SINDIKALISMO NA BONEIRU

Entrante djaluna 30 di ougustes, ku koperason di prensa boneriano, lo mi bai na trese ku regularidat mi pensamentunan tokante e derecho di eksistensia di […]

Share This
error: Content is protected !!