KRALENDIJK – Dutch Caribbean Nature Alliance resientemente a saka nan Manual pa Suavisá Riesgo di Desaster pa Maneho di Organisashon di Parkenan usa pa redusí e impaktonan di desasternan ku ta relashoná ku wer por tin riba áreanan di naturalesa protehá. E manual, ku e kompanianan kontratá Nature2 i Parks Work a desaroyá, ta resultado di e eksperensia ku e Maneho di Organisashon di Parkenan na Saba, Statia i St. Maarten a akumulá durante e temporada desastroso di orkan 2017.

A produsí e Manual pa Reakshon riba Desaster Natural pa e islanan di Hulanda Karibense Saba, Statia i St. Maarten despues ku e islanan akí a konfrontá impaktonan pisá, kousá pa e orkannan Irma i Maria na 2017. E manual ta prinsipalmente basá riba e eksperensianan di e Manehonan di e Organisashonnan Sint Maarten Nature Foundation, Saba Conservation Foundation i STENAPA St. Eustatius, tin komo meta duna hèrmèntnan nesesario pa por reakshoná efektivamente riba desasternan natural den sentido di preparashon, reakshon i restorashon. Fondo pa e Manual ta forma parti di e sosten finansiero di emergensia ku e DCNA Trust Fund a duna Nature Foundation, SCF i STENAPA komo reakshon riba e temporada di orkan di 2017.

E Manual ta ofresé guia kon pa anda efektivamente ku orkan i eventonan di wer severo for di perspektiva di maneho di un rekurso natural. E nesesidat di un protokòl pa kasonan di desaster similar, manera fluho di sargassum ku ta yega kosta i pandemia ku e managernan a indiká, a krea espasio pa inkluí e tipo di protokòlnan akí. E Manual ta funshoná manera un hèrmènt pa asistí managernan i personal di e parkenan ku maneho di desaster, maneho di preparashon, maneho di reakshon i maneho di restorashon. E kontenido ta inkluí detayenan riba planifikashon i preparashon pa kasonan di un evento di wer severo, evaluando e impakto riba rekursonan natural i kon pa anda ku reakshon, drechamentu i restorashon.

“E manual akí lo hisa grandemente e kapasidat di reakshon di Nature Foundation, Saba Conservation Foundation i STENAPA St. Eustatius pa por reakshoná riba desasternan natural. Te hasta ku mi propio eksperensia personal promé, durante i despues ku e pasada di e orkannan Irma i Maria i mirando e manera ku Nature Foundation a reakshoná, mi por bisa ku esaki ta un hèrmènt importante pa sigurá un reakshon adekuá, seif i strukturá. Anto tambe ora konsiderá e sentido di duna e sosten finansiero i e sosten di kapasidat nesesario na e organisashonnan na momentu ku di parti di gobièrnu no tin un struktura pa esaki den e temporada despues di un orkan grandi,” e eks Manager di Sint Maarten Nature Foundation i e aktual Direktor di Dutch Caribbean Nature Alliance Tadzio Bervoets ta komentá.


DUTCH CARIBBEAN NATURE ALLIANCE GEEFT HANDBOEK UIT OVER NATUURRAMPEN VOOR BESCHERMDE GEBIEDEN IN NEDERLANDSE DEEL VAN HET KONIKRIJK

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft onlangs een handboek uitgebracht over natuurrampen. Dit handboek kan door de beheerorganisaties van de beschermde natuurgebieden worden gebruikt om de gevolgen van weergerelateerde rampen te verminderen. Het handboek, ontwikkeld door aannemers Nature2 en Parks Work, is gebasseerd op de ervaringen die de parkbeheerorganisaties op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten hebben opgedaan tijdens het rampzalige orkaanseizoen in 2017.

Het handboek over natuurrampen is opgesteld voor de eilanden Saba, St. Eustatius en St. Maarten nadat die eilanden in 2017 zwaar werden getroffen door de orkanen Irma en Maria. De handleiding is gebaseerd op de ervaringen van de parkbeheeroranisaties Sint Maarten Nature Foundation (NFSXM), de Saba Conservation Foundation (SCF) en STENAPA St. Eustatius en heeft tot doel de tools te geven die nodig zijn om effectief te reageren op natuurrampen in termen van voorbereiding, respons en herstel. De financiering voor het handboek maakt deel uit van de financiële noodsteun die het DCNA Trust Fund aan de NFSXM, SCF en STENAPA heeft gegeven als reactie op het orkaanseizoen 2017.

Het handboek biedt richtlijnen voor het effectief omgaan met orkanen en zware weersomstandigheden met een focus op de beschermde natuurgebieden. De behoefte aan andere handboeken voor soortgelijke gebeurtenissen, zoals grote sargassuminstroom en pandemieën, werd door managers vastgesteld en er is ruimte gelaten om dergelijke aanvullende protocollen later op te nemen. Het handboek fungeert als een hulpmiddel om parkbeheerders en personeel te helpen bij rampenbeheer, voorbereiding, respons en herstel. De inhoud bevat details over het plannen en voorbereiden voor zwaar weer, het beoordelen van de impact op de natuur en te reageren en herstellen.

“Met dit hanboek wordt het effectief reageren op natuurrampen door NFSXM, SCF en STENAPA vergroot. Ik kan uit eigen ervaring zeggen, dat zowel voor als tijdens de orkanen Irma en Maria, dit een cruciaal handboek is om te zorgen voor een adequate, veilige en gestructureerde respons, ook in termen van het geven van de nodige financiële en capaciteitsondersteuning aan de organisaties bij gebrek aan een overheidsstructuur in de nasleep van een grote storm ”, aldus voormalig manager van de NFSXM en huidige directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance Tadzio Bervoets.


DCNA PRODUCES NATURAL DISASTER RESPONSE MANUAL FOR DUTCH CARIBBEAN PROTECTED AREAS

KRALENDIJK – The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) recently released its Disaster Risk Mitigation Manual to be used by the Park Management Organizations to lessen the impacts of weather-related disasters on nature protected areas. The Manual, developed by contractors Nature2 and Parks Work, is a result of the experiences had by the Park Management Organizations on Saba, St. Eustatius and St. Maarten during the disastrous 2017 Hurricane Season.

This Natural Disaster Response Manual was produced for the Dutch Caribbean islands of Saba, St. Eustatius and St. Maarten after those islands were heavily impacted by Hurricanes Irma and Maria in 2017. The manual is heavily based on the experiences of the Park Management Organizations the Sint Maarten Nature Foundation (NFSXM), the Saba Conservation Foundation(SCF) and STENAPA St. Eustatius and aims to give the tools necessary to effectively respond to natural disasters in terms of preparation, response and restoration. The funding for the manual is part of the emergency financial support given to the NFSXM, SCF and STENAPA by the DCNA Trust Fund as a response to the 2017 Hurricane Season.

The Manual provides guidance on how to deal effectively with hurricanes and severe weather events from a natural resource management perspective. The need for response protocols for similar events, such as sargassum influx and pandemics, was identified by managers and space has been left for such additional protocols to be included. The Manual acts as a tool to assist park managers and staff with disaster management, preparation, response and recovery. The content includes details on planning and preparing for a severe weather event, assessing the impact on natural resources and how to deal with response, recovery and restoration.

“This manual will greatly increase the response capacity of the NFSXM, the SCF and STENAPA St. Eustatius to respond to natural disasters. Even from my own personal experience before, during and after the passage of Hurricane Irma and Maria and the way the Nature Foundation responded this is a critical tool for ensuring adequate, safe and structured response, also in terms of giving the financial and capacity support necessary to the organizations in the absence of a government structure in the aftermath of a major storm,” commented former Manager of the Sint Maarten Nature Foundation and current Director of the Dutch Caribbean Nature Alliance Tadzio Bervoets.

Share This
error: Content is protected !!