KRALENDIJK – Esun ku den 2020 a risibí un pago via di e areglo di emergensia di SZW, mester paga Inkomstenbelasting pa esaki. Tin dos manera kon a hasi pago di e areglo di emergensia aki.

Pago via dunadó di trabou

Si bo dunadó di trabou no por a tene bo (kompletamente) na trabou en konekshon ku vírùs di corona, e por a akapará bo bou di e areglo di emergensia di SZW. Bo (èks) dunadó di trabou e ora ei a risibí un kompensashon di e gastunan di salario pa e oranan ku e no por a pone su personal na trabou. A paga e kompensashon na bo dunadó di trabou, ku na su turno a paga esaki na bo den forma di salario. E kompensashon aki , meskos ku bo entrada normal, bo mester deklará esaki den e deklarashon di Inkomstenbelasting bou di entrada prosedente di labor.

Pago via SZW

Si riba 13 di mart 2020 bo tabata empleado, pero pa motibu di e vírùs di corona no a tene bo den servisio, bo mes por a hasi un petishon na SZW pa sosten temporal. Pa a yega na remarke pa esaki, e kompania na kua bo tabata empleá mester tabata kai bou di e areglo di emergensia di SZW. Bo tabatin derecho riba 80 porshento di bo último salario. E kompensashon di SZW aki ta fiskalisá bou di Inkomstenbelasting i bo mester deklará esaki bou di entrada prosedente di labor.

Deklarashon Inkomstenbelasting

Por hasi e deklarashon di Inkomstenbelasting online te ku 18 di mei 2021 via e portal digital MijnCN.nl. Pa pregunta tokante hasi deklarashon por meil na balie@belastingdienst-cn.nl òf por yama na 715-8585. Pa pregunta tokante trahamentu di un kuenta òf kódigo sekreto por manda un meil na helpdesk@mijncn.nl òf yama 715-8886. Pa entregá e deklarashon riba papel, por akudí na e ofisina di Belastingdienst na Boneiru, di djaluna te ku djabièrnè, entre 8 or di mainta i 1 or di mèrdia. Tambe por depositá e deklarashon riba papel den e buzon na banda drechi di e entrada prinsipal di ofisina di Belastingdienst na Boneiru. Na Saba por akudí na ofisina di Belastingdienst, di djaluna pa djabièrnè, di 8 or di mainta pa 2 or di mèrdia. Na Sint Eustatius, di djaluna pa djabièrnè, di 8 or di mainta pa 2 or di mèrdia, pero solamente ku sita. Pa traha sita por yama 318 3325 òf 318 3326. Por tin un máksimo di 2 persona paden na mes momentu i tapaboka ta eksihí.

Mas informashon tokante hasi deklarashon online por haña riba www.mijncn.nl.


NOODREGELING SZW EN INKOMSTENBELASTING

KRALENDIJK – Wie in 2020 een uitkering heeft gekregen via de Noodregeling SZW, moet hierover inkomstenbelasting betalen. Er zijn twee manieren waarop deze noodregeling is uitgekeerd.

Betaling via werkgever

Als uw werkgever u niet (volledig) aan het werk kon houden in verband met het coronavirus, kon hij of zij u onder de noodregeling van SZW brengen. Uw (voormalige) werkgever kreeg dan een tegemoetkoming in de loonkosten voor de uren die zijn of haar personeel niet meer ingezet kon worden. De compensatie werd aan uw werkgever uitbetaald, die dit vervolgens aan u doorbetaalde in de vorm van uw salaris. Deze compensatie moet u, net als reguliere looninkomsten, aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting onder de inkomsten uit arbeid.

Betaling via SZW

Als u op 13 maart 2020 werknemer was, maar vanwege het coronavirus niet meer in dienst werd gehouden, kon u zelf bij SZW een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning. Om aanspraak te maken moest het bedrijf waar u werkzaam was onder de noodregeling van SZW vallen. U kon aanspraak maken op tachtig procent van uw laatst verdiende loon. Deze uitkering van SZW is belast onder de inkomstenbelasting en dient u aan te geven onder de inkomsten uit arbeid.

Aangifte Inkomstenbelasting

U kunt uw aangifte Inkomstenbelasting tot 18 mei online doen via het digitale portaal MijnCN.nl. Voor vragen over het doen van aangifte kunt u mailen naar balie@belastingdienst-cn.nl of bellen met 715-8585. Bij vragen over het aanmaken van account of wachtwoorden kunt u mailen naar helpdesk@mijncn.nl of bellen met 715-8886. Voor het indienen van de aangifte op papier kunt u langs komen bij het kantoor van de belastingdienst op Bonaire, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 13.00 uur. U kunt uw papieren aangifte ook deponeren in de brievenbus aan de rechterkant van de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst op Bonaire. Op Saba kunt u bij het kantoor van de Belastingdienst terecht, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur. Op Sint Eustatius, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 14.00 uur, maar alleen op afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen met 3183325 of 3183326. Er mogen maximaal 2 personen per keer naar binnen en een mondkapje is vereist.

Meer informatie over het online indienen vindt u op www.mijncn.nl.


EMERGENCY REGULATION SZW AND INCOME TAX

KRALENDIJK – Anyone who received a benefit in 2020 through the SZW Emergency regulation must pay income tax on this. There are two ways in which this emergency regulation was paid.

Payment via employer

If your employer could not (fully) keep you working due to the corona virus, he or she could bring you under the emergency regulation of SZW. Your (former) employer then received an allowance for the wage costs for the hours that his or her staff could no longer be deployed. The compensation was paid to your employer, who then passed it on to you in the form of your salary. Just like regular wage income, you must state this compensation in your income tax return under income from work.

Payment via SZW

If you were an employee on the 13th March 2020, but were no longer employed due to the corona virus, you could apply for temporary support yourself at SZW. To make a claim, the company where you worked had to be covered by the SZW emergency regulation. You could claim eighty percent of your most recent wages. This benefit from SZW is taxed under income tax and must be declared under income from work.

Income tax return

You can submit your Income Tax return online until the 18th of May via the digital portal MijnCN.nl. For questions about Income Tax return, you can send an email to balie@belastingdienst-cn.nl or call 715-8585. If you have any questions about creating an account and passwords, please email helpdesk@mijncn.nl or call 715-8886. To submit the declaration on paper, you can visit the office of the Belastingdienst on Bonaire, from Monday to Friday, between 8 AM and 1 PM. You can also deposit your declaration on paper in the letterbox on the right-hand side of the main entrance of the office of the Belastingdienst on Bonaire. On Saba you can visit the office of the Belastingdienst, from Monday to Friday, between 8 AM and 2 PM. On St. Eustatius, from Monday to Friday, between 8 AM and 2 PM, but by appointment only. For an appointment you can call 3183325 or 3183326. A maximum of 2 people are allowed in at a time and a mouth mask is required.

More information about doing an online declaration you can find on www.mijncn.nl.

Share This
error: Content is protected !!