KRALENDIJK – A traha material di informashon pa habitante- i turistanan na Boneiru, Saba i Sint Eustatius tokante reglanan internashonal pa hasimentu di negoshi ku espesienan di bestia i mata ku ta biba den naturalesa i ku ta menasá ku ekstinshon (konosí tambe komo CITES Tratado). Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) riba enkargo di ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di kuminda (LNV) a traha poster, bòrchi i foyeto den 4 idioma (hulandes, ingles, papiamentu i spañó). Antisipando riba e momentu ku por risibí turista atrobe, a pone e materialnan aki na aeropuerto- i den haf- i ofisina- di gobièrnu, kantor- di duana, organisashon- di maneho di parkenan di naturalesa, skol- di buseo i hotèlnan na Hulanda Karibense. Di e forma akí DCNA i LNV kier hasi e hendenan mas konsiente di e status protehá di mata i animalnan na Hulanda Karibense, manera orkidia- i koralnan i ku no mag di bai ku nan sin mas.

Konservashon di biodiversidat

E islanan di Hulanda Karibense tin un rikesa grandi na diversidat biológiko. Tin hopi espesie (espesienan endémiko) ku ta úniko pa un di e islanan i no ku ta aparesé na niun otro parti na mundu. CITES ta protehá kasi 200 espesie ku ta biba den naturalesa na Hulanda Karibense. Den esaki ta inkluí tur turtuga di laman, yuana i para di presa i distinto orkidia, yatu, espesie di bayena, chucho i espesie di para. E koralnan ku e islanan ta konosí pe, bibu òf morto, tambe ta protehá pa CITES i pues no mag bai ku nan (sin mas). Di akuerdo ku e reglanan di CITES por tin regla- i medidanan lokal mas estrikto tambe na vigor pa konservashon di e biodiversidat.

Kiko esaki ta nifiká den práktika?

Ta prohibí pa eksportá òf bai un otro pais – tambe di Hulanda Karibense pa Hulanda i vice versa – ku espesienan bibu òf morto ku ta riba e lista di CITES, sin un pèrmit di CITES. E reglanan ta konta tambe ora kier trese espesie- òf artefaktonan komo regalo òf pa propio uzo. Por pensa aki riba entre otro orkidia-, yatu-, koral-, kabai- di laman, tribon-, yuana- i paranan. E reglanan ta konta tambe pa parti- òf produktonan trahá di e espesienan akí, manera produktonan di konsumo i artíkulonan eksótiko di kueru, eskulturanan di palu, hoyanan, instrumentonan di muzik i remedinan lokal. Den sierto kasonan eksportá òf bin ku sierto espesie- òf artefaktonan ta totalmente prohibí. Violashon di e reglanan akí por kondusí na but i/òf persekushon penal.

Chèk adelantá: e ta protehá?

No ta pasobra por kumpr’é òf pasobra a hañ’é benta abou òf den laman, esei kier men ku ta permití pa bai kuné òf biaha kuné. Den kaso ku tin duda si por bai ku un espesie (òf un parti òf un produkto trahá di e espesie akí), por tuma kontakto ku e outoridat di CITES lokal na Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Duana, entidatnan públiko òf organisashonnan ku ta manehá áreanan di naturalesa protehá.

Kiko CITES ta?

CITES ta e tratado ku ta regulá i, si ta nesesario, prohibí negoshi internashonal di espesienan di animal i mata menasá ku ekstinshon, pa preservashon di e espesie den naturalesa. Na e momentunan akí mas di 37.000 espesie di animal i mata ta protehá bou di e tratado di CITES. Pa por hasi negoshi den e espesienan akí tin mester di un pèrmit di CITES òf hasimentu di negoshi ta kompletamente prohibí, pasobra e espesie ta menasá seriamente ku ekstinshon. E reglanan no ta konta solamente pa e mata- i animalnan konserní, pero tambe pa parti- òf produktonan di nan.

Chèk e informashon di CITES pa Hulanda Karibense online: https://www.dcbd.nl/document/cites-communication-materials-bes


INFORMATIEMATERIAAL BESCHERMDE DIER- EN PLANTSOORTEN (CITES) CARIBISCH NEDERLAND ONTWIKKELD

KRALENDIJK – Voor de inwoners en toeristen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is er informatiemateriaal ontwikkeld over de regelgeving van internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (ook wel bekend als ‘CITES’-Verdrag). Er zijn posters, borden en folders in 4 talen (Nederlands, Engels, Papiaments, en Spaans) ontwikkeld door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vooruitlopend op het moment dat er weer toeristen komen, zijn deze materialen te vinden op de vliegvelden en in de havens en bij de overheidskantoren, douanekantoren, natuurparkbeheersorganisaties, duikscholen en hotels in Caribisch Nederland. Op deze manier willen DCNA en LNV meer bewustwording creëren over de beschermde status van planten en dieren in Caribisch Nederland, zoals de orchideeën en koralen, en dat ze niet zomaar meegenomen mogen worden.

Behoud van biodiversiteit

De eilanden van Caribisch Nederland hebben een grote rijkdom aan biologische diversiteit. Er zijn vele soorten die uniek zijn voor één van de eilanden en nergens anders ter wereld voorkomen (endemische soorten). Bijna 200 soorten die in Caribisch Nederland in het wild voorkomen worden beschermd door CITES. Dit omvat alle zeeschildpadden, leguanen en roofvogels, en verscheidene orchideeën, cactussen, walvissoorten, roggen en vogelsoorten. De koralen waar de eilanden om bekend staan, levend of dood, zijn ook beschermd onder CITES en mogen dus niet (zomaar) meegenomen worden. In het verlengde van de CITES regelgeving kunnen strengere lokale regels en maatregelen van toepassing zijn om de biodiversiteit te behouden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Het is verboden om levende en dode soorten die op de CITES-lijst staan te exporteren of mee te nemen naar een ander land – ook van Caribisch Nederland naar Nederland en andersom – zonder een CITES-vergunning. De regels gelden ook als men soorten of voorwerpen mee wil nemen als cadeau of eigen gebruik. Hierbij kunnen we denken aan onder meer orchideeën, cactussen, koralen, zeepaardjes, zeeschildpadden, haaien, leguanen en vogels. De regels gelden ook voor delen of producten gemaakt van deze soorten, zoals voedselproducten en exotische lederwaren, houten sculpturen, sieraden, muziekinstrumenten en lokale medicijnen. In bepaalde gevallen is exporteren of meenemen van soorten of voorwerpen helemaal verboden. Overtreding van deze regels kan leiden tot boetes en/of gerechtelijke vervolging.

Check vooraf: is het beschermd?

Alleen omdat het te koop is of omdat je het op de grond of in de zee hebt gevonden, wil nog niet zeggen dat het is toegestaan om het mee te nemen of ermee te reizen. Bij twijfel of men een soort (of een deel of product gemaakt van deze soort) mag meenemen, kan men contact opnemen met de lokale CITES autoriteit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Douane, openbaar lichaam of lokale beheerorganisatie van het beschermde natuurgebied.

Wat is CITES ?

CITES is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde dieren- en plantensoorten reguleert en zo nodig verbiedt ten behoeve van de instandhouding van de soort in het wild. Op dit moment worden meer dan 37.000 soorten dieren- en plantensoorten beschermd onder het CITES verdrag. Voor de handel in deze soorten is een CITES vergunningen nodig of de handel is geheel verboden omdat de soort ernstig met uitsterven wordt bedreigd. De regels gelden niet alleen voor de betreffende planten en dieren, maar ook voor delen of producten ervan.

Check de CITES informatie voor Caribisch Nederland online: https://www.dcbd.nl/document/cites-communication-materials-bes


INFORMATION MATERIAL ON PROTECTED SPECIES (CITES) DEVELOPED FOR THE CARIBBEAN NETHERLANDS

KRALENDIJK – Information material on regulations on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna in the wild (also known as the CITES Convention) has been developed for residents and tourists in Bonaire, Saba, and St. Eustatius. Posters, signs, and brochures have been made in four languages (Dutch, English, Papiamentu, and Spanish) by the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) by order of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (ANFQ). In advance of the return of tourists, these materials can be found at the airports and ports, and at the government offices, customs offices, nature park management organisations, diving schools, and hotels throughout the Caribbean Netherlands. In this way, the DCNA and ANFQ want to raise awareness about the protected status of flora and fauna in the Caribbean Netherlands, such as orchids and corals, and the prohibition on picking or taking species just like that.

Conservation of biodiversity

The islands of the Caribbean Netherlands have a rich biodiversity. Many species are endemic to one of the islands, so they cannot be found anywhere else in the world. Almost 200 species living in the wild in the Caribbean Netherlands are protected by CITES. The list includes turtles, iguanas, and birds of prey, as well as various orchids, cactuses, whale species, rays, and bird species. The corals these islands are known for, living and dead, are also protected under CITES and can therefore not be taken away. In line with the CITES regulations, stricter local rules and measures may apply to conserve the biodiversity.

What does this mean in practice?

Exporting living and dead species included on the CITES list to another country without a CITES permit – also from the Caribbean Netherlands to the Netherlands and vice versa – is prohibited. These regulations also apply to taking along species or objects as a gift or for one’s own use, such as orchids, cactuses, corals, sea horses, turtles, sharks, iguanas, and birds. The regulations also apply to parts of products made of or from these species, such as food products and exotic leather ware, wooden sculptures, ornaments, musical instruments, and local medicines. In certain cases, exporting species or objects or taking them away is prohibited altogether. Violation of these regulations can lead to penalties and/or legal action.

Check in advance: is it protected?

The mere fact that something is for sale or that you found it on the ground or in the sea, does not mean that you are allowed to take it or that you can travel with it. When in doubt as to whether you can take a species (or a part of a product made of or from this species), you can contact the local CITES authority with the National Office of the Caribbean Netherlands (Rijksdienst Caribisch Nederland, RCN), the customs authorities, the public entity, or the local management organisation of the protected nature area.

What is CITES?

CITES is the convention under which the international trade in endangered species of wild flora and fauna is regulated and, if necessary, prohibited for the benefit of conserving the species in the wild. More than 37,000 flora and fauna species are currently protected under the CITES convention. A CITES permit is required for the trade in these species, and sometimes the trade is prohibited altogether because the species is seriously threatened with extinction. The regulations do not only apply to the respective plants and animals but also to parts of these or products made of or from these.

Check the CITES information for the Caribbean Netherlands online: https://www.dcbd.nl/document/cites-communication-materials-bes

Share This
error: Content is protected !!