba: trade deficit drops slightly

In 2020, Saba’s trade figures were similar to those in 2019. The value of imported goods (21 million US dollars) remained more or less the same, while exports increased by three-quarters. On balance, Saba’s trade deficit declined by 1 percent to 21 million US dollars last year.

Decrease in Bonaire’s trade deficit due to machinery and transport equipment

There are no indications that the decrease in Bonaire’s trade deficit, as well as Statia’s and Saba’s deficits, is a direct result of the coronavirus crisis. In fact, Bonaire had larger deficits for most goods categories in 2020 compared to the previous year. These categories also included goods that were used to deal with the crisis.

The decline in Bonaire’s trade deficit last year is entirely on account of machinery and transport equipment. In this goods category, a 24-percent lower import value resulted in a smaller trade deficit: 58 million US dollars. This was still 76 million US dollars one year previously. The only other category with a decrease in trade deficit in 2020 was mineral fuels (-23 percent). As for raw materials, the deficit notably doubled from 4 to 8 million US dollars compared to 2019.

Sources:

Caribbean Netherlands; import and export values per island

Dutch: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82658ned

English: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82658eng

Caribbean Netherlands, Bonaire; import and export values, SITC

Dutch: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82659ned

English: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82659eng

Explanation

Trade deficit

A trade deficit occurs when imports exceed exports of goods.

Share This
error: Content is protected !!