Kralendijk – Entidat Públiko Boneiru i Kámara di Komèrsio Boneiru ta lansa un enkuesta pa yuda evaluá, midi i analisá e konsekuensianan negativo di e krísis di COVID-19 pa empresanan. Ta bai usa e enkuesta aki pa un Evaluashon Di Nesesidat Despues Di Desaster (Post-Disaster Needs Assessment – PDNA) mas amplio, den kua ta deskribí e konsekuensianan sosial i ekonómiko di e pandemia pa Boneiru i den kua ta duna guia mas aleu na fitbèk i planifikashon di rekuperashon di gobièrnu.

Na aña 2020 gobièrnu di Boneiru a aserká Banko Mundial pa sosten tékniko relashoná ku ehekushon di e PDNA. Komo aporte importante na e PDNA e enkuesta lo enfoká riba un variedat di tópiko, manera desafionan riba tereno di desaroyo di empresa, limitashonnan operashonal i aksesibilidat na medionan. E ‘Technical Assistance (TA) Program for Disaster Risk Financing and Insurance’ den Paisnan i Teritorionan Ultramar (PTU-nan) Karibense finansiá pa Union Oropeo i ku ta bou di maneho di Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), lo finansiá e trabou. E ‘Technical Assistance (TA) Program aki ta forma parti di e programa regional di Elastisidat, Energia Sostenibel i Biodiversidat Marino (Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Program – RESEMBID) di e PTU-nan Karibense ku ta kubri tur e 12 PTU-nan (un suma total di 42,67 mion EURO pa e periodo di 2018-2023).

For di 16 te ku 26 di mart 2021 Kámara di Komèrsio Boneiru pa medio di ‘direct mailing’ lo sòru pa tur empresario na Boneiru haña e enkuesta. E enkuesta ta aksesibel via e wèpsaitnan di Kámara di Komèrsio Boneiru i Entidat Públiko Boneiru. Tur kontesta den e enkuesta ta konfidensial i ta tene nan privá. Ta presentá e resultadonan i konklushonnan general tokante impakto di COVID-19 riba mundu empresarial den e PDNA i riba wèpsait di e organisashonnan afiliá. Lo presentá resultadonan di e enkuesta tambe na e ministerionan relevante na Den Haag pa enfatisá e nesesidat pa medidanan ekonómiko mas amplio i integral.

‘Komo isla ta importante pa nos bai un paso mas aleu i na un manera proaktivo akumulá informashon tokante e hopi desafionan ku mundu empresarial boneriano ta konfrontá durante e krísis persistente di COVID-19’, segun sr Hennyson Thielman, diputado di Ekonomia, Turismo i Finansa den Kolegio Ehekutivo di Boneiru.

Embahador Fernando Ponz Cantó, kende ta na kabes di e delegashon di Union Oropeo na Guyana i Sürnam i alabes ta responsabel pa e PTU-nan hulandes Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten i tambe St. Barthélemy a añadí: ‘Union Oropeo ta sigui sostené Boneiru den su intentonan pa reakshoná adekuadamente riba e efektonan negativo di e krísis di COVID-19, pa medio di e programa di RESEMBID ku Union Oropeo ta finansiá, i ta kontentu ku lansamentu di e enkuesta aki ku lo enfoká riba e konsekuensianan sosial ekonómiko di COVID-19’.

Gobièrnu di Boneiru ta enkurashá tur empresa for di tur ramo empresarial pa yena e enkuesta pa haña un imágen kompleto di e hopi efektonan sosial ekonómiko di COVID-19. Pa fasilitá e mundu empresarial diverso di Boneiru, e enkuesta ta disponibel den kuater idioma: hulandes, papiamentu, spañó i ingles. Pa motibu di limitashonnan di e plataforma di enkuesta, por haña e vershon na papiamentu bou di titulo “Portugees”.

E organisashonnan ku ta traha huntu – Entidat Públiko Boneiru, Kámara di Komèrsio Boneiru i Banko Mundial – pa promé biaha ta traha huntu pa ehekutá e investigashon hopi importante i kontemporáneo aki. Gustosamente e organisashonnan ta hasi uso di nan konosementu kolektivo pa generá ideanan práktiko i útil tokante e krísis di COVID-19.

E enkuesta aki ta sigui den pasonan di un enkuesta anterior ku Kámara di Komèrsio a ehekutá, pa medio di konsentrá su mes riba preguntanan mas amplio ku den sifra ta determiná e impakto finansiero di COVID-19 riba empresanan di Boneiru.

https://drf-oct.surveysparrow.com/s/business-survey-bonaire/tt-8be32b


HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE LANCEERT ENQUÊTE OM IMPACT VAN COVID-19 OP BEDRIJVEN VAST TE STELLEN

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Kamer van Koophandel (KvK) lanceren een enquête om de negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis voor bedrijven te helpen beoordelen, meten en analyseren. Deze enquête zal worden gebruikt voor een meer uitgebreide ‘Post-Disaster Needs Assessment’ (PDNA) waarin de sociale en economische gevolgen van de pandemie op Bonaire worden beschreven en waarin de feedback en de herstelplanning van de overheid verder worden begeleid.

In 2020 heeft het Bonairiaanse eilandbestuur de Wereldbank benaderd voor technische ondersteuning bij het uitvoeren van de PDNA. Als belangrijke input voor de PDNA zal de enquête zich richten op een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals uitdagingen op het gebied van bedrijfsontwikkeling, operationele beperkingen en toegang tot middelen. Het werk zal worden gefinancierd door het door de Europese Unie (EU) gefinancierde programma voor ‘Technical Assistance (TA) Program for Disaster Risk Financing and Insurance’ in de Caribische landen en gebieden overzee (LGO), beheerd door de Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). Het TA-programma maakt deel uit van het regionale Caribische LGO-programma Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity (RESEMBID) van de EU, dat alle twaalf LGO’s omvat (totaalbedrag 42,67 miljoen EUR voor de periode 2018-2023).

De enquête wordt van 16 tot en met 26 maart 2021 via direct mailing door de Kamer van Koophandel Bonaire aan alle ondernemers op Bonaire verstrekt en is toegankelijk via de websites van de Kamer van Koophandel Bonaire en het Openbaar Lichaam Bonaire. Alle antwoorden op de enquête zijn vertrouwelijk en worden privé gehouden. De algemene resultaten en bevindingen over de impact van COVID-19 op het bedrijfsleven worden gepresenteerd in de PDNA en op de websites van de aangesloten organisaties geplaatst. De resultaten van de enquête zullen ook gepresenteerd worden aan de relevante ministeries in Den Haag om de behoefte aan meer uitgebreide en alomvattende economische maatregelen te benadrukken.

‘Als eiland is het belangrijk dat we een stapje verder gaan en proactief gegevens verzamelen over de vele uitdagingen waarmee het Bonairiaanse bedrijfsleven geconfronteerd wordt tijdens de aanhoudende COVID-19 crisis’, aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van Economie, Toerisme en Financiën in het Bestuurscollege van Bonaire.

Ambassadeur Fernando Ponz Cantó, die aan het hoofd staat van de EU-delegatie in Guyana en Suriname en tevens verantwoordelijk is voor St. Barthélemy en de Nederlandse LGO’s Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, voegde eraan toe: ‘De EU blijft Bonaire steunen in zijn pogingen om adequaat te reageren op de negatieve effecten van de COVID-19 crisis, via het door de EU gefinancierde RESEMBID-programma, en is verheugd met de lancering van deze enquête die zich zal richten op de sociale en economische gevolgen van COVID-19″.

Het eilandbestuur moedigt bedrijven uit alle bedrijfstakken aan om de enquête in te vullen om een volledig beeld te krijgen van de vele sociaal-economische effecten van COVID-19. Om tegemoet te komen aan het diverse bedrijfsleven van Bonaire, is de enquête beschikbaar in vier talen: Nederlands, Papiaments, Spaans en Engels. Vanwege beperkingen van het enquêteplatform vindt u de Papiamentse versie onder de titel Portugees.

De samenwerkende organisaties – het Openbaar Lichaam Bonaire, de Kamer van Koophandel Bonaire en de Wereldbank – werken voor het eerst samen om dit zeer belangrijke, eigentijdse onderzoek uit te voeren. De organisaties zetten hun collectieve kennis graag in om bruikbare inzichten te genereren over de COVID-19 crisis.

Deze enquête bouw voort op een eerdere enquête die is uitgevoerd door de Kamer van Koophandel van Bonaire door zich te concentreren op meer uitgebreide vragen die de financiële impact van COVID-19 op de bedrijven van Bonaire kwantificeren.

https://drf-oct.surveysparrow.com/s/business-survey-bonaire/tt-8be32b


THE GOVERNMENT OF BONAIRE TO LAUNCH SURVEY TO ASSESS COVID-19’S IMPACT ON BUSINESSES

Kralendijk – The Public Entity of Bonaire (OLB) and Chamber of Commerce (CoC) are launching a survey to help assess, measure, and analyze the adverse impacts of the COVID-19 crisis on businesses. This survey will feed into a more comprehensive Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) that will detail the pandemic’s social and economic impacts in Bonaire and further guide the government’s response and recovery planning.

In 2020, the government of Bonaire approached the World Bank for technical support in conducting the PDNA. As a key input to the PDNA, the survey will focus on a variety of topics such as business development challenges, operational limitations and access to resources. The work will be financed by the European Union (EU)-funded Technical Assistance (TA) Program for Disaster Risk Financing and Insurance in Caribbean Overseas Countries and Territories (OCTs) managed by the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). The TA is part of the EU regional Caribbean OCTs Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Program (RESEMBID), covering all twelve OCTs (total amount 42.67 million EUR for the period 2018- 2023).

The survey will be issued to all business owners in Bonaire from March 16 to 26, 2021 through direct mailing through the Bonaire Chamber of Commerce and can be accessed on both the Bonaire Chamber of Commerce and OLB websites. All survey responses will be kept private and confidential and general results and findings on COVID-19’s impact on the business sector will be presented in the PDNA and posted on the affiliated organization’s websites. Survey results will also be presented to the relevant ministries in The Hague to accentuate the need for more extensive and comprehensive economic measures.

“As an island, it is important that we step up and proactively gather data about the many challenges that the Bonaire business community is facing during the ongoing COVID-19 crisis,” remarked Mr. Hennyson Thielman, Commissioner of economy, tourism and finance in the Executive Council of Bonaire.

Ambassador Fernando Ponz Cantó, who heads the EU Delegation to Guyana, Suriname and for the Dutch OCTs and St Barthélemy, added “the EU continues to support Bonaire in its endeavors to respond adequately to the negative effects of the COVID-19 crisis, through the EU funded RESEMBID program, and is pleased with the launch of this survey which will focus on social and economic impacts due to COVID-19”.

The government of Bonaire encourages businesses from all industries to complete the survey in order to obtain a comprehensive picture of COVID-19’s many socioeconomic impacts. To accommodate Bonaire’s diverse business community, the survey is available in four languages: Dutch, Papiamentu, Spanish and English. Due to limitations of the survey platform you will find the Papiamentu version under the title Portuguese.

The collaborating organizations – The Public Entity of Bonaire, Bonaire’s Chamber of Commerce, and the World Bank – are partnering for the first time to conduct this very important, timely research. The organizations are keen to apply their collective knowledge to generate actionable insights about the COVID-19 crisis.

This survey will expand on a previous survey conducted by the Bonaire Chamber of Commerce by focusing on more comprehensive questions that quantify the financial impacts of COVID-19 on Bonaire’s businesses.

https://drf-oct.surveysparrow.com/s/business-survey-bonaire/tt-8be32b

Share This
error: Content is protected !!