Betreft: Wensen van jongeren op Caribisch Nederland
Beste Informateur de heer Willink, Beste fractievoorzitters,
De formatie is begonnen in Nederland en aangezien Bonaire een speciale relatie heeft met Den Haag,
waarbij wij direct onder Haagse bestuur vallen, vinden wij, als jongeren het ook passend dat wij onze
wensen kenbaar maken aan deze formatieproces om aan te geven wat wij willen en zouden willen zien van
een nieuwe kabinet. Wij willen meer aandacht voor jongerenparticipatie op de eilanden binnen het Koninkrijk
en met name op Bonaire. Reden waarom wij gestart zijn met BIT-lab, een organisatie die uit jongeren
bestaat en die onderzoek doet naar maatschappelijke en politieke vraagstukken.
In totaal bestaat BIT-lab uit 40 (ex)studenten. Wij merken, als jongeren, dat Bonaire op het vlak van
innovatieve ontwikkelingen achterstand heeft. Het team begrijpt dat het moeilijk is om vanaf afstand te
regeren en ook dat de Nederlandse ambtenaren niet voldoende affiniteit hebben met Bonaire. Bijgevolg
presenteren wij ons als een overbrugging tussen de lokale bevolking en de Nederlandse overheid.
Wij zien dat jongerenparticipatie op Bonaire niet bestaat, bestuurders op Bonaire hebben
jongerenparticipatie jaren lang genegeerd en doen niks eraan om het te bevorderen want het lokale bestuur
begrijpt jongerenparticipatie niet. Maar het ligt niet alleen aan het eilandelijk bestuur. Den Haag heeft ook
een rol in dit probleem; wij zijn al 10 jaar een speciale gemeente dat onder Den Haag valt en nog steeds is
het niveau van jongerenparticipatie niet op hetzelfde niveau als die van Nederland. In de tussentijd steunt
Den Haag jongerenparticipatie op alle niveaus in Nederland; lokale niveaus, nationale niveaus en zelfs
internationale niveaus door jongerenambassadeurs in te zetten in ontwikkelingslanden, maar op Bonaire
doet Den Haag heel weinig voor jongerenpaticipatie.
Meerderheid van de Boneriaanse jongeren gaan naar Nederland om te studeren. We weten allemaal dat de
verschillen groot zijn, wat erger is er bestaat geen vertegenwoordiger van Bonaire in Nederland die de
belangen van Boneriaanse jongeren in Nederland behartigt.
Bovendien zien wij ook dat er besluiten worden gemaakt in Den Haag voor Bonaire; denk maar aan wetten
en beleid, maar er wordt niet naar de mening of ideeën gevraagd van Boneriaanse jongeren, wat heel
jammer is. Wij willen nu eindelijk een “ seat at the table” want wij moeten de gevolgen van besluiten die
vandaag genomen worden, morgen dragen. Dit is ook waarom wij gestart zijn met BIT-lab om ideeën van
jongeren te verzamelen en samen met de Tweede Kamer en ministeries te werken om veranderingen te
implementeren op Bonaire. Wij vinden het opportuun om nu een brief te sturen, want wij zien dat de partijen een nieuwe bestuurscultuur
willen hebben en dat willen wij ook; wij willen eindelijk een stem hebben en de mogelijkheid krijgen om mee
te kunnen denken en doen, wij willen een bestuurscultuur waar jongeren niet genegeerd worden.
Wij hebben een aantal prioriteiten die wij graag willen zien in het nieuwe kabinet.
Onze prioriteiten:

 • Wij willen graag een commissaris of een jongerenambassadeur om het probleem rondom
  jongerenparticipatie aan te pakken. Hij/zij moet perspectief bieden aan Boneriaanse jongeren die niet
  alleen op Bonaire wonen maar ook in het buitenland. Hij/zij moet uitzoeken wat Nederland en Bonaire nog
  meer kan doen om jongerenparticipatie op Bonaire te vergroten en te bevorderen en moet ook relaties
  opbouwen met Nederlandse en Europese politici om hun aan te moedigen om hun politieke
  mogelijkheden te gebruiken om rekening te houden met de ideeën van jongeren op themas die jongeren
  aangaan. De commissaris of jongerenambassadeur moet verbindingen aanleggen en in gesprek gaan
  met jongeren, beleidsmakers, bedrijven en kennisinstellingen.
 • Wij willen graag dat het nieuwe kabinet gaat kijken wat de mogelijkheden zijn om een bewindspersoon te
  introduceren die alleen belast is met de BES eilanden. De uitdagingen van de BES eilanden zijn niet te
  vergelijken met de andere eilanden binnen het Koninkrijk. Wij hebben meer aandacht nodig voor de BES
  eilanden, reden waarom wij behoefte hebben aan een minister zonder portefeuille die zich alleen met de
  BES eilanden bezig houdt; wij hebben grote problemen met bestuur en uitvoeringscapaciteiten maar ook
  met armoede, infrastructuur, jongerenparticipatie en sociaal-economische vraagstukken. Wij willen dus
  een Minister voor BES-eilanden hebben die de belangen van de BES eilanden bewaakt.
 • Wij willen graag een vertegenwoordiger voor Boneriaanse jongeren in Nederland en een
  vertegenwoordiger van Boneriaanse jongeren op Bonaire. Boneriaanse jongeren in Nederland dragen
  ook bij de Nederlandse samenleving en het is belangrijk dat ondanks zij van een andere omgeving komen
  ook een plek hebben waar zij naar toe kunnen gaan met hun zorgen en/of problemen. Ook is het
  belangrijk dat zij een vertegenwoordiger krijgen om hun te motiveren en te stimuleren tot ondernemend
  denken.
  Namens de Boneriaanse jongeren,

Betreft: Voorstel van de jongeren op Caribisch Nederland
Beste leden van de Commissie voor Koninkrijksrelaties,
Middels deze brief, willen wij u graag introduceren aan de jongerendenktank, genaamd “BIT- lab” (Bonaire
Innovation and Technology Lab). Wij willen graag met u samenwerken om de band tussen Nederland en
Bonaire te versterken.
BIT-lab is een jongerendenktank die onderzoek doet naar maatschappelijke en politieke vraagstukken.
Ons doel is om bestuurders te beïnvloeden om beslissingen te nemen die leiden tot vooruitgang van de
Boneriaanse samenleving door hen onafhankelijke visie en innovatieve ideeën/oplossingen te presenteren.
Wij zijn dus een adviesorgaan, wij implementeren niks; wij brengen alleen adviezen uit.
In totaal bestaat BIT-lab uit 40 (ex)studenten. Wij merken, als jongeren, dat Bonaire op het vlak van
innovatieve ontwikkelingen achterstand heeft. Meerderheid van onze leden wonen in Nederland. Op dit
moment hebben wij 3 leden die in Amerika wonen en studeren, 1 op Aruba, 4 op Bonaire en 1 op Curacao.
Dat is juist goed want wij willen jongeren in BIT-lab hebben die ervaring hebben met het buitenland, want
dan heb je een andere kijk op zaken en ook zie je wat Bonaire mist.
Zoals u weet, heeft Bonaire een speciale relatie met Nederland, Bonaire is een speciale gemeente die onder
het Haagse bestuur valt. Wij hebben grote uitdagingen op ons eiland denk maar aan bestuur en
uitvoeringscapaciteit maar ook aan infrastructuur, armoede, sociaal-economische vraagstukken en
jongerenparticipatie om maar een aantal te noemen. Als jongeren willen wij graag helpen aan de
ontwikkeling van Bonaire. Al jaren zijn wij bezig om een relatie met Den Haag op te bouwen en dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Wij willen betrokken worden bij beleids- en besluitsvorming voor Bonaire, want wij kunnen ook helpen door
met concrete ideeën en oplossingen te komen, bovendien moeten wij de gevolgen dragen van besluiten die
vandaag gemaakt worden.
Wij zien dat de nieuwe Tweede Kamer de huidige bestuurscultuur wilt veranderen, wat wij ook willen want de
Tweede Kamer vervult zijn taak niet altijd perfect (kijk maar naar de toeslagenaffaire en het
Omzigtsyndroom). Wij willen ook een sterkere Kamer hebben om ervoor te zorgen dat de regering zijn
beloftes nakomt vooral wanneer het om Bonaire gaat. Hiervoor zijn instituties en middelen nodig. Wij hebben
hier een voorstel:

 • Wij willen bij de commissie voor Koninkrijksrelaties, een subcommissie onderzoek die beleidsevaluerend
  onderzoek doet. Dit kan de leden van de commissie voor Koninkrijksrelaties helpen door hun een beeld te
  geven wat de impact van het beleid die Den Haag opstelt voor Bonaire is. Het is belangrijk dat de leden
  van de commissie voor Koninkrijksrelaties met jongeren praten over ontwikkelingen op Bonaire om zo
  een beeld te krijgen van wat er allemaal op het eiland gebeurt en wat beter kan; dit helpt de commissie
  om de regering beter te controleren. Voor een subcommissie onderzoek is er een staf nodig om
  onderzoek te doen. Wij denken dat BIT-lab een rol hierin kan spelen door deel te maken vanuit deze
  subcommissie om onderzoek en advies uit te brengen voor de commissie voor Koninkrijksrelaties.
  Een sterkere commissie is de eerste stap om de parlementaire cultuur te veranderen.
  Wij hopen binnenkort in gesprek te kunnen gaan om kennis te maken met de nieuwe leden van de
  commissie en ook om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het bovengenoemde voorstel te realiseren.
  Namens de Boneriaanse jongeren,
Share This
error: Content is protected !!