KRALENDIJK – Awe Eerste Kamer a aprobá e lei medidanan merkado di bibienda pa hür Hulanda Karibense pa Boneiru. E lei ta sòru pa un komishon di hür ku ta asistí ora di disputa, hür transparente i kompensashon di hür pa hürdó ku entrada abou.

Preis di hür transparente

Dor di introdusí e asina yama ‘woonwaarderingsstelsel’ (sistema di punto)
komo kuadro di evaluashon pa bibienda pa hür, por averiguá si e hür ku ta
pidi ta adekuá pa e bibienda ku ta ofresé. Hürdó i propietario por presentá
disputa na e komishon di hür: un organisashon imparsial ku ta duna konseho i por tuma un desishon ku bo ta mará na dje.

Kompensashon di hür

E gastunan pa biba na Hulanda Karibense ta haltu. Redusí esaki
supstansialmente ta kontribuí na un situashon di entrada mihó pa e
habitantenan di Boneiru. Introdukshon di e lei ta permití mehorashon di e
kompensashon di hür den e sektor di hür sosial pa personanan ku entrada
abou. Esaki ta nifiká ku tin ku gasta ménos di e entrada na gastunan pa biba. Pa e sektor di hür privá ainda ta investigando e medida aki. Ta paga e
propietario e kompensashon di hür, ku na su turno ta kobra un preis di hür
mas abou.

Drenta na vigor na Sint Eustatius i Saba

E lei lo ta na vigor pa Sint Eustatius i Saba tambe, manera ku elaborá
regulashonnan lokal pa un ‘woonwaarderingstelsel’ (sistema di punto) i un
komishon di hür (ordenansanan di isla). Riba 19 di aprel 2017 a publiká e lei original merkado di bibienda pa hür Hulanda Karibense den e korant di estado i awor dor di e kambio di lei aprobá por introdusí esaki.


VERSTERKING VAN DE HUURWONINGMARKT OP BONAIRE

KRALENDIJK – Vandaag stemde de Eerste Kamer in met de invoering van de wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor Bonaire. De wet zorgt voor een Huurcommissie die helpt bij geschillen, transparante huren én huurcompensatie voor huurders met een laag inkomen.

Transparante huurprijzen

Door het woonwaarderingsstelsel (puntensysteem) in te voeren als toetsingskader voor huurwoningen, kan gekeken worden of de gevraagde huur passend is bij de geboden woonruimte. Huurders en verhuurders kunnen geschillen hierover voorleggen aan de Huurcommissie: een onpartijdige organisatie die advies geeft en een bindende uitspraak kan doen.

Huurcompensatie

De woonlasten in Caribisch Nederland zijn hoog. Het substantieel verlagen daarvan draagt bij aan een betere inkomenssituatie van de inwoners van Bonaire. De invoering van de wet maakt een verbeterde huurcompensatie mogelijk in de sociale huursector voor mensen met lage inkomens. Dat betekent dat er minder inkomen hoeft te worden besteed aan woonlasten. Voor de particuliere huursector wordt deze maatregel nog onderzocht. De huurcompensatie wordt aan de sociale verhuurder verstrekt, die vervolgens een lagere huurprijs rekent.

Inwerkingtreding op Sint Eustatius en Saba

De wet zal ook gaan gelden voor Sint Eustatius en Saba, zodra zij de lokale regelingen voor een woningwaarderingstelsel en een huurcommissie (eilandverordeningen) hebben uitgewerkt. De oorspronkelijke wet Huurwoningmarkt Caribisch Nederland is op 19 april 2017 in het Staatsblad gepubliceerd en kan nu door de aangenomen wetswijziging op verschillende momenten per eiland worden ingevoerd.


REINFORCEMENT OF THE RENTAL MARKET ON BONAIRE

KRALENDIJK – Today the Senate approved the introduction of the Caribbean Netherlands Rental Market Measures Act for Bonaire. The law appoints a Rent Committee that helps in disputes, transparent rents and rent compensation for tenants with a low income.

Transparent rents

By introducing the housing valuation system (point system) as a reference framework for rental properties, one can check if the requested rent is appropriate for the offered living space. Tenants and landlords can submit disputes about this to the Rent Committee: an impartial organisation that gives advice and can make binding decisions.

Rent compensation

The housing costs in the Dutch Caribbean are high. Substantially reducing these will contribute to a better income situation for the residents of Bonaire. The introduction of the law makes an improved rent compensation possible in the social rental sector for people with low incomes. This means that less income needs to be spent on housing costs. For the private rental sector this measure is still under investigation. The rent compensation is provided to the social landlord, who then charges a lower rent.

Implementation on St. Eustatius and Saba

The law will also be implemented on St. Eustatius and Saba, as soon as they have worked out the local regulations for a housing valuation system and a rent committee (island regulations). The original Caribbean Netherlands Rental Housing Market Act was published in the Bulletin of Acts, Orders and Decrees on the 19th of April, 2017 and can now be introduced at different times per island as a result of the adopted legislative amendment.

Share This
error: Content is protected !!