KRALENDIJK – Empresarionan na Hulanda Karibense pronto por apliká di nobo pa un kompensashon den nan gastunan fiho for di Ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima (EZK). E montante di e di kuater kompensashon di EZK por varia entre $425 i $400.000. Ademas e empresarionan mas afektá pa e krísis di corona, por entregá un petishon pa fleksibilisashon den uso di e areglo di emergensia pa gastunan di salario, for di Ministerio di Asuntunan Sosial i Empleo (SZW).

Di kuater Kompensashon EZK

E kompensashon di EZK ta pa empresarionan ku pa motibu di e krísis di corona, tin mas difikultat pa karga nan gastunan fiho. Pa e di kuater kompensashon, ta kompará e sifranan di volúmen di benta di e lunanan òktober, novèmber i desèmber 2020 ku esnan di e mesun lunanan na 2019. E faktor di kompensashon ta mas haltu ku e kompensashon previo; e tabata 0.75 i awor ta bira 0,85. Esaki ta nifiká ku ounke ku nan bahada di volúmen di benta den porsentahe ta meskos ku e temporada anterior, empresarionan awor por bini na remarke pa un montante mas haltu.

Asina e areglo ta publiká den Staatscourant (ta spera esaki na komienso di mart), por apliká via di un formulario di aplikashon nobo ku lo bira disponibel riba e wèpsait di RCN. E kondishonnan i prosedimentu ta keda igual ku pa e di tres kompensashon di EZK.

Fleksibilisashon Areglo di Emergensia SZW

E sosten den gastunan di salario for di SZW ta sigui práktikamente sin kambio te 13 di yüli 2021. Pa e kompanianan mas afektá dor di e krísis di corona, for di promé di mart tin un eksepshon aplikabel. Bou di sierto kondishon nan por usa 25 porshento di e oranan di trabou di nan empleadonan, miéntras ku pa e oranan aki ta sigui risibí kompensashon di gastu si salario. E fleksibilisashon ta intenshoná pa reinisiá aktividatnan mas lihé ora ku e fluho di turista reanudá i ta yuda tambe pa tene e personal ‘fit’ pa traha.

115 empresa ta bini na remarke

Pa determiná kua ta e kompanianan mas afektá, ta afiliá ku e Kompensashon di EZK. Solamente kompanianan ku ya ta hasi uso di e areglo di emergensia di SZW i ku for di nan aplikashon pa e di tres kompensashon di EZK (periodo yüli te ku sèptèmber 2020) resultá ku nan tin di aber ku un pèrdida di volúmen di benta di por lo ménos 50 porshento, por hasi un apelashon riba e fleksibilisashon. Ta trata di 115 empresa na Boneiru, Saba i Sint Eustatius. Akuerdonan relashoná ku e eksepshon aki ta trahá den estrecho konsulta ku organisashonnan di dunadó di trabou.

Entregá aplikashon

Pa apelá na e fleksibilisashon, kompanianan mester entregá un petishon na unidat SZW di RCN. Despues di risibí aprobashon por eskrito, e dunadó di trabou mes, den konsulta ku e empleadonan, ta disidí kon i kua 25 porshento di e oranan di labor ta usa. Durante e durashon di e fleksibilisashon por varia den esaki. Kondishon ta ku por pone solamente empleadonan ku ya ta risibí kompensashon di salario p’e, bou di e 25 porshento.

Tur kondishon i informashon komplementario tokante e medidanan di sosten ta disponibel riba http://www.rijksdienstcn.com/covid-19 (bou di ‘Pakete di Emergensia Gobièrnu). Tambe ta haña aki tur e formularionan di aplikashon nesesario. Pa pregunta urgente por tuma kontakto ku unidat SZW di RCN via 781-5554 (Boneiru), 790-0052 (Sint Eustatius) i 416-3804 (Saba). Pa aplikashon pa e Kompensashon di EZK por tuma kontakto tambe ku e lokèt di sosten di Kámara di Komèrsio via steunloket@kvkbonaire.com.


VERDERE VERRUIMING STEUN VOOR ONDERNEMERS

KRALENDIJK – Ondernemers in Caribisch Nederland kunnen binnenkort opnieuw een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De hoogte van deze vierde EZK tegemoetkoming kan variëren tussen de $425 en $400.000. Daarnaast kunnen de zwaarst getroffen ondernemers vanaf 1 maart een verzoek indienen voor een versoepeling in het gebruik van de Noodregeling voor loonkosten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vierde Tegemoetkoming EZK

De EZK tegemoetkoming is voor ondernemers die vanwege de coronacrisis hun vaste lasten moeilijker kunnen dragen. Voor de vierde tegemoetkoming worden de omzetcijfers van de maanden oktober, november en december 2020 vergeleken met de omzetcijfers van dezelfde maanden in 2019. De vergoedingsfactor wordt hoger dan bij de vorige EZK regeling; het was 0,75 en wordt nu 0,85. Dat betekent dat ondernemers bij een gelijke procentuele daling van de omzet als in de vorige periode, nu aanspraak kunnen maken op een hoger bedrag.

Zodra de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, naar verwachting begin maart, kunnen aanvragen worden ingediend via een nieuw aanvraagformulier beschikbaar wordt gesteld op de RCN website. De voorwaarden en werkwijze blijven gelijk aan de derde tegemoetkoming van EZK.

Versoepeling Noodregeling SZW

De ondersteuning voor loonkosten vanuit SZW loopt vrijwel ongewijzigd door tot 13 juli 2021. Voor bedrijven die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, geldt per 1 maart een uitzondering. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij 25 procent van de arbeidsuren van hun werknemers inzetten, terwijl zij voor deze uren de loonkostensubsidie blijven ontvangen. De versoepeling is bedoeld om een snellere opstart mogelijk te maken wanneer de toeristenstroom weer op gang komt en helpt om het personeel ‘werkfit’ te houden.

115 bedrijven maken aanspraak

Om te bepalen welke bedrijven het zwaarst getroffen zijn, wordt aangesloten bij de Tegemoetkoming EZK. Alleen bedrijven die al gebruik maken van de noodregeling van SZW en waarvan uit de aanvraag voor de derde tegemoetkoming van EZK (tijdvak juli tot en met september 2020) blijkt dat zij te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 50 procent, kunnen een beroep doen op de versoepeling. Het gaat om 115 ondernemingen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Afspraken met betrekking tot deze uitzondering zijn tot stand gekomen in overleg met werkgeversorganisaties.

Verzoek indienen

Om een beroep te doen op de versoepeling, moeten bedrijven een verzoek indienen bij de RCN-unit SZW. Na schriftelijk akkoord bepaalt de werkgever zelf, in overleg met de werknemers, hoe en welke 25 procent van de arbeidsuren wordt ingezet. Gedurende de looptijd van de versoepeling mag hierin gevarieerd worden. Voorwaarde is dat uitsluitend werknemers voor wie al loonkostensubsidie wordt verstrekt binnen die 25 procent worden gebracht.

Alle voorwaarden en aanvullende informatie over de steunmaatregelen staan op http://www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder ‘Noodpakket Overheid;). Hier vindt u ook de benodigde aanvraagformulieren. Bij dringende vragen kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5554 (Bonaire), 790-0052 (Sint Eustatius) en 416-3804 (Saba). U kunt voor uw aanvraag voor de Tegemoetkoming EZK ook contact opnemen met het steunloket van de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com


FURTHER EXPANSION OF SUPPORT FOR ENTREPRENEURS

KRALENDIJK – Entrepreneurs in the Caribbean Netherlands will soon be able to submit a new application for a contribution towards their fixed costs from the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK). The amount of this fourth EZK Compensation can vary between $ 425 and $ 400,000. In addition, the most affected entrepreneurs can submit a request for a flexibilization in the use of the Emergency Regulation for wage costs of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW).

Fourth EZK Compensation

The EZK Compensation is for entrepreneurs who have difficulties bearing their fixed costs due to the corona crisis. For the fourth compensation, the turnover figures for October, November and December 2020 are compared with the turnover figures for the same months in 2019. The reimbursement factor will be higher than it was for the previous compensation from EZK; it was 0.75 and now becomes 0.85. This means that entrepreneurs can now claim a higher compensation amount than in the previous period for an equal percentage of decrease in turnover.

As soon as the regulation is published in the Government Gazette, expected at the beginning of March, applications can be submitted via an application form. The conditions and working method remain the same as for the third EZK Compensation.

Flexibilization of the Emergency Regulation

The support for wage costs from SZW will continue mostly unchanged until the 13th of July 2021. An exception applies from the 1st of March for companies that are most affected by the corona crisis. They are allowed to deploy 25 percent of the working hours of their employees, while they continue to receive the wage cost subsidy for these hours. The flexibilization is intended to allow for a faster start-up when the tourist flow gets back on track and helps to keep employees fit for work.

115 companies are eligible

In order to determine which companies are most affected, a link is made with the EZK Compensation. Only companies that already make use of the Emergency Regulation of SZW and whose application for the third EZK Compensation (period July to September 2020) shows that they are dealing with a loss of turnover of at least 50 percent, can request the flexibilization. It concerns 115 companies on Bonaire, Saba and St. Eustatius. Agreements with regard to this exception have been made in consultation with employers’ organizations.

Submit a request

To apply for the flexibilization, companies must submit a request to the SZW-unit of RCN. After written agreement the employer may determine, in consultation with the employees, how and which 25 percent of the working hours will be deployed. This may be changed during the term of the flexibilization. Only employees for whom wage cost subsidy is already provided can be accommodated within the 25 percent.

All conditions and additional information about the support regulations can be found on http://www.rijksdienstcn.com/covid-19 (under Government Emergency Package). Here you will also find the necessary application forms. For urgent questions, you can contact the SZW-unit of RCN via 781-5554 (Bonaire), 790-0052 (St. Eustatius) and 416-3804 (Saba). For your application for the EZK Compensation, you can also contact the support desk of the Chamber of Commerce via steunloket@kvkbonaire.com.

Share This
error: Content is protected !!